Nagroda Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS

UMCS w Lublinie

A może to właśnie Ty zostaniesz najlepszym studentem UMCS 2019 roku?! Wykorzystaj szansę, aplikuj już dziś i wygraj nagrodę w wysokości 2.500,00 zł! 

Dirigido a:
De la Universidad/es: Uniwersytet Marii Curie‐skłodowskiej w Lublinie

 1. Inscripciones abiertas
  de null al null
  23:00

 2. Evaluación de solicitudes
  de null al null

 3. Publicación de resultados

 4. Proceso finalizado


Requisitos

Nagroda Santander Universidades może zostać przyznana studentowi/-ce który/a jest studentem/tką 2 lub 3 roku studiów I stopnia, 1 lub 2 roku studiów II stopnia, a także od 2 do 5 roku studiów jednolitych magisterskich i w roku poprzedzającym rok akademicki, w którym ogłaszany jest nabór wniosków o nagrodę Santander Universidades:

a) osiągnął/eła bardzo dobre wyniki w nauce, w tym średnią ocen nie niższą niż 4,5 oraz

b) uzyskał/a indywidualne osiągnięcia naukowe, np. opublikował/ła recenzowaną publikację w czasopiśmie naukowym, brał/ła czynny udział w konferencjach naukowych lub rozpoczął/eła lub zrealizował/a projekt badawczo-naukowy powiązany z prowadzonym w UMCS kierunkiem studiów lub

c) otrzymał/ała nagrody lub wyróżnienia w konkursach artystycznych o znaczeniu międzynarodowym lub krajowym, a ich zwycięskie projekty artystyczne powstały przy współpracy z jednostkami UMCS, w szczególności z Wydziałem Artystycznym lub w ramach działalności programowej ACK UMCS „Chatka Żaka” lub

d) osiągnął/ęła wysokie miejsca (I-III) w zawodach sportowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym i był/yła członkami AZS UMCS lub

e) uczestniczyła/czył w kołach naukowych lub organizacjach studenckich działających na UMCS, w tym aktywnie brał/ała udział w co najmniej jednym wydarzeniu o charakterze popularnonaukowym, w szczególności takim jak:

Lubelski Festiwal Nauki, Drzwi Otwarte UMCS, itp. oraz prowadził/ła działalność na rzecz promocji Uniwersytetu.

O Nagrodę Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS mogą również ubiegać się studenci cudzoziemcy realizujący kształcenie na zasadach pełnej odpłatności za studia bez względu na poziom i formę studiów.

O Nagrodę Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS nie może ubiegać się student:

1) przebywający na urlopie od zajęć w roku składania wniosku o Nagrodę;

2) przebywający na urlopie od zajęć w roku poprzedzającym rok składania wniosku o Nagrodę;

3) powtarzający rok lub semestr studiów;

4) posiadający warunkowy wpis na kolejny rok lub semestr studiów.

Studenci ubiegający się o Nagrodę Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS do wypełnionego formularza rejestracyjnego dołączają skany dokumentów potwierdzające uzyskane osiągnięcia, takie jak: stosowne zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy, dyplomy ukończenia studiów potwierdzone za zgodność z oryginałem, w przypadku studentów cudzoziemców – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię decyzji o przyjęciu na studia, zaświadczenia od opiekunów naukowych lub promotorów, tłumaczenia zaświadczeń wydanych w językach obcych.

Dokumenty za zgodność z oryginałem potwierdza notariusz lub pracownik Biura Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS. Studenci cudzoziemcy mogą składać dokumenty również w języku angielskim.


Información General

Descripción de la beca:

Nagroda Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS jest nagrodą przyznawaną jednorazowo w danym roku akademickim w kwocie 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100), najlepszemu studentowi za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe i działalność społeczną. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Kozienaliowej Gali Naukowca, która odbędzie się 10 czerwca 2019 r. o godz. 19:00 w Inkubatorze w ACK UMCS „Chatka Żaka”. Zgłoszenie do konkursu jest możliwe od dnia 20 maja 2019 r. do dnia 6 czerwca 2019 r.


