Impuls, Mobilitat i Internacionalització per a Estudis de Postgrau de la UIB: Línia 3

Universitat de les Illes Balears

Ajut per finançar viatges de coordinació per Programa de Màster o Doctorat, amb la finalitat de reunir-se amb responsables de la titulació a una altra universitat participant.

Dirigido a:
De la Universidad/es: Universidad de Las Islas Baleares

 1. Inscripciones abiertas
  Del null al null

 2. Evaluación de solicitudes
  Del null al null

 3. Publicación de resultados


Requisitos

Poden sol·licitar aquests ajuts els directors i les directores o coordinadors i les coordinadores dels programes de Màster o Doctorat de la UIB, professors i professores i promotors i promotores de dobles titulacions de Màster o Doctorat de la UIB, i els promotors i promotores i/o co-directors i co-directores de tesis doctorals en règim de co-tutela internacional.

Els sol·licitants podran demanar fins a un màxim de 500 euros per programa oficial i curs acadèmic, destinat a contribuir al finançament de les despeses derivades d’allotjament i manutenció amb un màxim de 4 dies laborables (3 nits) computables i els viatges nacionals. Aquest ajut també es destinarà a cobrir despeses derivades del desplaçament en el cas de viatges nacionals.

Si el viatge és internacional, el Servei de Relacions Internacionals de la UIB (SRI) ajudarà a finançar les despeses derivades d'aquest desplaçament, fins a un màxim de 300 euros per a desplaçament dins d’Europa i un màxim de 800 euros per desplaçament fora d’Europa. L'atorgament d'aquest ajut del SRI està condicionat a la contribució de l'activitat proposada a la internacionalització de la UIB.

També es podran demanar, amb les mateixes condicions, ajuts per explorar potencials dobles titulacions i titulacions interuniversitàries. En aquests casos s’hauran de presentar evidències de les intencions per crear una doble titulació o una titulació interuniversitària. A l’hora de justificar les despeses s’hauran de presentar actes de les reunions mantingudes durant el període subvencionat.


Información General

Descripción de la beca:

El Centre d’Estudis de Postgrau (CEP), l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB) i el Vicerectorat d'Investigació i Internacionalització, juntament amb el patrocini del Banco Santander, amb la voluntat de contribuir al perfeccionament del potencial humà que hi ha en tots els seus àmbits d’actuació, i convençuts de la importància que tenen el progrés científic, la investigació, l’excel·lència formativa, la mobilitat i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, han aportat el finançament necessari per tal de crear un Programa d’Impuls, Mobilitat i Internacionalització dirigit als estudis oficials de postgrau de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

La present convocatòria dóna les bases i les instruccions per sol·licitar ajusts per a la tercera d’aquestes línies: Ajuts a la mobilitat de professorat de la UIB en dobles titulacions i titulacions interuniversitàries de Màster i Doctorat, tesis doctorals en règim de co-tutela internacional i altres casos similars (en col·laboració amb el SRI).

Aquesta línia d’actuació està destinada a finançar viatges de coordinació per Programa de Màster o Doctorat durant el curs acadèmic 2019-20, amb la finalitat de reunir-se amb responsables de la titulació a una altra universitat participant. Així mateix, es podran valorar peticions amb altres finalitats degudament justificades.

Els sol·licitants podran demanar fins a un màxim de 500 euros per programa oficial i curs acadèmic, destinat a contribuir al finançament de les despeses derivades d’allotjament i manutenció amb un màxim de 4 dies laborables (3 nits) computables i els viatges nacionals. Aquest ajut també es destinarà a cobrir despeses derivades del desplaçament en el cas de viatges nacionals.

Si el viatge és internacional, el Servei de Relacions Internacionals de la UIB (SRI) ajudarà a finançar les despeses derivades d'aquest desplaçament, fins a un màxim de 300 € per a desplaçament dins d’Europa i un màxim de 800 € per desplaçament fora d’Europa. L'atorgament d'aquest ajut del SRI està condicionat a la contribució de l'activitat proposada a la internacionalització de la UIB.

També es podran demanar, amb les mateixes condicions, ajuts per explorar potencials dobles titulacions i titulacions interuniversitàries. En aquests casos s’hauran de presentar evidències de les intencions per crear una doble titulació o una titulació interuniversitària. A l’hora de justificar les despeses s’hauran de presentar actes de les reunions mantingudes durant el període subvencionat. 

Poden sol·licitar aquests ajuts els directors/es o coordinadors/es dels programes de Màster o Doctorat de la UIB, professors/es i promotors/es de dobles titulacions de Màster o Doctorat de la UIB, i els promotors/es i/o co-directors/es de tesis doctorals en règim de co-tutela internacional.

País de destino: Cualquier país
Duración de la beca: Màxim de 4 dies laborables (3 nits)
¿Qué incluye la beca?
Número de becas ofrecidas: 15
Información Adicional:

La convocatòria romandrà oberta des del dia de la seva publicació fins al 18 de maig de 2020 i n’hi haurà quatre resolucions al llarg d’aquest període, 27 de setembre de 2019, 22 de novembre de 2019, 21 de febrer de 2020 i 22 de maig de 2020.

La sol·licitud es farà telemàticament a l’enllaç: https://postgrau.uib.es/solicitud_de_beca

A la sol·licitud telemàtica s’hi haurà d’adjuntar:

 • Proposta d'activitats a realitzar.
 • Previsió del calendari d'aquestes activitats.
 • Previsió de despeses.
 • Informe de conformitat del Director/a del Programa Oficial de Màster o del Coordinador/a del Programa de Doctorat (si escau). Aquest informe s’adjuntarà a la sol·licitud en format PDF.

Aquests ajuts són compatibles amb altres convocatòries.


 1. Inscripciones abiertas
  Del null al null

 2. Evaluación de solicitudes
  Del null al null

 3. Publicación de resultados