Impuls, Mobilitat i Internacionalització per a Estudis de Postgrau de la UIB: Línia 3

Universitat de les Illes Balears

movilidad

Ajut per finançar viatges de coordinació per Programa de Màster o Doctorat, amb la finalitat de reunir-se amb responsables de la titulació a una altra universitat participant.

Dirigido a: Doctores, Profesores
Que vivan en: España.
De la Universidad/es: Universidad De Las Islas Baleares

 1. Inscripciones abiertas
  del 04/09/2019 al 18/05/2020

 2. Evaluación de solicitudes
  del 19/05/2020 al 29/05/2020

 3. Publicación de resultados
  29/05/2020

 4. Proceso finalizado


Requisitos

Poden sol·licitar aquests ajuts els directors i les directores o coordinadors i les coordinadores dels programes de Màster o Doctorat de la UIB, professors i professores i promotors i promotores de dobles titulacions de Màster o Doctorat de la UIB, i els promotors i promotores i/o co-directors i co-directores de tesis doctorals en règim de co-tutela internacional.

Els sol·licitants podran demanar fins a un màxim de 500 euros per programa oficial i curs acadèmic, destinat a contribuir al finançament de les despeses derivades d’allotjament i manutenció amb un màxim de 4 dies laborables (3 nits) computables i els viatges nacionals. Aquest ajut també es destinarà a cobrir despeses derivades del desplaçament en el cas de viatges nacionals.

Si el viatge és internacional, el Servei de Relacions Internacionals de la UIB (SRI) ajudarà a finançar les despeses derivades d'aquest desplaçament, fins a un màxim de 300 euros per a desplaçament dins d’Europa i un màxim de 800 euros per desplaçament fora d’Europa. L'atorgament d'aquest ajut del SRI està condicionat a la contribució de l'activitat proposada a la internacionalització de la UIB.

També es podran demanar, amb les mateixes condicions, ajuts per explorar potencials dobles titulacions i titulacions interuniversitàries. En aquests casos s’hauran de presentar evidències de les intencions per crear una doble titulació o una titulació interuniversitària. A l’hora de justificar les despeses s’hauran de presentar actes de les reunions mantingudes durant el període subvencionat.


Información General

Descripción de la beca:

El Centre d’Estudis de Postgrau (CEP), l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB) i el Vicerectorat d'Investigació i Internacionalització, juntament amb el patrocini del Banco Santander, amb la voluntat de contribuir al perfeccionament del potencial humà que hi ha en tots els seus àmbits d’actuació, i convençuts de la importància que tenen el progrés científic, la investigació, l’excel·lència formativa, la mobilitat i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, han aportat el finançament necessari per tal de crear un Programa d’Impuls, Mobilitat i Internacionalització dirigit als estudis oficials de postgrau de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

La present convocatòria dóna les bases i les instruccions per sol·licitar ajusts per a la tercera d’aquestes línies: Ajuts a la mobilitat de professorat de la UIB en dobles titulacions i titulacions interuniversitàries de Màster i Doctorat, tesis doctorals en règim de co-tutela internacional i altres casos similars (en col·laboració amb el SRI).

Aquesta línia d’actuació està destinada a finançar viatges de coordinació per Programa de Màster o Doctorat durant el curs acadèmic 2019-20, amb la finalitat de reunir-se amb responsables de la titulació a una altra universitat participant. Així mateix, es podran valorar peticions amb altres finalitats degudament justificades.

Els sol·licitants podran demanar fins a un màxim de 500 euros per programa oficial i curs acadèmic, destinat a contribuir al finançament de les despeses derivades d’allotjament i manutenció amb un màxim de 4 dies laborables (3 nits) computables i els viatges nacionals. Aquest ajut també es destinarà a cobrir despeses derivades del desplaçament en el cas de viatges nacionals.

Si el viatge és internacional, el Servei de Relacions Internacionals de la UIB (SRI) ajudarà a finançar les despeses derivades d'aquest desplaçament, fins a un màxim de 300 € per a desplaçament dins d’Europa i un màxim de 800 € per desplaçament fora d’Europa. L'atorgament d'aquest ajut del SRI està condicionat a la contribució de l'activitat proposada a la internacionalització de la UIB.

També es podran demanar, amb les mateixes condicions, ajuts per explorar potencials dobles titulacions i titulacions interuniversitàries. En aquests casos s’hauran de presentar evidències de les intencions per crear una doble titulació o una titulació interuniversitària. A l’hora de justificar les despeses s’hauran de presentar actes de les reunions mantingudes durant el període subvencionat. 

