Impuls, Mobilitat i Internacionalització per a Estudis de Postgrau de la UIB: Línia 4

Universitat de les Illes Balears

movilidad

Ajuts a la mobilitat d'alumnat de la UIB per contribuir a les despeses de viatge, allotjament i manutenció... per cursar dobles titulacions, co-tuteles internacionals o altres casos similars.

Dirigido a: Doctorandos, Posgraduados
De la Universidad/es: Universidad de Las Islas Baleares

 1. Inscripciones abiertas
  del 04/09/2019 al 18/05/2020

 2. Evaluación de solicitudes
  del 19/05/2020 al 29/05/2020

 3. Publicación de resultados
  29/05/2020

 4. Proceso finalizado


Requisitos

Poden optar a aquests ajuts els estudiants matriculats en programes interuniversitaris o dobles titulacions de Màster o Doctorat de la UIB, així com doctorands en règim de co-tutela internacional i matriculats en un programa de doctorat de la UIB o altres casos similars sempre i quan hi hagi un conveni de col·laboració vigent per a la realització d'activitats curriculars. Els doctorands sol·licitants hauran de complir amb tots els requisits del programa de doctorat (controls aprovats, carta de tesis i pla de recerca presentats i aprovats, etc.) en el moment de l’avaluació de la sol·licitud


Información General

Descripción de la beca:

El Centre d’Estudis de Postgrau (CEP), l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB) i el Vicerectorat d'Investigació i Internacionalització, juntament amb el patrocini del Banco Santander, amb la voluntat de contribuir al perfeccionament del potencial humà que hi ha en tots els seus àmbits d’actuació, i convençuts de la importància que tenen el progrés científic, la investigació, l’excel·lència formativa, la mobilitat i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, han aportat el finançament necessari per tal de crear un Programa d’Impuls, Mobilitat i Internacionalització dirigit als estudis oficials de postgrau de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

La present convocatòria dóna les bases i les instruccions per sol·licitar ajusts per a la quarta d’aquestes línies: Ajuts a la mobilitat d’alumnat de la UIB vinculat a dobles titulacions i titulacions interuniversitàries de Màster i Doctorat i tesis doctorals en règim de co-tutela internacional o altres casos similars (en col·laboració amb el SRI).

Aquesta línia del programa ofereix un ajut que es destinarà a contribuir a les següents despeses: pagament de taxes, tutela acadèmica, despeses de viatge no cobertes per convenis, despeses d’allotjament i manutenció. La despesa màxima, per sol·licitant, serà:

 • Per estades inferiors o iguals a una setmana: 200 € per setmana, o part proporcional
 • Per estades entre una setmana i un mes: 500 € per mes, o part proporcional
 • Per estades entre un mes i un semestre: 1200 € per semestre, o part proporcional. L’import d’aquests ajuts podria ser superior si les circumstàncies pressupostàries del CEP/EDUIB i el SRI ho permeten. 
País de destino: Cualquier país
Duración de la beca: 1 curs acadèmic
Importe: €200 , €500 , €1,200
¿Qué incluye la beca? Cuantía económica
Número de becas ofrecidas: 30
Información Adicional:

La convocatòria romandrà oberta des del dia de la seva publicació fins al 18 de maig de 2020 i n’hi haurà quatre resolucions al llarg d’aquest període, 27 de setembre de 2019, 22 de novembre de 2019, 21 de febrer de 2020 i 22 de maig de 2020.

La sol·licitud es farà telemàticament a l’enllaç: https://postgrau.uib.es/solicitud_de_beca

A la sol·licitud telemàtica s’hi haurà d’adjuntar:

 • Proposta d'activitats a realitzar.
 • Previsió del calendari d'aquestes activitats que obligatòriament ha d’estar inclòs en l’any acadèmic en curs.
 • Previsió de despeses.
 • Informe de conformitat del Director/a del Programa Oficial de Màster o del Coordinador/a del Programa de Doctorat i del co-director de la tesi de la Universitat de les Illes Balears, segons pertoqui. Aquest informe s’adjuntarà a la sol·licitud en format PDF.

Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre ajut o beca, amb l'única excepció de les Beques Erasmus+ KA 107, o d'altres possibles programes d'ajuts no disponibles en el moment de publicar aquesta convocatòria, que, en tot cas, s'estudiaran adequadament.

Documentos asociados a la beca:

Instrucciones

La sol·licitud es farà telemàticament a l’enllaç: https://postgrau.uib.es/solicitud_de_beca. No es tindran en compte sol·licituds que no arribin per aquest enllaç.

Per poder fer efectiu l’ajut, els beneficiaris hauran d’acceptar explícitament la concessió de l’ajut dins dels 10 dies laborables següents a la comunicació de la resolució, complir amb els terminis i requisits establerts a la present convocatòria.

La publicitat de les activitats realitzades en el marc d’aquest programa és obligatòria i hi ha de constar una referència al suport del Vicerectorat d'Investigació i Internacionalització, del Centre d’Estudis de Postgrau i de l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears i de Santander Universidades. (e.g.: "Aquesta activitat ha estat finançada en el marc del programa d'Impuls, Mobilitat i Internacionalització per a Estudis de Postgrau del CEP i de l’EDUIB, amb el suport del Banc de Santander i el Vicerectorat d'Investigació i Internacionalització"). Amb la finalitat d’assolir una amplia difusió de les accions proposades, s’haurà d’enviar al CEP-EDUIB una petita notícia o referència amb foto, si és possible, de cada activitat per poder-la publicar al Diari de la UIB i altres mitjans. Els beneficiaris de la línia 4 que demanin ajudes per estades superiors a un mes, hauran de posar-se en contacte amb la Direcció de l'Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional (DIRCOM) per realitzar, en cas de requeriment, un vídeo promocional de l’activitat subvencionada.

Una vegada completada l’activitat, i en el moment de fer efectiu l’ajut, s’haurà d’omplir un petit qüestionari que servirà per presentar una memòria d’activitats al Banco Santander.

La justificació documental de les despeses subvencionades es farà a través dels bitllets d’avió i la justificació de l’activitat realitzada. En cas de què el període gaudit sigui inferior al sol·licitat per un marge superior al 10%, s’haurà de tornar el doble de la diferència entre els doblers atorgats i els que realment correspondrien al temps que ha durat l’estada.

Si, per causes sobrevingudes i excepcionals, es requereix una modificació dels conceptes aprovats a la resolució de l’ajut que no impliqui augment de la despesa i un canvi del tipus de mobilitat (internacional/nacional) serà suficient informar per escrit amb el model corresponent al CEP-EDUIB de la modificació sobrevinguda. En cas de què la modificació impliqui un augment del pressupost aprovat i/o un canvi del tipus de mobilitat (internacional/nacional), s’haurà de demanar l’anul·lació de la sol·licitud resolta favorablement, per escrit amb el model corresponent, i fer una nova sol·licitud per tal que sigui aprovada per la comissió avaluadora en alguna de les reunions programades. Per a qualsevol sol·licitud aprovada, si les activitats subvencionades no queden degudament justificades, la persona beneficiada es compromet a tornar l’ajut econòmic concedit.


 1. Inscripciones abiertas
  del 04/09/2019 al 18/05/2020

 2. Evaluación de solicitudes
  del 19/05/2020 al 29/05/2020

 3. Publicación de resultados
  29/05/2020

 4. Proceso finalizado

Inscripciones abiertas
del 04/09/2019 al 18/05/2020