Ajuts especials BkUB-Santander Universidades

Universitat de Barcelona

Ajuts dirigits a estudiants amb dificultats econòmiques especials o circumstàncies personals sobrevingudes

Dirigido a:
De la Universidad/es: Universidad de Barcelona

 1. Inscripciones abiertas
  de null al null
  23:00

 2. Evaluación de solicitudes
  de null al null

 3. Publicación de resultados

 4. Proceso finalizado


Requisitos

1. Ser estudiant de la UB en qualsevol dels seus ensenyaments de grau o màster universitari (a excepció dels estudiants dels centres adscrits).

 • Queden expressament exclosos els estudiants d'ensenyaments de tercer cicle o doctorat, títols propis i estudis de postgrau propi.
 • Als efectes de la present convocatòria no es consideren estudiants de la UB, els alumnes de mobilitat procedents d'altres universitats.

2. En el cas de ser estudiant estranger no comunitari, cal que la persona sol·licitant i/o el seu  pare o mare hagin treballat a Espanya durant l’any 2018 i tenir la condició de resident a Espanya.

3. No estar en possessió de cap títol acadèmic universitari oficial o no tenir les condicions per obtenir-lo, llevat que estigui cursant els primers estudis de màster o un segon cicle provinent d'un primer cicle no adaptat a l'espai europeu d'educació superior.

4. Trobar-se en una de les situacions següents, segons la Modalitat que es vulgui demanar:

 • Modalitat A. Haver demanat beca general del Ministeri d'Educació i Formació Professional el curs 2019-2020 i trobar-se en una situació sobrevinguda que afecta l'economia. S'exclou com a situació sobrevinguda aquella en què la situació la produeix una decisió individual, com ara l'emancipació de l'estudiant de la residència familiar. La beca general ha d'estar denegada només per motius acadèmics. En cas d’haver estat denegada per motius econòmics, s’ha de demostrar un canvi important en la situació econòmica o cal estudiar les possibles excepcionalitats. No haver demanat la beca general i/o Equitat i haver sofert una circumstància personal sobrevinguda posterior a la finalització del termini de presentació de les sol.licituds de les beques esmentades.
 • Modalitat B. Estar matriculat d’assignatures per segona vegada, haver sol·licitat la beca Equitat i trobar-se entre els trams 1 i 5 de la beca Equitat. Tenir uns ingressos familiars compresos entre els llindars 1 i 5 de la beca Equitat i haver d’abonar assignatures amb recàrrec per matricular-les per segona vegada. L’import de l’ajut és la deducció del 25 % dels crèdits matriculats per segona vegada, fins a un màxim de 18 crèdits. En situacions excepcionals, la comissió avaluadora pot valorar la concessió de l’import total dels crèdits matriculats per segona vegada.
 • Modalitat C. Estar matriculat de primer curs de màster universitari i tenir la beca general denegada únicament per no haver assolit la nota mitjana d'accés. En els màsters habilitants hauran d'haver obtingut una nota mitjana d´accés mínima de 6 punts. Per la resta de màsters la nota mitjana d'accés mínima serà la següent per àrees de coneixements:
 • Arts i Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques i Ciències de la Salut: 6,5 punts.
 • Ciències i ensenyaments tècnics: 6 punts.
 • La priorització es realitzarà d'acord amb els següents criteris:
 • Màster universitari habilitant
 • Nota mitjana més alta d'acord amb els següents requisits establerts.
 • Modalitat D. Estar matriculat de primer curs de grau i tenir la beca general denegada únicament per retrocés d'estudis. Ens els primers estudis iniciats caldrà tenir la totalitat dels crèdits matriculats aprovats, amb una nota mitjana mínima de 6,50 punts. La priorització es realitzarà per nota mitjana de l'estudiant.Información General

Duración de la beca: 1
Importe: €850
¿Qué incluye la beca?
Número de becas ofrecidas: 300

 1. Inscripciones abiertas
  de null al null
  23:00

 2. Evaluación de solicitudes
  de null al null

 3. Publicación de resultados

 4. Proceso finalizado