Poden sol·licitar aquests ajuts els directors/es o coordinadors/es dels programes de Màster o Doctorat de la UIB, professors/es i promotors/es de dobles titulacions de Màster o Doctorat de la UIB, i els promotors/es i/o co-directors/es de tesis doctorals en règim de co-tutela internacional.

País de destino: Cualquier país
Duración de la beca: Màxim de 4 dies laborables (3 nits)
¿Qué incluye la beca? Manutención, Alojamiento, Transportes
Número de becas ofrecidas: 15
Información Adicional:

La convocatòria romandrà oberta des del dia de la seva publicació fins al 18 de maig de 2020 i n’hi haurà quatre resolucions al llarg d’aquest període, 27 de setembre de 2019, 22 de novembre de 2019, 21 de febrer de 2020 i 22 de maig de 2020.

La sol·licitud es farà telemàticament a l’enllaç: https://postgrau.uib.es/solicitud_de_beca

A la sol·licitud telemàtica s’hi haurà d’adjuntar:

 • Proposta d'activitats a realitzar.
 • Previsió del calendari d'aquestes activitats.
 • Previsió de despeses.
 • Informe de conformitat del Director/a del Programa Oficial de Màster o del Coordinador/a del Programa de Doctorat (si escau). Aquest informe s’adjuntarà a la sol·licitud en format PDF.

Aquests ajuts són compatibles amb altres convocatòries.

Documentos asociados a la beca:

Instrucciones

La sol·licitud es farà telemàticament a l’enllaç: https://postgrau.uib.es/solicitud_de_beca. No es tindran en compte sol·licituds que no arribin per aquest enllaç.

Per poder fer efectiu l’ajut, els beneficiaris hauran d’acceptar explícitament la concessió de l’ajut dins dels 10 dies laborables següents a la comunicació de la resolució, complir amb els terminis i requisits establerts a la present convocatòria, La justificació documental de les despeses subvencionades es farà d’acord amb les disposicions de l’Acord Normatiu 11216 de dia 17 de desembre de 2014 i la instrucció de Gerència GER 01/2009, aprovada al pressupost de 2017. Els costs imputats a la manutenció i gratificació del professorat no podran superar els 150 € per dia, amb un màxim de 5 dies imputables.

La publicitat de les activitats realitzades en el marc d’aquest programa és obligatòria i hi ha de constar una referència al suport del Vicerectorat d'Investigació i Internacionalització, del Centre d’Estudis de Postgrau i de l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears i de Santander Universidades. (per exemple: "Aquesta activitat ha estat finançada en el marc del programa d'Impuls, Mobilitat i Internacionalització per a Estudis de Postgrau del CEP i de l’EDUIB, amb el suport del Banc de Santander i el Vicerectorat d'Investigació i Internacionalització"). Amb la finalitat d’assolir una àmplia difusió de les accions proposades, s’haurà d’enviar al CEP-EDUIB una petita notícia o referència amb foto, si és possible, de cada activitat per poder-la publicar al Diari de la UIB i altres mitjans.

Una vegada completada l’activitat, i en el moment de fer efectiu l’ajut, s’haurà d’omplir un petit qüestionari que servirà per presentar una memòria d’activitats al Banco Santander.

Si, per causes sobrevingudes i excepcionals, es requereix una modificació dels conceptes aprovats a la resolució de l’ajut que no impliqui augment de la despesa ni un canvi del tipus de mobilitat (internacional/nacional) serà suficient informar per escrit amb el model corresponent al CEP-EDUIB de la modificació sobrevinguda. En cas de què la modificació impliqui un augment del pressupost aprovat i/o un canvi del tipus de mobilitat (internacional/nacional), s’haurà de demanar l’anul·lació de la sol·licitud resolta favorablement, per escrit amb el model corresponent, i fer una nova sol·licitud per tal que sigui aprovada per la comissió avaluadora en alguna de les reunions programades. Per a qualsevol sol·licitud aprovada, si les activitats subvencionades no queden degudament justificades, la persona beneficiada es compromet a tornar l’ajut econòmic concedit.

El CEP i l’EDUIB es reserven el dret de demanar, en qualsevol moment del procediment, documentació suplementària.


 1. Inscripciones abiertas
  del 04/09/2019 al 18/05/2020

 2. Evaluación de solicitudes
  del 19/05/2020 al 29/05/2020

 3. Publicación de resultados
  29/05/2020

 4. Proceso finalizado

Inscripciones abiertas
del 04/09/2019 al 18/05/2020