Condicions generals d'ús

1. Objecte.

Aquestes condicions generals d'ús (d'ara endavant, les 'Condicions' o les 'Condicions Generals') descriuen els termes aplicables al servei que Universia Holding, SL, amb domicili a Ciudad Grupo Santander, Avda. de Cantabria s/n, 28660 Boadilla del Monte (Madrid), amb CIF B82976515 i amb adreça de correu electrònic de contacte derechosarcobecas@universia.net (d'ara endavant, 'Universia'), posa a disposició dels usuaris d'Internet a través dels portals https://www.becas-santander.com, www.santander-grants.com i www.bolsas-santander.com (d'ara endavant, conjuntament o independentment, el 'Portal').

El servei prestat a través del Portal (d'ara endavant, el 'Servei') consisteix a crear un mercat web entre les universitats que s'adhereixen al Portal i que hi publiquen els programes de beques i ajuts i projectes acadèmics (d'ara endavant, el 'Programa' o els 'Programes') i els mateixos usuaris registrats al Portal (d'ara endavant, els 'Usuaris del Portal' o 'l'Usuari/els Usuaris'), perquè puguin interactuar entre ells en el marc del desenvolupament o la gestió dels diferents Programes que es publiquin al Portal.

Serà reconegut amb la condició d'Usuari qualsevol interessat que es registri al Portal en qualsevol modalitat indistintament: Estudiant, Professor o Investigador. S'entendrà per 'Professor' qualsevol persona en nòmina d'una Universitat que compleixi els requisits del Programa en concret.

Es podrà registrar al Portal com a 'Universitat' aquella universitat, unitat local del Grup Santander, entitat o empresa, que promogui de la forma prevista en aquestes Condicions Generals, a través del Portal, un o diversos Programes.

El Portal és un espai global al qual s'adhereixen Universitats de diferents països i es troba connectat i adaptat a les necessitats de cada centre per completar i potenciar Programes i crear un ecosistema d'impuls de l'activitat acadèmica. A través del Portal les Universitats poden crear, publicar i gestionar les convocatòries dels Programes, així com fer-ne un seguiment i control, accedir i consultar les anàlisis estadístiques relatives a l'evolució dels Programes i convidar tercers col·laboradors a gestionar-los.

Els Usuaris que es registrin al Portal podran accedir als Programes i cercar, fer seguiment i inscriure's en aquelles convocatòries als Programes que els puguin interessar. En aquest sentit, a l'àrea privada (Perfil), l'Usuari podrà consultar l'estat de les seves convocatòries (tant seguides com sol·licitades) i accedir a notificacions sobre les mateixes.

En accedir, utilitzar o registrar-se al Portal, l'Usuari confirma i garanteix que té més de setze anys, sens perjudici que per a determinats Programes s'exigeixi una edat mínima superior.

La Universitat estarà subjecta als resultats del procés de validació que té previst Universia als efectes de la publicació del primer Programa.

A l'hora de crear el Programa, la Universitat declara que ha complert en tots els aspectes qualsevol legislació, reglament i normativa aplicable en la matèria del Programa i que no ha violat ni violarà cap acord en virtut del qual la Universitat es trobi vinculada de forma explícita o implícita.

Les Universitats que publiquen els Programes a través del Portal són els únics encarregats de la gestió, l'organització i el desenvolupament d'aquests Programes, i Universia no assumeix cap responsabilitat referent a aquesta qüestió.

Multibeques.- Per a determinats Programes, el Portal assignarà la condició de promotor a la Universitat titular d'un Programa i d'administrador a la Universitat que hagi estat convidada pel promotor per a la gestió conjunta del Programa, si escau.

En aquest cas, el promotor declara i garanteix que disposa del consentiment de l'administrador per a la comunicació de les seves dades a Universia amb la finalitat que pugui tractar-les per realitzar totes les gestions que siguin necessàries per a la invitació a la gestió i al desenvolupament conjunt del Programa corresponent. El promotor declara i garanteix que ha informat degudament l'administrador de tot el que s'estableix a la Política de privacitat i a la Política de galetes del Portal, particularment del tractament de les seves dades de caràcter personal i dels drets que té concedits. El promotor garanteix que l'administrador està d'acord amb les polítiques esmentades i que pot acreditar el consentiment d'aquest últim.

