Política de privacitat

Universia Holding, SL informa els usuaris (d'ara endavant, els "Usuaris" o, en singular, l'"Usuari") sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que els Usuaris que facilitin les dades personals que els puguin requerir amb ocasió de la subscripció o l'alta en alguns dels serveis oferts per l'entitat esmentada, en els portals (d'ara endavant, els "Portals" o, en singular, el "Portal") o a través dels mateixos, estiguin plenament informats sobre l'obligatorietat del lliurament de dades i la finalitat del tractament.

El Portal té caràcter internacional, podent registrar-se o col·laborar en la seva activitat Usuaris, universitats/empreses i entitats (siguin o no del Grup Santander) ubicades dins i fora de la Unió Europea.

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a través del Portal són veraces i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació.

DEFINICIÓ

 • Programa: Programes de beques i ajuts i projectes acadèmics publicats a l'espai de beques impulsat per Universia Holding, SL.
 • Banc local: Entitat del Grup Santander domiciliada al lloc de residència de l'Usuari.
 • Banc de destinació: Entitat del Grup Santander domiciliada al lloc de destinació del programa.
 • Universitat d'origen: Universitat a la qual l'Usuari està cursant els seus estudis en l'actualitat.
 • País d'origen de l'Usuari: País de residència de l'Usuari.

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat del Responsable del tractament:

Universia Holding, SL

Entitat inscrita al Registre Mercantil de Madrid el 2005, tom 16547, foli 107, full número M-28189, inscripció 4a i amb CIF B82976515 (d'ara endavant, el "Responsable").

Dades de contacte del Responsable:

Adreça postal: Ciudad Grupo Santander. Avda. de Cantabria s/n, 28660 Boadilla del Monte (Madrid)

Adreça electrònica: derechosarcobecas@universia.net

Contacte del delegat de Protecció de Dades: dpo@universia.net

2. FINALITATS I LEGITIMACIONS DEL TRACTAMENT

 1. Gestió de l'alta de l'Usuari al Portal. El Responsable podrà comunicar les dades dels Usuaris a la universitat o l'empresa que ha concedit o que ha de concedir el programa corresponent i, si escau, a la universitat/empresa de destinació, en funció del tipus de programa, amb la finalitat de gestionar els tràmits que comporta, de manera que l'Usuari pugui gaudir-ne plenament. Així mateix, es comunicaran les dades de l'Usuari al banc de destinació, si escau, amb la finalitat única i exclusiva que presti suport a l'Usuari en relació amb el seu programa, particularment gestionant activitats acadèmiques i trobades entre els Usuaris, la universitat/empresa on es realitzi el programa i el mateix banc de destinació del Grup Santander que correspongui. Aquesta finalitat és necessària per a la tramitació del programa. La legitimació que permet habilitar aquest tractament és l'execució d'un contracte que es materialitza amb l'acceptació de les condicions legals del servei i del programa corresponent.

 2. Cessió de dades a les universitats/empreses i a l'entitat del Grup Santander del país de destinació de la beca, si escau. El Responsable podrà comunicar les dades dels Usuaris a la universitat o l'empresa que ha concedit o que ha de concedir el programa corresponent i, si escau, a la universitat/empresa de destinació, en funció del tipus de programa, amb la finalitat de gestionar els tràmits que comporta, de manera que l'Usuari pugui gaudir-ne plenament. Així mateix, es comunicaran les dades de l'Usuari a l'entitat del Grup Santander del país on es troba ubicada la universitat/empresa on es realitzi el programa, amb la finalitat única i exclusiva que presti suport a l'Usuari en relació amb el seu programa, particularment gestionant activitats acadèmiques i trobades entre els Usuaris, la universitat/empresa on es realitzi el programa i l'entitat del Grup Santander que correspongui. Aquesta finalitat és necessària per a la tramitació del programa. La legitimació que permet habilitar aquest tractament és l'execució d'un contracte que es materialitza amb l'acceptació de les condicions legals del servei i del programa corresponent.

 3. Enviament de comunicacions pròpies de caràcter acadèmic, per qualsevol mitjà, per part del Responsable. El Responsable tractarà les dades personals dels Usuaris per remetre'ls comunicacions exclusivament de caràcter acadèmic, que podran tractar sobre cursos, beques, ocupació, formació, tallers, entre d'altres. Aquest tipus de comunicacions estan relacionades amb el contingut del Portal. La base legitimadora que habilita el tractament de dades personals és l'interès legítim del Responsable.

