Nagroda Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS

Para estudiantes de 1 países de Uniwersytet Marii Curie‐SkłOdowskiej W Lublinie
Beca de Premios .
Información General

Nagroda Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS jest nagrodą przyznawaną jednorazowo w danym roku akademickim w kwocie 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100), najlepszemu studentowi za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe i działalność społeczną. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Kozienaliowej Gali Naukowca, która odbędzie się 10 czerwca 2019 r. o godz. 19:00 w Inkubatorze w ACK UMCS „Chatka Żaka”. Zgłoszenie do konkursu jest możliwe od dnia 20 maja 2019 r. do dnia 6 czerwca 2019 r.


Zgłoszenia można dokonać na stronie

https://www.santander-grants.com/pl/program/nagroda_umcs


Organizatorem konkursu jest Santander Universidades oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła TV UMCS.

Współpraca między Santander Universidades, a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rozpoczęła się w 2018 roku. Jej głównym celem jest wspólna realizacja przedsięwzięć o charakterze naukowym, artystycznym, sportowym o zasięgu krajowym i międzynarodowym, przyczyniających się do rozwoju studentów, doktorantów i pracowników Uczelni oraz współpracy międzynarodowej pomiędzy UMCS a partnerami zagranicznymi.

Información Adicional

Organizatorzy konkursu powołają Komisję, która przyzna punkty za średnią ocen oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe i działalność społeczną z dwóch semestrów w danym roku akademickim (maksymalnie 50 punktów w każdym obszarze).

Na podstawie przesłanych zgłoszeń zostanie sporządzona przez Organizatorów lista rankingowa uwzględniająca sumę punktów uzyskanych ze wszystkich kryteriów.

Wszyscy Studenci, którzy wypełnili formularz rejestracyjny zostaną powiadomieni mailowo przez Organizatora o akceptacji bądź odrzuceniu formularza w przeciągu 24 godzin od jego otrzymania.

Wszyscy Studenci, którzy wypełnili formularz rejestracyjny zostaną powiadomieni mailowo przez Organizatora o uzyskanej liczbie punktów w terminie do dnia 21 czerwca roku, w którym zgłoszono formularz rejestracyjny.

Student/ka, który/a uzyskał/a największą liczbę punktów zostanie powiadomiony/ona mailowo i telefonicznie przez Organizatora do dnia 9 czerwca roku, w którym zgłoszono formularz rejestracyjny.

Ze studentką/tem, któremu/ej przyznano Nagrodę Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS zawierana jest umowa o realizację nagrody.

Podstawą wypłaty Nagrody Santander Universidades jest posiadanie statusu studenta/ki UMCS. Jeżeli laureat utraci status studenta/ki w danym roku akademickim zobowiązany jest do zwrotu 50 % wartości otrzymanej Nagrody.

Nagroda Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS przekazana zostanie w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego wypłaconego w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Nagroda Santander Universidades przekazana zostanie na wskazany przez Laureata rachunek bankowy.

¿Qué incluye la beca?
Cuantía económica
Requisitos

Nagroda Santander Universidades może zostać przyznana studentowi/-ce który/a jest studentem/tką 2 lub 3 roku studiów I stopnia, 1 lub 2 roku studiów II stopnia, a także od 2 do 5 roku studiów jednolitych magisterskich i w roku poprzedzającym rok akademicki, w którym ogłaszany jest nabór wniosków o nagrodę Santander Universidades:

a) osiągnął/eła bardzo dobre wyniki w nauce, w tym średnią ocen nie niższą niż 4,5 oraz

b) uzyskał/a indywidualne osiągnięcia naukowe, np. opublikował/ła recenzowaną publikację w czasopiśmie naukowym, brał/ła czynny udział w konferencjach naukowych lub rozpoczął/eła lub zrealizował/a projekt badawczo-naukowy powiązany z prowadzonym w UMCS kierunkiem studiów lub

c) otrzymał/ała nagrody lub wyróżnienia w konkursach artystycznych o znaczeniu międzynarodowym lub krajowym, a ich zwycięskie projekty artystyczne powstały przy współpracy z jednostkami UMCS, w szczególności z Wydziałem Artystycznym lub w ramach działalności programowej ACK UMCS „Chatka Żaka” lub

d) osiągnął/ęła wysokie miejsca (I-III) w zawodach sportowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym i był/yła członkami AZS UMCS lub

e) uczestniczyła/czył w kołach naukowych lub organizacjach studenckich działających na UMCS, w tym aktywnie brał/ała udział w co najmniej jednym wydarzeniu o charakterze popularnonaukowym, w szczególności takim jak:

Lubelski Festiwal Nauki, Drzwi Otwarte UMCS, itp. oraz prowadził/ła działalność na rzecz promocji Uniwersytetu.

O Nagrodę Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS mogą również ubiegać się studenci cudzoziemcy realizujący kształcenie na zasadach pełnej odpłatności za studia bez względu na poziom i formę studiów.

O Nagrodę Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS nie może ubiegać się student:

1) przebywający na urlopie od zajęć w roku składania wniosku o Nagrodę;

2) przebywający na urlopie od zajęć w roku poprzedzającym rok składania wniosku o Nagrodę;

3) powtarzający rok lub semestr studiów;

4) posiadający warunkowy wpis na kolejny rok lub semestr studiów.

Studenci ubiegający się o Nagrodę Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS do wypełnionego formularza rejestracyjnego dołączają skany dokumentów potwierdzające uzyskane osiągnięcia, takie jak: stosowne zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy, dyplomy ukończenia studiów potwierdzone za zgodność z oryginałem, w przypadku studentów cudzoziemców – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię decyzji o przyjęciu na studia, zaświadczenia od opiekunów naukowych lub promotorów, tłumaczenia zaświadczeń wydanych w językach obcych.

Dokumenty za zgodność z oryginałem potwierdza notariusz lub pracownik Biura Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS. Studenci cudzoziemcy mogą składać dokumenty również w języku angielskim.

Instrucciones

Instrukcje dotyczące Nagrody Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS zawarte są w regulaminie.

FAQs / Preguntas frecuentes de la beca
 • 1. W jaki sposób mogę zgłosić się do konkursu o Nagrodę Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS?

  Zgłoszenia odbywać się będą wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Santander: http://www.santander-grants.com/ w dniach 20 maja - 6 czerwca 2019 roku. Formularz jest dostępny pod linkiem:

  http://www.santander-grants.com/program/nagroda_umcs


 • 2. Kiedy uzyskam decyzję o kwalifikacji formularza?

  Wszyscy Studenci, którzy wypełnili formularz rejestracyjny zostaną powiadomieni mailowo przez Organizatora o akceptacji bądź odrzuceniu formularza w przeciągu 24 godzin od jego otrzymania.


 • 3. Kiedy uzyskam decyzję o otrzymanej liczbie punktów?

  Wszyscy Studenci, którzy wypełnili formularz rejestracyjny zostaną powiadomieni mailowo przez Organizatora o uzyskanej liczbie punktów w terminie do 21 czerwca 2019 r.

 • 4. Kiedy uzyskam decyzję o wygranej?

  Student/ka, który uzyskał największą liczbę punktów zostanie powiadomiony/ona mailowo i telefonicznie przez Organizatora do dnia 9 czerwca 2019 roku.

 • 5. Kto będzie administratorem moich danych osobowych?

  Administratorem danych osobowych Studentów, którzy złożyli wnioski o Nagrodę będzie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dane będą wykorzystywane wyłącznie w procesie decyzyjnym.

Colaboradores

Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie