Nagroda Santander Universidades dla najlepszych studentów UEK – VI edycja

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Weź udział w konkursie na nagrodę Santander Universidades dla najlepszego studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie!

Dirigido a:
De la Universidad/es: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 1. Inscripciones abiertas
  Del null al null

 2. Evaluación de solicitudes
  Del null al null

 3. Publicación de resultados


Requisitos

Ukończenie w roku akademickim 2018/2019 drugiego roku studiów I stopnia lub pierwszego roku studiów II stopnia i uzyskanie średniej ocen z dotychczas zrealizowanych przedmiotów nie niższej niż 4,5.

Wzięcie udziału w konkursie wymaga wyrażenia przez uczestnika zgody na przetwarzanie przez Uniwersytet danych osobowych uczestnika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dla celów związanych z przyznaniem nagrody. Uczestnik wyraża zgodę na formularzu znajdującym się w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu.Información General

Descripción de la beca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Santander Universidades zapraszają wyróżniających się studentów do składania zgłoszeń w szóstej edycji konkursu na najlepszego studenta UEK w roku akademickim 2018/2019.

Nagroda Santander Universidades dla najlepszego studenta UEK jest nagrodą przyznawaną jednorazowo w danym roku akademickim w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), najlepszemu studentowi każdego wydziału Uniwersytetu za wysokie wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne. Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020, która odbędzie się 2 października 2019 r. Zgłoszenie do konkursu jest możliwe do dnia 28 września 2019 r.

W konkursie mogą wziąć udział studenci, którzy w roku akademickim 2018/2019 ukończyli drugi rok studiów I stopnia lub pierwszy rok studiów II stopnia i uzyskali średnią ocen z dotychczas zrealizowanych przedmiotów nie niższą niż 4,5. Dodatkowym atutem są inne udokumentowane osiągnięcia naukowe lub organizacyjne. Warunkiem otrzymania nagrody jest też uczestnictwo w inauguracji roku akademickiego 2019/2020, podczas której nastąpi uroczyste wręczenie dyplomów dla nagrodzonych osób. Wyłonieni przez Kapitułę Konkursową laureaci otrzymają pięć nagród po 2000 złotych.

Zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać poprzez formularz od 5 września do 28 września 2019 roku.

Serdecznie zapraszamy!

Duración de la beca: Nagroda jest wypłacana jednorazowo
Importe: PLN 2,000
¿Qué incluye la beca?
Número de becas ofrecidas: 5
Información Adicional:

Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Kapituła Konkursu.

 W skład Kapituły wchodzą:

1) Prorektor właściwy ds. Nauki – jako przewodniczący,

2) przedstawiciel Prorektora właściwego ds. Studenckich,

3) przedstawiciel Uczelni, będący członkiem Komitetu Monitorującego Programu Santander Universidades,

4) sekretarz Kapituły.

Kapituła podejmuje decyzję o przyznaniu nagród w drodze głosowania, zwykłą większością głosów. Posiedzenia Kapituły są protokołowane. Rozstrzygnięcia Kapituły mają charakter ostateczny.


 1. Inscripciones abiertas
  Del null al null

 2. Evaluación de solicitudes
  Del null al null

 3. Publicación de resultados