Nagroda zespołowa Santander Universidades dla najlepszych e-kursów Politechniki Krakowskiej

Politechnika Krakowska

Premios

Zgłoś e-kurs, który przygotowałeś wspólnie z zespołem w konkursie na Nagrodę zespołową Santander Universidades na najlepsze e-kursy Politechniki Krakowskiej!

Dirigido a: Personal asociado a la universidad, Investigadores, Profesores
Que vivan en: Polonia.
De la Universidad/es: Politechnika Krakowska Im. Tadeusza Kościuszki

 1. Inscripciones abiertas
  Del 07/10/2019 al 15/11/2019

 2. Evaluación de solicitudes
  del 16/11/2019 al 29/11/2019

 3. Publicación de resultados
  29/11/2019

 4. Proceso finalizado


Requisitos

Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla zespołów nauczycieli akademickich Politechniki Krakowskiej.


Información General

Descripción de la beca:

Nauczycielom akademickim mogą być przyznane nagrody zespołowe Santander Universidades za utworzenie e-kursów na platformie Moodle znajdującej się w domenie Politechniki Krakowskiej.

Nagrody są przyznawane za przygotowanie i uruchomienie wyłącznie w poprzednim roku akademickim jednego, wskazanego we wniosku e-kursu, pozytywnie zaopiniowanego przez dziekana lub kierownika jednostki pozawydziałowej, Wydziałową Komisję Dydaktyczną oraz Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia i mają charakter nagród indywidualnych lub zespołowych.


Rodzaje nagród zespołowych Santander Universidades:

 • Nagroda zespołowa Santander Universidades I stopnia: 8.000 zł brutto;
 • Nagroda zespołowa Santander Universidades II stopnia: 2.000 zł brutto;
 • Nagroda zespołowa Santander Universidades III stopnia: 1.000 zł brutto.


Ostateczną wysokość nagrody zatwierdza Rektor PK.

Duración de la beca: Nagroda zostanie wypłacona w terminie do 15.12.2019 r.
Importe: PLN 8,000 , PLN 2,000 , PLN 1,000
¿Qué incluye la beca? Cuantía económica
Número de becas ofrecidas: 3
Información Adicional:

1. Kurs powinien być umieszczony w odpowiedniej strukturze katalogów kursów na platformie Moodle (wydział, kierunek).

2. Określona powinna być docelowa grupa studentów (studia stacjonarne, niestacjonarne, I, II stopnia).

3. Kurs powinien zawierać nazwę modułu i nazwę rodzaju zajęć.

4. Kurs powinien zawierać:

1) elementy informacyjne o charakterze wstępnym i organizacyjnym, dotyczące danego rodzaju zajęć (tj. warunki przystąpienia do zajęć i ich zaliczenia, informacje wstępne dotyczące samodzielnej pracy studenta w ramach e-kursu i sposobu rozliczania pracy studenta w ramach e-kursu),

2) elementy edukacyjne (tj. materiały wykładowe, materiały wykorzystywane na ćwiczeniach i zajęciach projektowych oraz instrukcje do zajęć laboratoryjnych, przykładowe zadania z rozwiązaniami, przykładowe prace projektowe, linki do

zasobów w Internecie oraz inne materiały o charakterze edukacyjnym),

3) elementy weryfikacji wiedzy, tj. quizy, testy, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania, wykorzystujące mechanizmy losowości, zaimplementowane na platformie Moodle,

4) elementy komunikacyjne (narzędzia komunikacji nauczyciel – student, tj. elektroniczne sprawozdania, narzędzia komunikacji i dyskusji np. fora dyskusyjne).

5. Pytania kontrolne pogrupowane w quizy oraz bloki zadań do samodzielnego rozwiązywania powinny być oceniane (punktowane przez system). Inne aktywności studenta (np. zapoznawanie się z instrukcjami do laboratoriów, przesłane e-sprawozdania) również powinny być punktowane przez system. Ogólna liczba punktów zgromadzonych przez studenta w czasie jego aktywności w e-kursie, powinna być uwzględniana w ramach warunków zaliczenia.

Documentos asociados a la beca:
Colaboradores:
Politechnika Krakowska

Instrucciones

Zespoły aplikujące o nagrodę Santander Universidades zostaną poinformowane o przyznaniu lub nieprzyznaniu nagród drogą mailową na adres zgłaszającego.


 1. Inscripciones abiertas
  Del 07/10/2019 al 15/11/2019

 2. Evaluación de solicitudes
  del 16/11/2019 al 29/11/2019

 3. Publicación de resultados
  29/11/2019

 4. Proceso finalizado

Inscripciones abiertas
Del 07/10/2019 al 15/11/2019