Impuls, Mobilitat i Internacionalització per a Estudis de Postgrau de la UIB: Línia 2

Universitat de les Illes Balears

movilidad

Ajuts a la mobilitat de professorat extern per contribuir a les despeses de viatge, allotjament i manutenció... per la impartició de classes, seminaris o conferències.

Dirigido a: Profesores
Que vivan en: España.
De la Universidad/es: Universidad De Las Islas Baleares

 1. Inscripciones abiertas
  del 04/09/2019 al 18/05/2020

 2. Evaluación de solicitudes
  del 19/05/2020 al 29/05/2020

 3. Publicación de resultados
  29/05/2020

 4. Proceso finalizado


Requisitos

Poden sol·licitar aquests ajuts els directors i les directores dels Programes Oficials de Màster de la UIB, presencials o semi-presencials, i els coordinadors i les coordinadores dels Programes de Doctorat de la UIB la implantació dels quals estigui autoritzada per la CAIB a la data de l’avaluació de la sol·licitud.

Els beneficiaris hauran de participar en la docència dels Programes Oficials de Màster de la UIB o en activitats formatives específiques dels Programes de Doctorat de la UIB i podran ser professorat d‘universitats, o membres de centres d’investigació de prestigi, així com professionals reconeguts en els seus àmbits laborals relacionats amb els estudis.

Les estades del professorat beneficiari tindran una durada màxima d’una setmana laboral (5 dies laborables, quatre nits), i s'hauran de realitzar entre l'1 d'octubre de 2019 i el 30 de juny de 2020.

En cas d’ajuts a estudis de Màster, l’estada s’haurà de realitzar obligatòriament en el període lectiu del Programa de Màster i sempre abans del 31 de maig de 2020.


Información General

Descripción de la beca:

El Centre d’Estudis de Postgrau (CEP), l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB) i el Vicerectorat d'Investigació i Internacionalització, juntament amb el patrocini del Banco Santander, amb la voluntat de contribuir al perfeccionament del potencial humà que hi ha en tots els seus àmbits d’actuació, i convençuts de la importància que tenen el progrés científic, la investigació, l’excel·lència formativa, la mobilitat i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, han aportat el finançament necessari per tal de crear un Programa d’Impuls, Mobilitat i Internacionalització dirigit als estudis oficials de postgrau de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Aquest programa conté quatre línies d’actuació. La present convocatòria dóna les bases i les instruccions per sol·licitar ajuts per a la segona d’aquestes línies: Ajuts a la mobilitat de professorat extern en Programes Oficials de Màster i de Doctorat de la UIB.

Aquesta línia d’actuació està destinada a contribuir a les despeses de viatge, allotjament i manutenció de les persones beneficiàries, així com a la gratificació per la impartició de classes, seminaris o conferències. L’import màxim de l’ajut per programa i curs acadèmic és de 1.200 euros per als programes oficials de màster i doctorat.

Aquesta quantitat ha d’incloure el material de difusió, el qual és obligatori i haurà de tenir el vistiplau del CEP-EDUIB. Els ajuts de les activitats emmarcades dins la VI Setmana del Postgrau, que se celebrarà del 20 al 24 d’abril de 2020, podran arribar fins a un màxim de 200 euros addicionals i la difusió de les activitats correran a càrrec del CEP-EDUIB. Si escau, es prioritzaran aquelles propostes que puguin resultar d’interès a audiències amples.

País de destino: España
Duración de la beca: 1 setmana laboral (5 dies laborables, quatre nits)
Importe: €1,200
¿Qué incluye la beca? Cuantía económica, Manutención, Alojamiento, Transportes
Número de becas ofrecidas: 25
Información Adicional:

La convocatòria romandrà oberta des del dia de la seva publicació fins al 18 de maig de 2020 i n’hi haurà quatre resolucions al llarg d’aquest període, 27 de setembre de 2019, 22 de novembre de 2019, 21 de febrer de 2020 i 22 de maig de 2020.

La sol·licitud es farà telemàticament a l’enllaç: https://postgrau.uib.es/solicitud_de_beca

A la sol·licitud telemàtica s’hi haurà d’adjuntar:

 • Proposta d'activitats a realitzar.
 • Previsió del calendari d'aquestes activitats.
 • Previsió de despeses.
 • Informe d'adequació del perfil del candidat/a beneficiari/a i el CV abreujat del candidat/a.

Aquests ajuts són compatibles amb altres convocatòries.

Documentos asociados a la beca:

Instrucciones

La sol·licitud es farà telemàticament a l’enllaç: https://postgrau.uib.es/solicitud_de_beca. No es tindran en compte sol·licituds que no arribin per aquest enllaç.

Per poder fer efectiu l’ajut, els beneficiaris hauran d’acceptar explícitament la concessió de l’ajut dins dels 10 dies laborables següents a la comunicació de la resolució, complir amb els terminis i requisits establerts a la present convocatòria, La justificació documental de les despeses subvencionades es farà d’acord amb les disposicions de l’Acord Normatiu 11216 de dia 17 de desembre de 2014 i la instrucció de Gerència GER 01/2009, aprovada al pressupost de 2017. Els costs imputats a la manutenció i gratificació del professorat no podran superar els 150 € per dia, amb un màxim de 5 dies imputables.

La publicitat de les activitats realitzades en el marc d’aquest programa és obligatòria i hi ha de constar una referència al suport del Vicerectorat d'Investigació i Internacionalització, del Centre d’Estudis de Postgrau i de l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears i de Santander Universidades. (per exemple: "Aquesta activitat ha estat finançada en el marc del programa d'Impuls, Mobilitat i Internacionalització per a Estudis de Postgrau del CEP i de l’EDUIB, amb el suport del Banc de Santander i el Vicerectorat d'Investigació i Internacionalització"). Amb la finalitat d’assolir una àmplia difusió de les accions proposades, s’haurà d’enviar al CEP-EDUIB una petita notícia o referència amb foto, si és possible, de cada activitat per poder-la publicar al Diari de la UIB i altres mitjans.

Una vegada completada l’activitat, i en el moment de fer efectiu l’ajut, s’haurà d’omplir un petit qüestionari que servirà per presentar una memòria d’activitats al Banco Santander.

Si, per causes sobrevingudes i excepcionals, es requereix una modificació dels conceptes aprovats a la resolució de l’ajut que no impliqui augment de la despesa ni un canvi del tipus de mobilitat (internacional/nacional) serà suficient informar per escrit amb el model corresponent al CEP-EDUIB de la modificació sobrevinguda. En cas de què la modificació impliqui un augment del pressupost aprovat i/o un canvi del tipus de mobilitat (internacional/nacional), s’haurà de demanar l’anul·lació de la sol·licitud resolta favorablement, per escrit amb el model corresponent, i fer una nova sol·licitud per tal que sigui aprovada per la comissió avaluadora en alguna de les reunions programades. Per a qualsevol sol·licitud aprovada, si les activitats subvencionades no queden degudament justificades, la persona beneficiada es compromet a tornar l’ajut econòmic concedit.

El CEP i l’EDUIB es reserven el dret de demanar, en qualsevol moment del procediment, documentació suplementària.


 1. Inscripciones abiertas
  del 04/09/2019 al 18/05/2020

 2. Evaluación de solicitudes
  del 19/05/2020 al 29/05/2020

 3. Publicación de resultados
  29/05/2020

 4. Proceso finalizado

Inscripciones abiertas
del 04/09/2019 al 18/05/2020