Avís legal

Banco Santander, SA posa a disposició dels usuaris d'Internet els webs www.becas-santander.com, www.santander-grants.com i www.bolsas-santander.com (d'ara endavant, "el Portal") de forma gratuïta, i l'accés a aquests webs i la utilització dels seus serveis i continguts es regeix pel que disposa aquest Avís legal.

L'usuari haurà de llegir atentament aquest document. Aquest Portal dona accés a unes pàgines posades a disposició dels usuaris d'Internet de forma gratuïta. Mitjançant l'accés a aquesta adreça i a qualsevol de les seves pàgines, tindrà consideració d'usuari i es presumeix que accepta aquest Avís legal. L'accés a alguna de les pàgines d'aquest Lloc Web pot estar limitat per les lleis i disposicions de les diferents jurisdiccions dels països.

1. Objecte i modificació de condicions.

Banco Santander, SA posa a disposició dels usuaris la possibilitat de navegar accedint als continguts i serveis del Portal sempre que ho facin d'acord amb el que preveu aquest Avís legal.

En qualsevol cas, Banco Santander, SA es reserva el dret de delegar en Universia Holding, SL, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, la facultat de modificar o eliminar el contingut, l'estructura, el disseny, els serveis i les condicions d'accés i ús del Portal, sempre que ho consideri oportú, així com el dret d'interpretar aquest Avís legal en totes aquelles qüestions que pugui plantejar la seva aplicació.

Aquest Portal és propietat de Banco Santander, SA, entitat registrada al Banc d'Espanya amb el número de registre 0049, amb domicili social a Santander, Paseo de Pereda, 9-12 i CIF A-39000013.

2. Requisits per a l'accés, l'ús i la utilització dels serveis i continguts del Portal.

Per a la utilització d'alguns dels serveis del Portal és requisit necessari estar registrat com a usuari.

L'accés i l'ús del Portal són totalment voluntaris i atribueixen a qui els realitza la condició d'usuari. Tot usuari, estigui o no registrat al Portal, accepta sense cap tipus de reserva, des del mateix moment en què hi accedeix, el contingut d'aquest Avís legal, així com, si escau, les condicions particulars que el puguin complementar, substituir o modificar en algun sentit en relació amb els serveis i continguts del Portal. Com a conseqüència, l'usuari haurà de llegir detingudament els documents esmentats abans de l'accés i de la utilització de qualsevol servei del Portal sota la seva responsabilitat.

En qualsevol cas, Banco Santander, SA es reserva el dret, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, de denegar l'accés al Portal o desactivar o donar de baixa aquells usuaris registrats que incompleixin aquest Avís legal.

3. Principis generals - Responsabilitat de l'usuari

L'usuari s'obliga a fer servir els serveis i continguts que li proporciona el Portal de conformitat amb la legislació vigent aplicable a cadascun d'ells, segons el que estableixen aquest Avís legal, els principis de bona fe i els usos generalment acceptats, i a no contravenir amb la seva actuació a través del Portal l'ordre públic ni el que disposa aquest Avís legal. Per tant, queda prohibit qualsevol ús amb fins il·lícits o que perjudiquin o impedeixin, puguin danyar o sobrecarregar, de qualsevol forma, la utilització i el funcionament normal del Portal o bé que atemptin directament o indirectament contra aquesta utilització i funcionament o contra qualsevol tercer.

L'usuari del Portal no transmetrà a través dels serveis, les eines, les utilitats, les valoracions o els comentaris sobre continguts del Portal res que atempti contra els valors i la dignitat de les persones, d'acord amb les normes nacionals i internacionals de protecció dels drets humans

L'usuari del Portal es compromet a subministrar informació vertadera i exacta sobre el Portal als seus formularis de registre i a consignar com a adreça electrònica externa una que sigui titularitat seva.

Així mateix, queda prohibida la reproducció, la distribució, la transmissió, l'adaptació o la modificació, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, dels continguts del Portal (textos, dissenys, gràfics, informacions, bases de dades, fitxers de so o imatge, logotips i la resta d'elements d'aquests llocs), llevat autorització prèvia dels seus legítims titulars o quan ho permeti la llei.