El Servei té caràcter gratuït i els Usuaris i la Universitat es poden donar de baixa en qualsevol moment adreçant-se a Universia a les adreces indicades a la Política de privacitat o bé a través del Perfil de l'Usuari.

2. Continguts dels usuaris

Els continguts que els Usuaris i la Universitat comparteixen voluntàriament a través del Portal es defineixen conjuntament com els 'Continguts' dels Usuaris i la Universitat. Els Usuaris i la Universitat són els únics responsables dels Continguts que hagin compartit al Portal i deixen indemne Banco Santander i Universia de qualsevol reclamació (judicial o extrajudicial) que sorgeixi o pugui sorgir per aquests Continguts. En particular, la Universitat es farà responsable d'informar immediatament Banco Santander i Universia en cas que els Continguts compartits pels Usuaris al Programa corresponent promogut per ella suposin una difamació o calúmnia per a qualsevol persona, empresa o associació i també es farà responsable que no continguin elements prohibits, com ara virus o correu brossa, o enllaços a virus o correu brossa.

Els Continguts dels Usuaris i la Universitat quedaran sotmesos a aquestes Condicions. Com que el Portal té caràcter internacional, aquestes Condicions poden estar subjectes al dret aplicable al país on resideixi l'Usuari o estigui domiciliada la Universitat que publica el Programa.

Els Continguts dels Usuaris i la Universitat hauran de ser veraços. A aquests efectes, l'Usuari i la Universitat garanteixen l'autenticitat de tots aquells Continguts compartits al Portal i Universia no assumeix cap responsabilitat referent a aquesta qüestió.

Sens perjudici del que disposa la Política de privacitat del Portal, els Programes podran incorporar clàusules de privacitat específiques per a cada Programa.

3. Acceptació d'aquestes condicions

La prestació del Servei estarà sempre condicionada a l'acceptació per part de l'Usuari i de la Universitat de la Política de privacitat, de la Política de galetes i d'aquestes Condicions Generals.

Per accedir al Servei, l'Usuari i la Universitat s'han de donar d'alta al Portal a través del procés de registre habilitat a l'efecte.

Universia es reserva el dret a denegar en qualsevol moment, sense necessitat d'avís previ i sense dret a indemnització, l'accés al Portal a aquells Usuaris i aquelles Universitats que incompleixin aquestes Condicions, la Política de privacitat o la Política de galetes. Si Universia tingués motius raonables per entendre que s'ha realitzat un ús que vulnera aquestes Condicions, estarà autoritzada a eliminar el Perfil de l'Usuari i de la Universitat infractors.

4. Condicions d'ús del servei

Per accedir i utilitzar el Servei és imprescindible la utilització del correu electrònic d'Usuari/Universitat registrat i la seva contrasenya associada. L'Usuari/Universitat ha de seleccionar l'identificador (ID o login) i la contrasenya que vulgui, comprometent-se a conservar-la i a fer-la servir amb la diligència deguda.

L'ús de la contrasenya és personal i intransferible i no està permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l'Usuari/Universitat haurà d'adoptar les mesures necessàries per a la custòdia de la contrasenya que hagi seleccionat, evitant que sigui emprada per tercers. En conseqüència, l'Usuari/Universitat és l'únic responsable de l'ús que es realitzi de la seva contrasenya. En el supòsit que l'Usuari/Universitat conegui o sospiti de l'ús de la seva contrasenya per part de tercers, haurà de posar aquesta circumstància en coneixement d'Universia com més aviat millor.

El registre al Portal té caràcter personal. L'Usuari/Universitat garanteix mantenir tota la informació facilitada a Universia permanentment actualitzada de forma que respongui a la situació real de l'Usuari en cada moment. En tot cas, l'Usuari/Universitat serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Universia o a tercers per la informació que faciliti.

