UKSW & Santander Universidades Mobility Fund

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Zaaplikuj o wsparcie finansowe na wydatki związane z wizytą studyjną, udziałem w konferencji zagranicznej, rozwojem naukowym i/lub osobistym lub inną formą wymiany międzynarodowej!


Dirigido a:
De la Universidad/es: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 1. Inscripciones abiertas
  de null al null
  23:00

 2. Evaluación de solicitudes
  de null al null

 3. Publicación de resultados

 4. Proceso finalizado


Requisitos

1. Dofinansowanie/stypendium może być przyznane osobie, która ukończyła co najmniej pierwszy semestr studiów i jest studentem/ka studiów I, II lub III stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich, a w poprzednim roku akademickim osiągnął średnią ocen z toku studiów nie niższą niż 4,00.

2. Dofinansowanie/stypendium może być przyznane pracownikowi UKSW, który spełnia łącznie następujące warunki: 

1) jest nauczycielem akademickim dla którego UKSW jest podstawowym miejscem pracy i posiada znaczące osiągnięcia w obszarze rozwoju naukowego i badawczego lub wykazuje się znaczącym zaangażowaniem w inicjatywy na rzecz rozwoju Uczelni; 

2) nie był karany karą porządkową w roku poprzedzającym przyznanie dofinansowania.


Información General

Descripción de la beca:

Zaaplikuj o możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego Santander Universidades przeznaczonego na wydatki związane z wizytą studyjną, udziałem w konferencji zagranicznej, rozwojem naukowym i/lub osobistym lub inną formą wymiany międzynarodowej!

País de destino: Cualquier país
Duración de la beca: Stypendium musi zostać zrealizowane do 30 listopada 2019 r.
Importe: PLN 2,500
¿Qué incluye la beca?
Número de becas ofrecidas: 28
Información Adicional:

W projekcie Santander Universidades Mobility Found dofinansowanie, jest przeznaczone na wydatki związane z dojazdem i/lub pobytem w ramach programu mobilności. Wnioskodawca zobowiązany jest odpowiednio udokumentować wydatki poniesione pobyt/dojazd na uczelnię przyjmującą. 

Colaboradores:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Santander Universidades

 1. Inscripciones abiertas
  de null al null
  23:00

 2. Evaluación de solicitudes
  de null al null

 3. Publicación de resultados

 4. Proceso finalizado