Es prohibeix, així mateix, respecte dels continguts detallats anteriorment, qualsevol utilització comercial o publicitària diferent de l'estrictament permesa, si escau, i la vulneració, en general, de qualsevol dret que se'n derivi.

4. Condicions que hauran de complir els usuaris que vulguin establir un enllaç entre la seva pàgina web i el Portal.

No s'admet la reproducció de pàgines del Portal mitjançant un enllaç des d'un altre portal o una pàgina web no autoritzada.

En cap cas no es podrà donar a entendre que Banco Santander, SA autoritza l'enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis o continguts oferts pel Portal des del qual s'estableix l'enllaç.

No es podran realitzar manifestacions o referències falses, incorrectes o inexactes sobre les pàgines i els serveis de Banco Santander, SA.

La pàgina des de la qual s'estableix l'enllaç no podrà tenir cap distintiu que faci referència al Portal, llevat dels signes integrats al mateix enllaç.

Es prohibeix expressament la creació de qualsevol tipus de navegador, programa, explorador o border environment sobre les pàgines del Portal.

No es podran incloure continguts contraris als drets de tercers ni contraris a la moral i els bons costums acceptats, ni continguts o informacions il·lícites, a la pàgina web des de la qual s'estableixi l'enllaç.

L'existència d'un enllaç entre una pàgina web i el Portal no implica l'existència de relacions entre Banco Santander, SA i el propietari de la pàgina, ni l'acceptació i aprovació dels seus continguts i serveis.

5. Responsabilitat de l'usuari.

L'usuari serà l'únic responsable de l'ús del Portal i del compliment d'aquest Avís legal en la seva totalitat. Per tant, l'usuari s'obliga a mantenir en secret, amb el caràcter d'informació confidencial i reservada, les seves claus d'accés, contrasenyes o dades similars assignades per accedir al Portal o a qualsevol dels seus serveis, i és responsable de qualssevol danys i perjudicis de tota naturalesa derivats del mal ús realitzat per ells o per tercers sobre la base de la seva negligència o incompliment d'aquest Avís legal.

Qualsevol infracció d'aquest Avís legal pot donar lloc als procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin contra l'usuari, que haurà de mantenir indemne Banco Santander, SA davant de qualssevol reclamacions, demandes, danys i perjudicis que pugui patir com a conseqüència de la infracció.

6. Exclusió de garanties i de responsabilitat.

Banco Santander, SA no garanteix ni es fa responsable, en cap cas ni circumstància, dels següents fets i continguts, ni de qualssevol danys ni perjudicis que se'n poguessin derivar, si escau:

 1. Manca de disponibilitat, continuïtat, accés, manteniment i efectiu funcionament del Portal o dels seus serveis i actualització, exactitud, exhaustivitat, pertinència, actualitat i fiabilitat dels seus continguts, independentment de quina sigui la causa i les dificultats o els problemes tècnics o d'una altra naturalesa en què tinguin origen aquests fets.
 2. La transmissió o l'existència de virus, altres elements o programes lesius per als equips dels usuaris que els poguessin afectar, com a conseqüència de l'accés, ús o examen del lloc, o que produïssin alteracions en els seus documents electrònics o fitxers.
 3. L'ús il·lícit, negligent, fraudulent, suplantant la personalitat d'un tercer o contrari al contingut d'aquest Avís legal, a la bona fe, als usos generalment admesos o a l'ordre públic, del Portal, dels seus serveis i continguts, per part dels usuaris.
 4. Fora d'aquells signes que formin part del mateix enllaç, la pàgina web a la qual s'estableixi l'enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Banco Santander, SA.
 5. Les vulneracions o infraccions de les lleis, els usos o els costums vigents en matèria de drets de propietat intel·lectual, propietat industrial, secrets empresarials o contractuals, drets d'intimitat, honor, imatge, propietat, publicitat o competència, entre d'altres, de tercers.
 6. Vicis o defectes dels continguts o serveis als quals s'accedeixi a través del Portal.
 7. La recepció, l'emmagatzemament, l'obtenció, la difusió o la transmissió per part dels usuaris dels continguts del Portal.
 8. El coneixement de qualsevol informació que poguessin posseir o utilitzar terceres persones no autoritzades de les característiques i circumstàncies de l'ús dels continguts i serveis del Portal per part dels usuaris.
 9. L'incompliment, per part de tercers, de les seves obligacions o garanties derivades o contretes en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del Portal, així com la manca de qualitat, fiabilitat, adequació a allò ofert, licitud, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en aquests llocs.

