Nagroda Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS 2019

UMCS w Lublinie

Nagroda dla najlepszego studenta UMCS 2019 roku - może zostaniesz nim właśnie Ty? Wykorzystaj szansę i aplikuj już dziś, zdobądź nagrodę w wysokości 2.500,00 zł! 

Dirigido a:
De la Universidad/es: Uniwersytet Marii Curie‐skłodowskiej w Lublinie

 1. Inscripciones abiertas
  de null al null
  23:00

 2. Evaluación de solicitudes
  de null al null

 3. Publicación de resultados

 4. Proceso finalizado


Requisitos

Nagroda Santander Universidades może zostać przyznana studentowi, który jest studentem 2 lub 3 roku studiów I stopnia, studiów II stopnia, a także od 2 do 5 roku studiów jednolitych magisterskich i w roku poprzedzającym rok akademicki, w którym ogłaszany jest nabór wniosków o nagrodę Santander Universidades, student:

a) osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce, w tym średnią ocen nie niższą niż 4,2 oraz

b) uzyskał indywidualne osiągnięcia naukowe, np. opublikował recenzowaną publikację w czasopiśmie naukowym, brał czynny udział w konferencjach naukowych lub rozpoczął lub zrealizował projekt badawczo-naukowy powiązany z prowadzonym w UMCS kierunkiem studiów lub

c) otrzymał nagrody lub wyróżnienia w konkursach artystycznych o znaczeniu międzynarodowym lub krajowym, a zwycięskie projekty artystyczne powstały przy współpracy z jednostkami UMCS, w szczególności z Wydziałem Artystycznym lub w ramach działalności programowej ACK UMCS „Chatka Żaka” lub

d) osiągnął wysokie miejsca (I-III) w zawodach sportowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym i był członkiem AZS UMCS lub

e) uczestniczył w kołach naukowych lub organizacjach studenckich działających na UMCS, w tym aktywnie brał udział w co najmniej jednym wydarzeniu o charakterze popularnonaukowym, w szczególności takim jak: Lubelski Festiwal Nauki, Drzwi Otwarte UMCS, itp. oraz prowadził działalność na rzecz promocji Uniwersytetu; prowadził działalność/świadczenia w wolontariacie.

„O Nagrodę Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS” mogą również ubiegać się studenci cudzoziemcy realizujący kształcenie na zasadach pełnej odpłatności za studia bez względu na poziom i formę studiów.

O „Nagrodę Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS” nie może ubiegać się student:

a) przebywający na urlopie od zajęć w roku składania wniosku o Nagrodę;

b) przebywający na urlopie od zajęć w roku poprzedzającym rok składania wniosku o Nagrodę;

c) powtarzający rok lub semestr studiów;

d) posiadający warunkowy wpis na kolejny rok lub semestr studiów.

Zgłoszenia do Nagrody dla najlepszego studenta UMCS odbywają się wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Santander w dniach 4 – 16 października 2019 r. Formularz jest dostępny pod linkiem: http://www.santander-grants.com/program/nagroda_umcs_2019

Studenci ubiegający się o „Nagrodę Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS” do wypełnionego formularza rejestracyjnego dołączają skany dokumentów potwierdzające uzyskane osiągnięcia, takie jak: stosowne zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy, dyplomy ukończenia studiów potwierdzone za zgodność z oryginałem, w przypadku studentów cudzoziemców – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię decyzji o przyjęciu na studia, zaświadczenia od opiekunów naukowych lub promotorów, tłumaczenia zaświadczeń wydanych w językach obcych.

Studenci mogą składać dokumenty również w języku angielskim.

Komisja zastrzega sobie prawo do zweryfikowania wiarygodności przedstawionych dokumentów.


Información General

Descripción de la beca:

Nagroda Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS jest nagrodą przyznawaną jednorazowo w danym roku akademickim w kwocie 2.500 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100), najlepszemu studentowi za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe i działalność społeczną. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020, która odbędzie się 23 października 2019 r. o godz. 11:00 w Auli Wydziałowej Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Zgłoszenie do konkursu jest możliwe od 4 do 16 października 2019 r.

Zgłoszenia można dokonać na stronie

https://www.santander-grants.com/pl/program/nagroda_umcs_2019

Organizatorem konkursu jest Santander Universidades oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Współpraca między Santander Universidades, a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rozpoczęła się w 2018 roku. Jej głównym celem jest wspólna realizacja przedsięwzięć o charakterze naukowym, artystycznym, sportowym o zasięgu krajowym i międzynarodowym, przyczyniających się do rozwoju studentów, doktorantów i pracowników Uczelni oraz współpracy międzynarodowej pomiędzy UMCS a partnerami zagranicznymi.

Duración de la beca: Nagroda jest wypłacana jednorazowo
Importe: PLN 2,500
¿Qué incluye la beca?
Número de becas ofrecidas: 1
Colaboradores:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

FAQs / Preguntas frecuentes de la beca

 • 1. W jaki sposób mogę zgłosić się do konkursu o Nagrodę Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS?

  Zgłoszenia do konkursu można dokonać wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Santander Grants, w dniach 4 - 16 października 2019 roku. Formularz jest dostępny pod linkiem:

  http://www.santander-grants.com/program/nagroda-umcs-2019

 • 2. Kiedy uzyskam decyzję o kwalifikacji formularza?

  Wszyscy Studenci, którzy wypełnili formularz rejestracyjny zostaną powiadomieni mailowo przez Organizatora o akceptacji bądź odrzuceniu formularza w przeciągu trzech dni roboczych od jego otrzymania.

 • 3. Kiedy uzyskam decyzję o wygranej?

  Student, który uzyskał największą liczbę punktów zostanie powiadomiony mailowo i telefonicznie przez Organizatora do dnia 21 października 2019 roku.

 • 4. Kiedy zwycięzca otrzyma "Nagrodę Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS”?

  Symboliczne przekazanie nagrody będzie miało miejsce podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020, która odbędzie się 23.10.2019 r. o 11:00 w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

  Ze studentem, któremu przyznano „Nagrodę Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS” zawarta zostanie umowa o realizację nagrody. Nagroda przekazana zostanie w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego wypłaconego w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy. Nagroda przekazana zostanie na wskazany przez Laureata rachunek bankowy prowadzony przez Santander Bank Polska, którego Laureat jest posiadaczem.

 • 5. Kto będzie administratorem moich danych osobowych?

  Administratorem danych osobowych Studentów, którzy złożyli wnioski o Nagrodę będzie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dane będą wykorzystywane wyłącznie w procesie decyzyjnym.

 1. Inscripciones abiertas
  de null al null
  23:00

 2. Evaluación de solicitudes
  de null al null

 3. Publicación de resultados

 4. Proceso finalizado