Nagrody Santander dla najbardziej umiędzynarodowionego pracownika, doktoranta i studenta UMCS 2019

UMCS w Lublinie

Wykorzystaj szansę i aplikuj już dziś, zdobądź nagrodę Santander Universidades na najbardziej umiędzynarodowionego pracownika, doktoranta i studenta UMCS w wysokości 2.500,00 zł! 

Dirigido a:
De la Universidad/es: Uniwersytet Marii Curie‐skłodowskiej w Lublinie

 1. Inscripciones abiertas
  Del null al null

 2. Evaluación de solicitudes
  Del null al null

 3. Publicación de resultados


Requisitos

1.    Nagroda może zostać przyznana pracownikowi naukowo-dydaktycznemu, który jest zatrudniony na UMCS w pełnym wymiarze czasu pracy oraz spełnia następujące kryteria:

a)    realizuje bądź realizował grant/ projekt naukowo-badawczy lub edukacyjny o charakterze międzynarodowym oraz

b)    prowadzi działalność badawczo-dydaktyczną o charakterze międzynarodowym oraz

c)    wykazał się szczególnymi osiągnięciami na rzecz umiędzynarodowienia UMCS oraz

d)    aktywnie uczestniczył w pracach zespołów/komisji, których celem było zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia uczelni/wydziału/instytutu czy innej jednostki uniwersyteckiej.

2.    Nagroda może zostać przyznana doktorantowi, który jest uczestnikiem studiów doktoranckich na 2,3 lub 4 roku, a w roku poprzedzającym rok akademicki, w którym ogłaszany jest nabór wniosków o nagrodę:

a)    osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce, w tym średnią ocen nie niższą niż 4,3 oraz

b)    realizuje bądź realizował grant/ projekt naukowo-badawczy o charakterze międzynarodowym oraz

c)    uzyskał indywidualne osiągnięcia o charakterze międzynarodowym w zakresie działalności naukowej, np. opublikował recenzowaną publikację w zagranicznym czasopiśmie naukowym, brał czynny udział w zagranicznych konferencjach naukowych lub realizuje bądź zrealizował projekt badawczo-naukowy lub posiada międzynarodowe osiągnięcia w zakresie działalności artystycznej i/lub otrzymał nagrody lub wyróżnienia w konkursach artystycznych lub w działalności sportowej i osiągnął wysokie miejsca (I-III) w zawodach sportowych o charakterze międzynarodowym oraz

d)    aktywnie uczestniczył w kołach naukowych lub organizacjach studenckich/doktoranckich działających na UMCS, w tym aktywnie brał udział w co najmniej jednym wydarzeniu o charakterze międzynarodowym, w szczególności takim jak: Welcome Party for International Students, Drzwi Otwarte UMCS, itp. lub prowadził działalność na rzecz zagranicznej promocji Uniwersytetu,

3.    Nagroda może zostać przyznana studentowi, który jest studentem co najmniej drugiego roku studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich lub co najmniej pierwszego roku studiów II stopnia, a w roku poprzedzającym rok akademicki, w którym ogłaszany jest nabór wniosków o nagrodę:

a)    osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce, w tym średnią ocen nie niższą niż 4,3 oraz

e)    uzyskał indywidualne osiągnięcia o charakterze międzynarodowym w zakresie działalności naukowej, np. opublikował recenzowaną publikację w zagranicznym czasopiśmie naukowym, brał czynny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych lub rozpoczął lub zrealizował projekt badawczo-naukowy lub posiada międzynarodowe osiągnięcia w zakresie działalności artystycznej i/lub otrzymał nagrody lub wyróżnienia w konkursach artystycznych, lub w działalności sportowej i osiągnął wysokie miejsca (I-III) w zawodach sportowych o charakterze międzynarodowym oraz

b)    działał w kołach naukowych lub organizacjach studenckich działających na UMCS, w tym aktywnie brał udział w co najmniej jednym wydarzeniu o charakterze międzynarodowym, w szczególności takim jak: Welcome Party for International Students, Drzwi Otwarte UMCS, itp. lub prowadził działalność na rzecz zagranicznej promocji Uniwersytetu lub

c)    uczestniczył w programie Erasmus lub działał w organizacjach studenckich mających za cel statutowy działalność związaną z internacjonalizacją (m.in. AEGEE, AISEC, Elsa itp.)


Información General

Descripción de la beca:

Nagroda dla najbardziej umiędzynarodowionego pracownika naukowo-dydaktycznego, doktoranta i studenta UMCS jest nagrodą przyznawaną jednorazowo w danym roku akademickim w kwocie 2.500 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100), za osiągnięcia mające charakter międzynarodowy i wpływające na zwiększenie stopnia internacjonalizacji oraz wizerunku międzynarodowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas obchodów I Dnia Internacjonalizacji UMCS z Santander Universidades, który odbędzie się 25 listopada 2019 r. o godz. 12:00 w Auli ECOTECH-COMPLEX Centrum Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku

 

Zgłoszenie do konkursu jest możliwe od 12 do 20 listopada 2019 r.

Zgłoszenia można dokonać na stronie

https://www.santander-grants.com/pl/program/nagroda_umiedzynarodowienie_umcs_2019

Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Współpraca między Santander Universidades, a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rozpoczęła się w 2016 roku. Jej głównym celem jest wspólna realizacja przedsięwzięć o charakterze naukowym, artystycznym, sportowym o zasięgu krajowym i międzynarodowym, przyczyniających się do rozwoju studentów, doktorantów i pracowników Uczelni oraz współpracy międzynarodowej pomiędzy UMCS a partnerami zagranicznymi.


Duración de la beca: Nagroda zostanie wypłacona jednorazowo
Importe: PLN 2,500
¿Qué incluye la beca?
Número de becas ofrecidas: 3
Colaboradores:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

FAQs / Preguntas frecuentes de la beca

 • 1. Kiedy uzyskam decyzję o wygranej?

  Laureaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów zostaną powiadomieni o wygranej mailowo i telefonicznie przez Organizatora do dnia 22 listopada 2019 roku.

 • 2. Czy o nagrodę mogą ubiegać się cudzoziemcy?

  O Nagrodę dla najbardziej umiędzynarodowionego pracownika naukowo-dydaktycznego, doktoranta i studenta UMCS mogą również ubiegać się cudzoziemcy pracujący w pełnym wymiarze czasu pracy lub realizujący kształcenie na zasadach pełnej odpłatności za studia bez względu na poziom i formę studiów.


 • Kontakt do koordynatorów konkursu:

  Dyrektor Centrum Promocji UMCS - dr Marcin Gołębiowski marcin.golebiowski@poczta.umcs.lublin.pl

  Pełnomocnik Rektora UMCS ds. studenckich – dr Ewelina Panas ewelina.panas@poczta.umcs.lublin.pl

 1. Inscripciones abiertas
  Del null al null

 2. Evaluación de solicitudes
  Del null al null

 3. Publicación de resultados