L'enumeració anterior té mer caràcter enunciatiu i no és, en cap cas, exclusiva ni excloent en cap dels seus punts. En tots els supòsits, BANCO SANTANDER, SA EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE QUALSEVOL NATURALESA QUE SE'N DERIVIN DIRECTAMENT O INDIRECTAMENT I PER QUALSSEVOL ALTRES NO ESPECIFICATS DE CARACTERÍSTIQUES ANÀLOGUES.

7. Enllaços

Entre els continguts del Portal es poden incloure enllaços a llocs pertanyents o gestionats per tercers amb l'objectiu de facilitar l'accés a informació i serveis disponibles a través d'Internet.

Banco Santander, SA no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços entre els continguts del Portal i continguts situats a l'exterior o de qualsevol altre esment de continguts externs a aquest Lloc Web. Aquests enllaços o esments tenen una finalitat exclusivament informativa i en cap cas no impliquen el suport, l'aprovació, la comercialització o cap mena de relació entre Banco Santander, SA i les persones o entitats autores o gestores d'aquests continguts o els titulars dels llocs on es trobin, ni cap garantia de Banco Santander, SA pel correcte funcionament dels llocs o continguts enllaçats.

En aquest sentit, l'usuari s'obliga a posar la màxima diligència i prudència en cas d'accedir o utilitzar continguts o serveis dels llocs als quals accedeixi en virtut dels enllaços esmentats.

8. Drets de propietat intel·lectual i industrial.

Els drets de propietat intel·lectual i drets d'explotació i reproducció del Portal, de les seves pàgines i pantalles, de la informació que contenen, de la seva aparença i disseny, així com dels enllaços que s'estableixin des del Portal a altres llocs web de qualsevol societat pertanyent al Grup Santander són propietat exclusiva d'aquest, tret que s'especifiqui altrament.

Totes les denominacions, els dissenys o els logotips que componen aquesta pàgina són marques degudament registrades. Qualsevol ús indegut d'aquestes per persones diferents del seu titular legítim podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent. Els drets de propietat intel·lectual i les marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tots aquells que accedeixin al Portal. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, el contingut o les advertències d'aquest Portal sense l'autorització prèvia per escrit de Banco Santander, SA.

Els textos, dissenys, imatges, bases de dades, logotips, estructura, marques i altres elements del Portal estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic o altre tipus d'explotació de la totalitat o part del contingut d'aquest lloc, efectuades de qualsevol forma o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o d'una altra classe, estan estrictament prohibides llevat d'autorització prèvia per escrit de Banco Santander, SA. Qualsevol infracció d'aquests drets pot donar lloc als procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin.

Banco Santander, SA no concedeix llicències o autoritzacions d'ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat intel·lectual o industrial o sobre qualsevol altre propietat o dret relacionat amb el Portal i els serveis o els continguts del Portal.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de responsabilitat exclusiva d'aquests tercers.

Als efectes de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s'ha produït una violació dels seus drets legítims per la introducció d'un determinat contingut al Portal, haurà de notificar aquesta circumstància, per escrit, a Banco Santander, SA, tot indicant:

 • Dades de caràcter personal identificatives de l'interessat titular dels drets presumptivament infringits. Si la reclamació és presentada per un tercer diferent de l'interessat, haurà d'indicar la representació amb què actua.
 • Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació al Portal.
 • Acreditació de l'existència, la titularitat i la vigència dels drets de propietat intel·lectual esmentats.
 • Declaració expressa a la qual l'interessat es responsabilitzi de la veracitat de les dades i la informació facilitades a la notificació a què fa referència aquest punt.

9. Legislació aplicable.

Aquest Avís legal es regeix per la legislació espanyola.

© Banco Santander, SA. Tots els drets reservats.