Nagrody Santander Universidades dla najlepszych e-kursów Politechniki Krakowskiej

Para Personal asociado a la universidad, Investigadores, profesores de 1 países
Beca de Premios .
  • Fecha de inscripción: Del 30 julio 2019 al 18 noviembre 2019 Warsaw (GMT+02:00)
  • Importe: PLN2,500, PLN1,000
  • Número de becas ofrecidas: 14 becas
  • De Duración: Nagroda zostanie wypłacona w terminie do 15.12.2019 r.
Información General

Nauczycielom akademickim mogą być przyznane nagrody Santander Universidades za utworzenie e-kursów na platformie Moodle znajdującej się w domenie Politechniki Krakowskiej.

Nagrody są przyznawane za przygotowanie i uruchomienie wyłącznie w poprzednim roku akademickim jednego, wskazanego we wniosku e-kursu, pozytywnie zaopiniowanego przez dziekana lub kierownika jednostki pozawydziałowej, Wydziałową Komisję Dydaktyczną oraz Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia i mają charakter nagród indywidualnych lub zespołowych.

Podstawą ustalenia wysokości nagrody jest miesięczna minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku profesora

zwyczajnego określona w Regulaminie wynagradzania pracowników PK, obowiązującym na dzień 30 czerwca roku kalendarzowego, w którym nagroda jest przyznawana.

Ustala się następująca wysokość nagród:

1) nagroda indywidualna – do wysokości 100% podstawy określonej w ust.1,

2) nagroda zespołowa – do wysokości 150% podstawy określonej w ust.1.

Ostateczną wysokość nagrody zatwierdza Rektor PK.

Nagroda zespołowa przyznawana jest zespołowi liczącemu nie więcej niż 10 członków.

Udział każdego z nich w powstaniu osiągnięcia powinien być określony procentowo, w zależności od wkładu pracy w uzyskanym osiągnięciu.

Información Adicional

1. Kurs powinien być umieszczony w odpowiedniej strukturze katalogów kursów na platformie Moodle (wydział, kierunek).

2. Określona powinna być docelowa grupa studentów (studia stacjonarne, niestacjonarne, I, II stopnia).

3. Kurs powinien zawierać nazwę modułu i nazwę rodzaju zajęć.

4. Kurs powinien zawierać:

1) elementy informacyjne o charakterze wstępnym i organizacyjnym, dotyczące danego rodzaju zajęć (tj. warunki przystąpienia do zajęć i ich zaliczenia, informacje wstępne dotyczące samodzielnej pracy studenta w ramach e-kursu i sposobu rozliczania pracy studenta w ramach e-kursu),

2) elementy edukacyjne (tj. materiały wykładowe, materiały wykorzystywane na ćwiczeniach i zajęciach projektowych oraz instrukcje do zajęć laboratoryjnych, przykładowe zadania z rozwiązaniami, przykładowe prace projektowe, linki do

zasobów w Internecie oraz inne materiały o charakterze edukacyjnym),

3) elementy weryfikacji wiedzy, tj. quizy, testy, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania, wykorzystujące mechanizmy losowości, zaimplementowane na platformie Moodle,

4) elementy komunikacyjne (narzędzia komunikacji nauczyciel – student, tj. elektroniczne sprawozdania, narzędzia komunikacji i dyskusji np. fora dyskusyjne).

5. Pytania kontrolne pogrupowane w quizy oraz bloki zadań do samodzielnego rozwiązywania powinny być oceniane (punktowane przez system). Inne aktywności studenta (np. zapoznawanie się z instrukcjami do laboratoriów, przesłane e-sprawozdania) również powinny być punktowane przez system. Ogólna liczba punktów zgromadzonych przez studenta w czasie jego aktywności w e-kursie, powinna być uwzględniana w ramach warunków zaliczenia.

¿Qué incluye la beca?
Cuantía económica
Requisitos

Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla pracowników Politechniki Krakowskiej.

Instrucciones

Osoby aplikujące o nagrodę Santander Universidades zostaną poinformowane o przyznaniu lub nieprzyznaniu nagród drogą mailową.