Zgłoszenia można dokonać na stronie

https://www.santander-grants.com/pl/program/nagroda_umcs


Organizatorem konkursu jest Santander Universidades oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła TV UMCS.

Współpraca między Santander Universidades, a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rozpoczęła się w 2018 roku. Jej głównym celem jest wspólna realizacja przedsięwzięć o charakterze naukowym, artystycznym, sportowym o zasięgu krajowym i międzynarodowym, przyczyniających się do rozwoju studentów, doktorantów i pracowników Uczelni oraz współpracy międzynarodowej pomiędzy UMCS a partnerami zagranicznymi.

Duración de la beca: Jednorazowe
Importe: PLN 2,500
¿Qué incluye la beca?
Número de becas ofrecidas: 1
Información Adicional:

Organizatorzy konkursu powołają Komisję, która przyzna punkty za średnią ocen oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe i działalność społeczną z dwóch semestrów w danym roku akademickim (maksymalnie 50 punktów w każdym obszarze).

Na podstawie przesłanych zgłoszeń zostanie sporządzona przez Organizatorów lista rankingowa uwzględniająca sumę punktów uzyskanych ze wszystkich kryteriów.

Wszyscy Studenci, którzy wypełnili formularz rejestracyjny zostaną powiadomieni mailowo przez Organizatora o akceptacji bądź odrzuceniu formularza w przeciągu 24 godzin od jego otrzymania.

Wszyscy Studenci, którzy wypełnili formularz rejestracyjny zostaną powiadomieni mailowo przez Organizatora o uzyskanej liczbie punktów w terminie do dnia 21 czerwca roku, w którym zgłoszono formularz rejestracyjny.

Student/ka, który/a uzyskał/a największą liczbę punktów zostanie powiadomiony/ona mailowo i telefonicznie przez Organizatora do dnia 9 czerwca roku, w którym zgłoszono formularz rejestracyjny.

Ze studentką/tem, któremu/ej przyznano Nagrodę Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS zawierana jest umowa o realizację nagrody.

Podstawą wypłaty Nagrody Santander Universidades jest posiadanie statusu studenta/ki UMCS. Jeżeli laureat utraci status studenta/ki w danym roku akademickim zobowiązany jest do zwrotu 50 % wartości otrzymanej Nagrody.

Nagroda Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS przekazana zostanie w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego wypłaconego w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Nagroda Santander Universidades przekazana zostanie na wskazany przez Laureata rachunek bankowy.

Colaboradores:
Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie

FAQs / Preguntas frecuentes de la beca

 • 1. W jaki sposób mogę zgłosić się do konkursu o Nagrodę Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS?

  Zgłoszenia odbywać się będą wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Santander: http://www.santander-grants.com/ w dniach 20 maja - 6 czerwca 2019 roku. Formularz jest dostępny pod linkiem:

  http://www.santander-grants.com/program/nagroda_umcs


 • 2. Kiedy uzyskam decyzję o kwalifikacji formularza?

  Wszyscy Studenci, którzy wypełnili formularz rejestracyjny zostaną powiadomieni mailowo przez Organizatora o akceptacji bądź odrzuceniu formularza w przeciągu 24 godzin od jego otrzymania.


 • 3. Kiedy uzyskam decyzję o otrzymanej liczbie punktów?

  Wszyscy Studenci, którzy wypełnili formularz rejestracyjny zostaną powiadomieni mailowo przez Organizatora o uzyskanej liczbie punktów w terminie do 21 czerwca 2019 r.

 • 4. Kiedy uzyskam decyzję o wygranej?

  Student/ka, który uzyskał największą liczbę punktów zostanie powiadomiony/ona mailowo i telefonicznie przez Organizatora do dnia 9 czerwca 2019 roku.

 • 5. Kto będzie administratorem moich danych osobowych?

  Administratorem danych osobowych Studentów, którzy złożyli wnioski o Nagrodę będzie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dane będą wykorzystywane wyłącznie w procesie decyzyjnym.

 1. Inscripciones abiertas
  de null al null
  23:00

 2. Evaluación de solicitudes
  de null al null

 3. Publicación de resultados

 4. Proceso finalizado