 4. Cessió de dades personals dels Usuaris per part del Responsable als bancs locals i a altres entitats del Grup Santander perquè enviïn, per qualsevol mitjà, inclosa la via electrònica, comunicacions comercials pròpies i de tercers. El Responsable comunicarà les dades personals dels Usuaris que manifestin expressament el seu consentiment a altres entitats del Grup Santander perquè puguin remetre'ls comunicacions comercials i de caràcter acadèmic pròpies o de tercers que podran tractar, per exemple, sobre productes bancaris, productes d'inversió, productes d'assegurança, telecomunicacions, educació, oci, recerca, automoció, gran consum, ocupació, cultura, sortides professionals, tèxtil, transport, assegurances, restauració, tecnologia, alimentació, televisió, ràdio, portals i comparadors d'Internet. Les comunicacions comercials podran ser personalitzades, la qual cosa suposa que la prospecció comercial es podrà realitzar sobre la base del perfil personal de l'Usuari. La legitimació per habilitar aquest tractament de dades troba la seva base jurídica en el consentiment exprés de l'Usuari. En cas que l'Usuari no doni el seu consentiment inicialment o en cas que, després d'haver-lo prestat, el revoqui en el futur, això no suposarà la pèrdua de la seva condició d'Usuari ni afectarà la participació de l'Usuari en la resta de serveis oferts al Portal.

 5. Realització de concursos, promocions, sorteigs i altres esdeveniments a través del Portal de beques o a través de Facebook. El Responsable publica a través del Portal o a través de Facebook i amb determinada regularitat concursos, promocions, sorteigs i altres esdeveniments perquè els Usuaris puguin participar-hi i beneficiar-se dels premis que s'hi ofereixen. Aquest tractament únicament es realitzarà amb el consentiment de l'Usuari, que s'obtindrà mitjançant l'acceptació de les bases legals de cada promoció, sorteig, concurs o esdeveniment. L'Usuari podrà retirar aquest consentiment, una vegada emès, en qualsevol moment, tenint en compte que aquesta retirada del consentiment suposarà la impossibilitat de continuar en el concurs, la promoció o el sorteig en què l'Usuari s'hagi registrat i del qual hagi acceptat les bases.

 6. Realització d'estudis estadístics per part d'Universia Holding, SL. El Responsable tractarà tota aquella informació obtinguda a través de la interacció dels Usuaris amb el Portal i dels serveis que s'hi ofereixen amb la finalitat exclusiva de valorar l'estat i la utilitat dels serveis prestats i, en el futur, poder millorar-los. La base jurídica que legitima aquest tractament de dades personals és l'interès legítim del Responsable.

 7. Cessió de dades al banc local perquè aquest realitzi estudis estadístics. El Responsable remetrà al banc local les dades personals facilitades per l'Usuari, així com aquella informació obtinguda a través de la interacció dels Usuaris amb el Portal i els serveis que s'hi ofereixen. El banc local creuarà aquesta informació amb les dades de què disposa sobre l'Usuari amb la finalitat exclusiva de realitzar anàlisis estadístiques, valorar l'estat i la utilitat dels serveis prestats i, en el futur, poder millorar-los. Aquesta comunicació de dades personals es legitima amb el consentiment exprés de l'Usuari mitjançant la marcació de la casella corresponent. En cas que l'Usuari no doni el seu consentiment inicialment o en cas que, després d'haver-lo prestat, el revoqui en el futur, això no suposarà la pèrdua de la seva condició d'Usuari ni afectarà la participació de l'Usuari en la resta de serveis oferts al Portal.

3. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual, l'Usuari no en sol·liciti la supressió i no s'hagin d'eliminar per ser necessàries per al compliment d'una obligació legal o per a la formulació, l'exercici i la defensa de reclamacions.

Si l'Usuari revoca el seu consentiment o exerceix el dret de supressió, les seves dades personals es conservaran bloquejades durant els terminis establerts legalment per atendre les possibles responsabilitats nascudes del seu tractament.