5. Obligacions particulars de la universitat

Sens perjudici de l'anterior, aquestes Condicions Generals disposen que és terminantment prohibit que, als formularis d'inscripció i als espais de lliure configuració o de text lliure habilitats al Portal per a qualsevol dels Programes: (i) se sol·liciti als Usuaris qualsevol informació que sigui contrària al caràcter i propòsit del Portal, la llei o la moral, per exemple continguts que es puguin considerar abusius o d'alguna manera vexatoris, discriminatoris, amenaçadors, que puguin ocasionar un dany a Universia o a qualsevol tercer o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament dels Programes; (ii) se sol·liciti qualsevol tipus d'informació relativa a tercers o qualsevol altre tipus d'informació que, per la seva naturalesa, resulti excessiva respecte de la seva inscripció al Programa publicat al Portal.

En particular, aquella Universitat que inclogui als formularis d'inscripció i als espais de lliure configuració o de text lliure habilitats al Portal per a qualsevol dels Programes una sol·licitud d'informació sobre dades de caràcter sensible com ara l'origen ètnic o racial o, entre d'altres, dades relatives a la salut, haurà de facilitar a Universia, amb caràcter previ a la publicació del Programa corresponent, la normativa que l'habilita per poder obtenir aquest tipus de dades. Si escau, a sol·licitud d'Universia, la Universitat haurà de facilitar la referència a aquesta normativa a les bases del Programa informant sobre el motiu de sol·licitud de la dada esmentada.

La Universitat farà servir tots els mitjans al seu abast per a l'adequada difusió i promoció de l'ús del Portal i dels Programes que s'hi publiquen.

La Universitat inclourà a la seva pàgina web el logotip del Portal o un enllaç de connexió al Portal.

Durant el procés de creació d'un Programa, el Portal permet a la Universitat inserir imatges que l'acompanyin de manera que els Programes puguin resultar més il·lustratius. En aquest sentit, i sens perjudici d'allò que estableixen aquestes Condicions, la Universitat declara i garanteix en allò necessari que és titular o té títol suficient per a l'explotació comercial de tots els drets sobre els seus noms, logotips i marques respectius i qualsevol altra obra o bé protegit per les lleis vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial que aparegui a qualsevol de les imatges dels Programes creats per la Universitat.

Aquestes Condicions no suposen cessió ni traspàs o renúncia dels drets que corresponguin a la Universitat en relació amb els béns regulats per les lleis que regulen la propietat intel·lectual o industrial, i cadascuna de les Universitats conserva tots els drets sobre els seus noms, logotips i marques respectius i qualsevol altre bé protegit per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

L'Usuari/Universitat conservarà tots els drets de propietat intel·lectual sobre els Continguts que hagi compartit al Portal, tant morals com patrimonials. La publicació al Portal de qualsevol Contingut en cap cas no suposarà la cessió per part del seu titular a la resta d'Usuaris/Universitats de cap dret relacionat amb el Contingut.

L'Usuari/Universitat que realitzi l'enviament en virtut d'aquestes Condicions declara i garanteix que:

  1. És l'únic propietari o bé està plenament facultat i autoritzat per explotar la totalitat dels drets sobre els Continguts dels Usuaris, així com per atorgar els drets i les llicències relacionats amb qualsevol possible material o contingut de tercers que aparegui o estigui incorporat als Continguts; que ha obtingut les autoritzacions expresses i escrites de tots els propietaris i drethavents dels materials o continguts de tercers esmentats necessàries per concedir els drets i les llicències que aquí s'exposen.
  2. Els Continguts dels Usuaris/Universitats compartits al Portal per l'Usuari no suposen la infracció de cap patent, dret de propietat intel·lectual, marca registrada, secret comercial o qualsevol altre dret de tercers.
  3. A l'hora de crear el Contingut de l'Usuari/Universitat, declara que: (a) l'Usuari/Universitat ha complert en tots els aspectes qualsevol legislació, reglament (incloent-hi, entre d'altres, aquestes Condicions Generals i l'Avís legal del Portal) i normativa aplicable, i (b) que no ha violat ni violarà cap acord en virtut del qual l'Usuari/Universitat es trobi vinculat de forma explícita o implícita.
  4. No suposen una difamació o calúmnia per a qualsevol persona, empresa o associació. No contenen elements prohibits, com ara virus o correu brossa, o enllaços a virus o correu brossa.

