UKSW & Santander Universidades Mobility Fund

Para Doctorandos, Personal asociado a la universidad, Investigadores, estudiantes de Uniwersytet KardynałA Stefana WyszyńSkiego
Beca de Movilidad .
Información General

Zaaplikuj o możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego Santander Universidades przeznaczonego na wydatki związane z wizytą studyjną, udziałem w konferencji zagranicznej, rozwojem naukowym i/lub osobistym lub inną formą wymiany międzynarodowej!

Información Adicional

W projekcie Santander Universidades Mobility Found dofinansowanie, jest przeznaczone na wydatki związane z dojazdem i/lub pobytem w ramach programu mobilności. Wnioskodawca zobowiązany jest odpowiednio udokumentować wydatki poniesione pobyt/dojazd na uczelnię przyjmującą. 

¿Qué incluye la beca?
Cuantía económica
Requisitos

1. Dofinansowanie/stypendium może być przyznane osobie, która ukończyła co najmniej pierwszy semestr studiów i jest studentem/ka studiów I, II lub III stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich, a w poprzednim roku akademickim osiągnął średnią ocen z toku studiów nie niższą niż 4,00.

2. Dofinansowanie/stypendium może być przyznane pracownikowi UKSW, który spełnia łącznie następujące warunki: 

1) jest nauczycielem akademickim dla którego UKSW jest podstawowym miejscem pracy i posiada znaczące osiągnięcia w obszarze rozwoju naukowego i badawczego lub wykazuje się znaczącym zaangażowaniem w inicjatywy na rzecz rozwoju Uczelni; 

2) nie był karany karą porządkową w roku poprzedzającym przyznanie dofinansowania.

Instrucciones

O przyznaniu lub nie przyznaniu dofinansowania zostanie Pan/Pani poinformowana w następnej wiadomości mailowej.

Colaboradores

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Santander Universidades