Nagroda zespołowa Santander Universidades dla najlepszych e-kursów Politechniki Krakowskiej

Politechnika Krakowska

Zgłoś e-kurs, który przygotowałeś wspólnie z zespołem w konkursie na Nagrodę zespołową Santander Universidades na najlepsze e-kursy Politechniki Krakowskiej!

Dirigido a:
De la Universidad/es: Politechnika Krakowska Im. Tadeusza Kościuszki

 1. Inscripciones abiertas
  de null al null
  23:00

 2. Evaluación de solicitudes
  de null al null

 3. Publicación de resultados

 4. Proceso finalizado


Requisitos

Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla zespołów nauczycieli akademickich Politechniki Krakowskiej.


Información General

Descripción de la beca:

Nauczycielom akademickim mogą być przyznane nagrody zespołowe Santander Universidades za utworzenie e-kursów na platformie Moodle znajdującej się w domenie Politechniki Krakowskiej.

Nagrody są przyznawane za przygotowanie i uruchomienie wyłącznie w poprzednim roku akademickim jednego, wskazanego we wniosku e-kursu, pozytywnie zaopiniowanego przez dziekana lub kierownika jednostki pozawydziałowej, Wydziałową Komisję Dydaktyczną oraz Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia i mają charakter nagród indywidualnych lub zespołowych.


Rodzaje nagród zespołowych Santander Universidades:

 • Nagroda zespołowa Santander Universidades I stopnia: 8.000 zł brutto;
 • Nagroda zespołowa Santander Universidades II stopnia: 2.000 zł brutto;
 • Nagroda zespołowa Santander Universidades III stopnia: 1.000 zł brutto.


Ostateczną wysokość nagrody zatwierdza Rektor PK.

Duración de la beca: Nagroda zostanie wypłacona w terminie do 15.12.2019 r.
Importe: PLN 8,000 , PLN 3,000
¿Qué incluye la beca?
Número de becas ofrecidas: 2
Información Adicional:

1. Kurs powinien być umieszczony w odpowiedniej strukturze katalogów kursów na platformie Moodle (wydział, kierunek).

2. Określona powinna być docelowa grupa studentów (studia stacjonarne, niestacjonarne, I, II stopnia).

3. Kurs powinien zawierać nazwę modułu i nazwę rodzaju zajęć.

4. Kurs powinien zawierać:

1) elementy informacyjne o charakterze wstępnym i organizacyjnym, dotyczące danego rodzaju zajęć (tj. warunki przystąpienia do zajęć i ich zaliczenia, informacje wstępne dotyczące samodzielnej pracy studenta w ramach e-kursu i sposobu rozliczania pracy studenta w ramach e-kursu),

2) elementy edukacyjne (tj. materiały wykładowe, materiały wykorzystywane na ćwiczeniach i zajęciach projektowych oraz instrukcje do zajęć laboratoryjnych, przykładowe zadania z rozwiązaniami, przykładowe prace projektowe, linki do

zasobów w Internecie oraz inne materiały o charakterze edukacyjnym),

3) elementy weryfikacji wiedzy, tj. quizy, testy, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania, wykorzystujące mechanizmy losowości, zaimplementowane na platformie Moodle,

4) elementy komunikacyjne (narzędzia komunikacji nauczyciel – student, tj. elektroniczne sprawozdania, narzędzia komunikacji i dyskusji np. fora dyskusyjne).

5. Pytania kontrolne pogrupowane w quizy oraz bloki zadań do samodzielnego rozwiązywania powinny być oceniane (punktowane przez system). Inne aktywności studenta (np. zapoznawanie się z instrukcjami do laboratoriów, przesłane e-sprawozdania) również powinny być punktowane przez system. Ogólna liczba punktów zgromadzonych przez studenta w czasie jego aktywności w e-kursie, powinna być uwzględniana w ramach warunków zaliczenia.

Colaboradores:
Politechnika Krakowska

 1. Inscripciones abiertas
  de null al null
  23:00

 2. Evaluación de solicitudes
  de null al null

 3. Publicación de resultados

 4. Proceso finalizado