Impuls, Mobilitat i Internacionalització per a Estudis de Postgrau de la UIB: Línia 4

Universitat de les Illes Balears

Ajuts a la mobilitat d'alumnat de la UIB per contribuir a les despeses de viatge, allotjament i manutenció... per cursar dobles titulacions, co-tuteles internacionals o altres casos similars.

Dirigido a:
De la Universidad/es: Universidad de Las Islas Baleares

 1. Inscripciones abiertas
  Del null al null

 2. Evaluación de solicitudes
  Del null al null

 3. Publicación de resultados


Requisitos

Poden optar a aquests ajuts els estudiants matriculats en programes interuniversitaris o dobles titulacions de Màster o Doctorat de la UIB, així com doctorands en règim de co-tutela internacional i matriculats en un programa de doctorat de la UIB o altres casos similars sempre i quan hi hagi un conveni de col·laboració vigent per a la realització d'activitats curriculars. Els doctorands sol·licitants hauran de complir amb tots els requisits del programa de doctorat (controls aprovats, carta de tesis i pla de recerca presentats i aprovats, etc.) en el moment de l’avaluació de la sol·licitud


Información General

Descripción de la beca:

El Centre d’Estudis de Postgrau (CEP), l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB) i el Vicerectorat d'Investigació i Internacionalització, juntament amb el patrocini del Banco Santander, amb la voluntat de contribuir al perfeccionament del potencial humà que hi ha en tots els seus àmbits d’actuació, i convençuts de la importància que tenen el progrés científic, la investigació, l’excel·lència formativa, la mobilitat i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, han aportat el finançament necessari per tal de crear un Programa d’Impuls, Mobilitat i Internacionalització dirigit als estudis oficials de postgrau de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

La present convocatòria dóna les bases i les instruccions per sol·licitar ajusts per a la quarta d’aquestes línies: Ajuts a la mobilitat d’alumnat de la UIB vinculat a dobles titulacions i titulacions interuniversitàries de Màster i Doctorat i tesis doctorals en règim de co-tutela internacional o altres casos similars (en col·laboració amb el SRI).

Aquesta línia del programa ofereix un ajut que es destinarà a contribuir a les següents despeses: pagament de taxes, tutela acadèmica, despeses de viatge no cobertes per convenis, despeses d’allotjament i manutenció. La despesa màxima, per sol·licitant, serà:

 • Per estades inferiors o iguals a una setmana: 200 € per setmana, o part proporcional
 • Per estades entre una setmana i un mes: 500 € per mes, o part proporcional
 • Per estades entre un mes i un semestre: 1200 € per semestre, o part proporcional. L’import d’aquests ajuts podria ser superior si les circumstàncies pressupostàries del CEP/EDUIB i el SRI ho permeten. 
País de destino: Cualquier país
Duración de la beca: 1 curs acadèmic
Importe: €200 , €500 , €1,200
¿Qué incluye la beca?
Número de becas ofrecidas: 30
Información Adicional:

La convocatòria romandrà oberta des del dia de la seva publicació fins al 18 de maig de 2020 i n’hi haurà quatre resolucions al llarg d’aquest període, 27 de setembre de 2019, 22 de novembre de 2019, 21 de febrer de 2020 i 22 de maig de 2020.

La sol·licitud es farà telemàticament a l’enllaç: https://postgrau.uib.es/solicitud_de_beca

A la sol·licitud telemàtica s’hi haurà d’adjuntar:

 • Proposta d'activitats a realitzar.
 • Previsió del calendari d'aquestes activitats que obligatòriament ha d’estar inclòs en l’any acadèmic en curs.
 • Previsió de despeses.
 • Informe de conformitat del Director/a del Programa Oficial de Màster o del Coordinador/a del Programa de Doctorat i del co-director de la tesi de la Universitat de les Illes Balears, segons pertoqui. Aquest informe s’adjuntarà a la sol·licitud en format PDF.

Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre ajut o beca, amb l'única excepció de les Beques Erasmus+ KA 107, o d'altres possibles programes d'ajuts no disponibles en el moment de publicar aquesta convocatòria, que, en tot cas, s'estudiaran adequadament.


 1. Inscripciones abiertas
  Del null al null

 2. Evaluación de solicitudes
  Del null al null

 3. Publicación de resultados