Nagroda Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS 2019

UMCS w Lublinie

Nagroda dla najlepszego studenta UMCS 2019 roku - może zostaniesz nim właśnie Ty? Wykorzystaj szansę i aplikuj już dziś, zdobądź nagrodę w wysokości 2.500,00 zł! 

Dirigido a:
De la Universidad/es: Uniwersytet Marii Curie‐skłodowskiej w Lublinie

 1. Inscripciones abiertas
  Del null al null

 2. Evaluación de solicitudes
  Del null al null

 3. Publicación de resultados


Requisitos

Nagroda Santander Universidades może zostać przyznana studentowi, który jest studentem 2 lub 3 roku studiów I stopnia, studiów II stopnia, a także od 2 do 5 roku studiów jednolitych magisterskich i w roku poprzedzającym rok akademicki, w którym ogłaszany jest nabór wniosków o nagrodę Santander Universidades, student:

a) osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce, w tym średnią ocen nie niższą niż 4,2 oraz

b) uzyskał indywidualne osiągnięcia naukowe, np. opublikował recenzowaną publikację w czasopiśmie naukowym, brał czynny udział w konferencjach naukowych lub rozpoczął lub zrealizował projekt badawczo-naukowy powiązany z prowadzonym w UMCS kierunkiem studiów lub

c) otrzymał nagrody lub wyróżnienia w konkursach artystycznych o znaczeniu międzynarodowym lub krajowym, a zwycięskie projekty artystyczne powstały przy współpracy z jednostkami UMCS, w szczególności z Wydziałem Artystycznym lub w ramach działalności programowej ACK UMCS „Chatka Żaka” lub

d) osiągnął wysokie miejsca (I-III) w zawodach sportowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym i był członkiem AZS UMCS lub

e) uczestniczył w kołach naukowych lub organizacjach studenckich działających na UMCS, w tym aktywnie brał udział w co najmniej jednym wydarzeniu o charakterze popularnonaukowym, w szczególności takim jak: Lubelski Festiwal Nauki, Drzwi Otwarte UMCS, itp. oraz prowadził działalność na rzecz promocji Uniwersytetu; prowadził działalność/świadczenia w wolontariacie.

„O Nagrodę Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS” mogą również ubiegać się studenci cudzoziemcy realizujący kształcenie na zasadach pełnej odpłatności za studia bez względu na poziom i formę studiów.

O „Nagrodę Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS” nie może ubiegać się student:

a) przebywający na urlopie od zajęć w roku składania wniosku o Nagrodę;

b) przebywający na urlopie od zajęć w roku poprzedzającym rok składania wniosku o Nagrodę;

c) powtarzający rok lub semestr studiów;

d) posiadający warunkowy wpis na kolejny rok lub semestr studiów.

Zgłoszenia do Nagrody dla najlepszego studenta UMCS odbywają się wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Santander w dniach 4 – 16 października 2019 r. Formularz jest dostępny pod linkiem: http://www.santander-grants.com/program/nagroda_umcs_2019

Studenci ubiegający się o „Nagrodę Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS” do wypełnionego formularza rejestracyjnego dołączają skany dokumentów potwierdzające uzyskane osiągnięcia, takie jak: stosowne zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy, dyplomy ukończenia studiów potwierdzone za zgodność z oryginałem, w przypadku studentów cudzoziemców – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię decyzji o przyjęciu na studia, zaświadczenia od opiekunów naukowych lub promotorów, tłumaczenia zaświadczeń wydanych w językach obcych.

Studenci mogą składać dokumenty również w języku angielskim.

Komisja zastrzega sobie prawo do zweryfikowania wiarygodności przedstawionych dokumentów.


Información General

Descripción de la beca:

Nagroda Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS jest nagrodą przyznawaną jednorazowo w danym roku akademickim w kwocie 2.500 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100), najlepszemu studentowi za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe i działalność społeczną. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020, która odbędzie się 23 października 2019 r. o godz. 11:00 w Auli Wydziałowej Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Zgłoszenie do konkursu jest możliwe od 4 do 16 października 2019 r.

Zgłoszenia można dokonać na stronie

https://www.santander-grants.com/pl/program/nagroda_umcs_2019

Organizatorem konkursu jest Santander Universidades oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Współpraca między Santander Universidades, a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rozpoczęła się w 2018 roku. Jej głównym celem jest wspólna realizacja przedsięwzięć o charakterze naukowym, artystycznym, sportowym o zasięgu krajowym i międzynarodowym, przyczyniających się do rozwoju studentów, doktorantów i pracowników Uczelni oraz współpracy międzynarodowej pomiędzy UMCS a partnerami zagranicznymi.

Duración de la beca: Nagroda jest wypłacana jednorazowo
Importe: PLN 2,500
¿Qué incluye la beca?
Número de becas ofrecidas: 1
Colaboradores:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

FAQs / Preguntas frecuentes de la beca

 • 1. W jaki sposób mogę zgłosić się do konkursu o Nagrodę Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS?

  Zgłoszenia do konkursu można dokonać wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Santander Grants, w dniach 4 - 16 października 2019 roku. Formularz jest dostępny pod linkiem:

  http://www.santander-grants.com/program/nagroda-umcs-2019

 • 2. Kiedy uzyskam decyzję o kwalifikacji formularza?

  Wszyscy Studenci, którzy wypełnili formularz rejestracyjny zostaną powiadomieni mailowo przez Organizatora o akceptacji bądź odrzuceniu formularza w przeciągu trzech dni roboczych od jego otrzymania.

 • 3. Kiedy uzyskam decyzję o wygranej?

  Student, który uzyskał największą liczbę punktów zostanie powiadomiony mailowo i telefonicznie przez Organizatora do dnia 21 października 2019 roku.

 • 4. Kiedy zwycięzca otrzyma "Nagrodę Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS”?

  Symboliczne przekazanie nagrody będzie miało miejsce podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020, która odbędzie się 23.10.2019 r. o 11:00 w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

  Ze studentem, któremu przyznano „Nagrodę Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS” zawarta zostanie umowa o realizację nagrody. Nagroda przekazana zostanie w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego wypłaconego w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy. Nagroda przekazana zostanie na wskazany przez Laureata rachunek bankowy prowadzony przez Santander Bank Polska, którego Laureat jest posiadaczem.

 • 5. Kto będzie administratorem moich danych osobowych?

  Administratorem danych osobowych Studentów, którzy złożyli wnioski o Nagrodę będzie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dane będą wykorzystywane wyłącznie w procesie decyzyjnym.

 1. Inscripciones abiertas
  Del null al null

 2. Evaluación de solicitudes
  Del null al null

 3. Publicación de resultados