Per acabar, la Universitat, pel fet de rebre les dades dels Usuaris, quedarà obligada a observar les disposicions contingudes al Reglament general de protecció de dades 679/2016 (RGPD). Concretament, en virtut d'aquestes Condicions, la Universitat s'obliga a:
  • Complir les obligacions previstes a l'RGPD per a un responsable del tractament, com a conseqüència de l'adquisició d'aquesta consideració després de la comunicació de les dades regulada per l'adhesió de la Universitat al Portal i a aquestes Condicions.
  • Permetre l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament i oposició per part dels titulars de les dades cedides, facilitant-los una adreça a aquests efectes.
  • Garantir l'aplicació de mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc.
  • Respectar la confidencialitat de les dades obtingudes amb motiu de l'adhesió de la Universitat a aquest Portal, no revelant-les ni deixant-les a disposició de terceres llevat que ho requereixi un tribunal o una autoritat de control.

Així mateix, Universia declara la procedència lícita de les dades personals que es comunicaran a la Universitat, garantint que s'han obtingut complint els requisits establerts a l'RGPD. En aquest sentit, Universia manifesta que ha obtingut el consentiment informat, lliure, específic i inequívoc dels Usuaris per a la cessió de les seves dades a la Universitat i que ha complert la resta de requisits que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

6. Exempció de responsabilitat

Universia proporciona als Usuaris la possibilitat d'inscriure's i participar en els Programes i no es fa responsable de tot el que hi estigui relacionat. A títol enunciatiu, i sense cap limitació, Universia no es farà responsable: (i) d'allò que tingui a veure amb la gestió dels Programes que correspon a la Universitat; (ii) de l'ús indegut per part de la Universitat dels Continguts dels Usuaris; (iii) de qualsevol acció contrària a aquestes Condicions Generals i a la finalitat i el propòsit del Portal protagonitzada per qualsevol dels Usuaris.

En aquest sentit, els Programes estaran regulats per les seves bases corresponents, que els Usuaris que s'hi inscriguin hauran de llegir i acceptar prèviament.

7. Responsabilitat de l'Usuari/Universitat

L'Usuari/Universitat s'obliga a fer servir el Servei de conformitat amb la legislació vigent, amb aquestes Condicions, amb els principis de bona fe i amb els usos generalment acceptats, i a no contravenir amb la seva actuació a través del Portal l'ordre públic ni el que disposen la Política de privacitat i la Política de galetes. Per tant, queda prohibit qualsevol ús amb fins il·lícits o que perjudiquin o impedeixin, puguin danyar o sobrecarregar, de qualsevol forma, la utilització i el funcionament normal del Portal o bé que atemptin directament o indirectament contra qualsevol dels Usuaris o contra qualsevol tercer.

Qualsevol infracció d'aquestes Condicions Generals pot donar lloc als procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin contra l'Usuari/Universitat, que haurà de mantenir indemne Universia davant de qualssevol reclamacions, demandes, danys i perjudicis que pugui patir com a conseqüència de la infracció descrita anteriorment.

8. Dubtes, queixes i reclamacions

L'Usuari/Universitat que tingui qualsevol dubte sobre aquestes Condicions o relacionat amb qualsevol dels Serveis oferts a través del Portal, o que vulgui presentar una queixa, una reclamació o un suggeriment, ho podrà fer a través de l'enviament d'un correu electrònic a derechosarcobecas@universia.net.

9. Jurisdicció i legislació aplicable

Aquestes Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que es pogués derivar de l'accés o la utilització del Portal se sotmetrà a la jurisdicció exclusiva dels tribunals de Madrid (Espanya).