4. DESTINATARIS DE LES DADES

El Responsable cedirà les dades i els arxius proporcionats pels Usuaris durant el procés de registre a la universitat/empresa que ha concedit o que ha de concedir el programa corresponent, a la universitat/empresa de destinació que convoca el programa al qual l'Usuari hagi decidit adherir-se i, per acabar, al banc de destinació, amb la finalitat única i exclusiva que aquests prestin suport a l'Usuari en relació amb el seu programa, particularment gestionant activitats acadèmiques i trobades entre els Usuaris, la universitat/empresa de destinació i el banc de destinació que correspongui amb la finalitat única de gestionar la seva participació en el programa. Al següent enllaç es troba, d'una banda, el llistat amb la denominació de les universitats/empreses amb les quals col·labora el Responsable, així com el país on es troben, i juntament a aquestes, en aquest enllaç es troben els bancs de destinació que col·laboraran en determinades activitats i esdeveniments de caràcter acadèmic amb els becats i participants. La cessió de dades a la universitat/empresa, així com a l'entitat del Grup que correspongui (banc de destinació), és necessària per gestionar la participació de l'Usuari en el projecte, la beca o el programa seleccionat.

Així mateix, les dades personals dels Usuaris que hi hagin consentit prèviament es comunicaran als bancs locals i a altres entitats del Grup Santander perquè puguin, d'una banda, remetre-li comunicacions comercials, pròpies i de tercers i, de l'altra, realitzar estudis estadístics relacionats amb la qualitat i l'èxit dels programes oferts. A l'enllaç anterior trobarà les diferents entitats del Grup Santander que podran enviar comunicacions comercials en funció del país d'origen de l'Usuari.


Transferències internacionals de dades a tercers països:

Pel que fa als programes oferts, indiquem als Usuaris que el Portal té caràcter internacional, podent registrar-s'hi o col·laborar en la seva activitat Usuaris, universitats/empreses i entitats (siguin o no del Grup Santander) ubicades dins i fora de la Unió Europea. Si l'Usuari s'adhereix a un programa, un projecte o una beca d'una universitat/empresa ubicada fora de la Unió Europea, accepta que les seves dades se cedeixin a la universitat que concedeix la beca, a la universitat/empresa de destinació i a l'entitat del Grup Santander ubicada en aquell país (banc de destinació). En aquest sentit, l'Usuari és conscient que el tractament de dades fora de la Unió Europea pot suposar un risc per a la seguretat de les seves dades, que ja no estarien emparades per les garanties exigides per la normativa europea a causa de l'absència d'una decisió d'adequació de la Comissió respecte del tercer país en qüestió. El Responsable no es fa responsable ni pot garantir la seguretat de les dades cedides.

Pel que fa a la prospecció comercial i a la realització d'estudis estadístics per altres entitats del Grup Santander, el Responsable cedirà les dades dels Usuaris que hagin atorgat prèviament el seu consentiment a les diferents entitats del Grup Santander perquè puguin remetre-li comunicacions comercials o realitzar estudis estadístics relacionats per verificar la qualitat i l'èxit dels programes oferts. Cal informar que hi ha entitats del Grup Santander que es troben fora de la Unió Europea, fins i tot en territoris considerats "no segurs" a efectes de la Comissió Europea; per això, llevat que es disposi altrament, transferirem les seves dades personals exclusivament d'acord amb clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea. Els Usuaris poden sol·licitar informació addicional relativa a transferències internacionals de dades personals i obtenir una còpia de les mesures de protecció pertinents enviant una comunicació a l'adreça de correu indicada a l'apartat 5.

Al següent enllaç es troba, d'una banda, el llistat amb la denominació de les universitats/empreses amb les quals col·labora el Responsable, així com el país on es troben, i juntament a aquestes, en aquest enllaç es troben les entitats del Grup Santander de destinació que col·laboraran en determinades activitats i esdeveniments de caràcter acadèmic amb els becats i participants o que poden remetre comunicacions comercials als Usuaris, en funció del consentiment prestat.

5. DRETS DELS INTERESSATS

Els Usuaris tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, la limitació del seu tractament o, si escau, la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es podran oposar al tractament de les seves dades. El Responsable deixarà de tractar les dades, exceptuant motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, els Usuaris tenen dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades en els casos en què sigui tècnicament possible.

Per a l'exercici dels seus drets, els titulars de les dades es podran adreçar per escrit a l'adreça següent: derechosarcobecas@universia.neto per correu postal adreçat a Ciudad Grupo Santander, Avda. de Cantabria s/n, Santander universitats, 28660 Boadilla del Monte (Madrid), aportant un document que acrediti la seva identitat.

Els titulars de les dades tenen dret a adreçar-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb adreça a C/ Jorge Juan 6, 28001 Madrid, o a la seva seu electrònica www.agpd.es, especialment quan no s'hagi satisfet l'exercici dels seus drets per part del responsable del tractament.

Li recordem que l'Usuari té dret a retirar el seu consentiment per a finalitats comercials en qualsevol moment adreçant-se a les adreces indicades anteriorment.