Nagroda Santander Universidades dla najlepszych studentów UEK – VI edycja

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Weź udział w konkursie na nagrodę Santander Universidades dla najlepszego studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie!

Dirigido a:
De la Universidad/es: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 1. Inscripciones abiertas
  de null al null
  23:00

 2. Evaluación de solicitudes
  de null al null

 3. Publicación de resultados

 4. Proceso finalizado


Requisitos

Ukończenie w roku akademickim 2018/2019 drugiego roku studiów I stopnia lub pierwszego roku studiów II stopnia i uzyskanie średniej ocen z dotychczas zrealizowanych przedmiotów nie niższej niż 4,5.

Wzięcie udziału w konkursie wymaga wyrażenia przez uczestnika zgody na przetwarzanie przez Uniwersytet danych osobowych uczestnika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dla celów związanych z przyznaniem nagrody. Uczestnik wyraża zgodę na formularzu znajdującym się w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu.Información General

Descripción de la beca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Santander Universidades zapraszają wyróżniających się studentów do składania zgłoszeń w szóstej edycji konkursu na najlepszego studenta UEK w roku akademickim 2018/2019.

Nagroda Santander Universidades dla najlepszego studenta UEK jest nagrodą przyznawaną jednorazowo w danym roku akademickim w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), najlepszemu studentowi każdego wydziału Uniwersytetu za wysokie wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne. Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020, która odbędzie się 2 października 2019 r. Zgłoszenie do konkursu jest możliwe do dnia 28 września 2019 r.

W konkursie mogą wziąć udział studenci, którzy w roku akademickim 2018/2019 ukończyli drugi rok studiów I stopnia lub pierwszy rok studiów II stopnia i uzyskali średnią ocen z dotychczas zrealizowanych przedmiotów nie niższą niż 4,5. Dodatkowym atutem są inne udokumentowane osiągnięcia naukowe lub organizacyjne. Warunkiem otrzymania nagrody jest też uczestnictwo w inauguracji roku akademickiego 2019/2020, podczas której nastąpi uroczyste wręczenie dyplomów dla nagrodzonych osób. Wyłonieni przez Kapitułę Konkursową laureaci otrzymają pięć nagród po 2000 złotych.

Zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać poprzez formularz od 5 września do 28 września 2019 roku.

Serdecznie zapraszamy!

Duración de la beca: Nagroda jest wypłacana jednorazowo
Importe: PLN 2,000
¿Qué incluye la beca?
Número de becas ofrecidas: 5
Información Adicional:

Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Kapituła Konkursu.

 W skład Kapituły wchodzą:

1) Prorektor właściwy ds. Nauki – jako przewodniczący,

2) przedstawiciel Prorektora właściwego ds. Studenckich,

3) przedstawiciel Uczelni, będący członkiem Komitetu Monitorującego Programu Santander Universidades,

4) sekretarz Kapituły.

Kapituła podejmuje decyzję o przyznaniu nagród w drodze głosowania, zwykłą większością głosów. Posiedzenia Kapituły są protokołowane. Rozstrzygnięcia Kapituły mają charakter ostateczny.


 1. Inscripciones abiertas
  de null al null
  23:00

 2. Evaluación de solicitudes
  de null al null

 3. Publicación de resultados

 4. Proceso finalizado