Beques de Transferència, Innovació i Emprenedoria de la UdG (BTIE Santander 2019)

Universitat de Girona

Acabem d’obrir les BTIE de la UdG!!

Beques que tenen com a objectiu la formació dels estudiants en el camp de la transferència, l’emprenedoria i la innovació.

Dirigido a:
De la Universidad/es: Universidad de Girona

 1. Inscripciones abiertas
  Del null al null

 2. Evaluación de solicitudes
  Del null al null

 3. Publicación de resultados


Requisitos

Els candidats que vulguin accedir al procés de selecció hauran de complir els requisits següents:

 • Estar matriculat a la UdG en el curs 2019-2020 d’un dels estudis de grau o màster.
 • Haver aprovat, com a mínim, el 50% dels crèdits d’una titulació de la Universitat de Girona. En el cas d’estudiants de màster aquest requisit no és necessari.
 • No haver gaudit mai d’un ajut de beca BTI.Información General

Descripción de la beca:

Beques de Transferència, Innovació i Emprenedoria UdG 2019-2020 tenen com a objectiu prioritari la formació dels estudiants en el camp de la transferència, l’emprenedoria i la innovació. També volen potenciar aquesta activitat en els agents de recerca de la Universitat de Girona per millorar-ne la seva excel·lència i competitivitat.

Amb aquest objectiu, la figura del becari de Transferència, Innovació (BTI) creada el 2006, s’amplia per incorporar també la competència en Emprenedoria, i vol contemplar el ventall d’activitats concretes d’interrelació entre els grups de recerca i alguns serveis de la UdG i les empreses o institucions, així com generar nous perfils universitaris orientats a la transferència, a l’emprenedoria i a la innovació.


Duración de la beca: 7 mesos
Importe: €600
¿Qué incluye la beca?
Número de becas ofrecidas: 18
Información Adicional:
 • Les Beques de de Transferència, Innovació i Emprenedoria (BTIE Santander) de la UdG tindran una durada màxima de 7 mesos, iniciant-se a tots els efectes a 1 de gener de 2020 i finalitzant el 31 de juliol de 2020.
 • La dedicació dels becaris de Transferència, Innovació i Emprenedoria (BTIE Santander) serà de 20 hores setmanals.
 • La retribució econòmica de la beca, serà de 600,00-€ bruts mensuals (aquesta quantitat inclou el cost de l’alta al Règim General de la Seguretat Social)
 • L’acceptació de la beca comporta com a acció complementària la participació obligatòria, i amb aprofitament, en una formació relacionada amb la innovació i l’emprenedoria, amb un mínim de 20 h de formació. Com a mínim s’haurà d’assistir a les càpsules dedicades a Emprenedoria, dins el conjunt de càpsules que l’Oficina Universitat Empresa (OUE) ofereix dins l’Escola de Competències. La resta de les hores es completaran amb altres càpsules de l’Escola de competències o amb altres cursos ad-hoc que l’OITT pugui organitzar, directament adreçats als becaris BTIE Santander (per exemple, dedicats a protecció del coneixement o a la realització d’un pla financer). 
 • Participar presencialment, si així es requereix, en l’acte de concessió de credencials de becari que organitzi la UdG amb el Banc Santander.
 • El gaudiment d’aquesta beca és compatible amb la percepció de salaris i altres ingressos que es derivin de qualsevol relació contractual o estatutària, sempre i quan aquesta no resti dedicació ni estigui relacionada amb les tasques a realitzar amb motiu d’aquesta beca. En tot cas, és incompatible amb el gaudi d’una beca d’assistents docents.


Avaluació, selecció i adjudicació de la beca


L’òrgan de selecció de cada beca serà una Comissió Avaluadora que dictarà la corresponent proposta de resolució.

La Comissió Avaluadora de cada beca estarà formada pel Responsable del grup de Recerca o servei, pel Director/a del Departament o Institut de Recerca i per l’Administrador/a de l’Àrea d’Estudi.

La Comissió Avaluadora comprovarà que la documentació aportada sigui la correcta i suficient per a resoldre la sol·licitud. Per a escollir la persona beneficiària de l’ajut es valorarà el seu perfil, els seus coneixements i experiència i la seva adaptació a les característiques del grup de recerca o servei.


Més Informació: valoritzacio@udg.edu 1. Inscripciones abiertas
  Del null al null

 2. Evaluación de solicitudes
  Del null al null

 3. Publicación de resultados