Stypendium Santander Universidades dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego

Uniwersytet Łódzki

Intencją fundatora jest nagrodzenie studentów UŁ za ich pracę na rzecz społeczności uniwersyteckiej, promocji nauki, współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz dobre wyniki w nauce.

Dirigido a:
De la Universidad/es: Uniwersytet Łódzki

 1. Inscripciones abiertas
  Del null al null

 2. Evaluación de solicitudes
  Del null al null

 3. Publicación de resultados


Requisitos

Osiągnięcia wskazane we wniosku muszą być udokumentowane (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty, nagrody etc.).

Ocenie podlegają następujące kryteria:

1. Średnia ocen z 2 ostatnich semestrów studiów.

2. Zaangażowanie społeczne i zaangażowanie na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego

 • działalność w organizacjach studenckich, organizacja konferencji, działalność popularyzatorska;
 • działalność na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego (samorząd studencki, wolontariat);
 • działalność społeczna poza uczelnią.

3. Rozwój zawodowy i osobisty

 • praktyki i staże krajowe i zagraniczne;
 • odbyte szkolenia, uzyskane certyfikaty;
 • wyjazdy zagraniczne o charakterze edukacyjnym.

4. Aktywność naukowa

 • publikacje naukowe;
 • uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym;
 • udział w konferencjach o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym (czynny i bierny, w przypadku czynnego należy podać tytuł wystąpienia).

5. Konkursy (Nazwa konkursu, data, uzyskane miejsce, zasięg konkursu tj. wojewódzki, krajowy, międzynarodowy).


Información General

Descripción de la beca:

STYPENDIUM SANTANDER UNIVERSIDADES DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO.

W bieżącej edycji programu stypendialnego przyznane zostaną:

 • jednorazowe stypendia w kwocie 2500 zł,
 • jednorazowych stypendiów w kwocie 1200 zł,
 • 65 jednorazowych stypendiów po 600 zł.

Stypendia wypłacone będą po ogłoszeniu decyzji Komisji Stypendialnej. Nabór wniosków potrwa do 9 grudnia br.

Intencją fundatora jest nagrodzenie studentów Uniwersytetu Łódzkiego za ich pracę na rzecz społeczności uniwersyteckiej, promocji nauki, współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz dobre wyniki w nauce.


WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA

Stypendia Santander Universidades mogą być przyznane studentowi, który ukończył co najmniej pierwszy rok studiów i spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest studentem/ka studiów I, II lub III stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich i osiągnął średnią ocen z toku studiów za 2 ostatnie semestry nie niższą niż 4,00;
 • posiada szczególne, udokumentowane (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty, nagrody etc.) osiągnięcia w działalności uczelnianej (koła naukowe, krajowe i międzynarodowe organizacje studenckie etc.) lub pozauczelnianej (działalność w sektorze NGO, stowarzyszenia, fundacje etc.).
 • złożył w terminie prawidłowo wypełniony wniosek o Stypendium Santander Universidades.


W celu dokonania zgłoszenia, należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej: www.santander-grants.com

Laureatów stypendium spośród zgłoszonych aplikacji wyłoni Komisja Stypendialna.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o stypendia należy składać do 9 grudnia 2019 r. 

Duración de la beca: Stypendium zostanie wypłacone jednorazowo
Importe: PLN 2,500 , PLN 1,200 , PLN 600
¿Qué incluye la beca?
Número de becas ofrecidas: 72
Información Adicional:

Konieczność założenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Santander Bank Polska SA oraz przedłożenia formularza danych osobowych w celu wypłaty nagrody.

Colaboradores:
Uniwersytet Łódzki

FAQs / Preguntas frecuentes de la beca

 • Gdzie mogę uzyskać więcej informacji o stypendium?

  Centrum Współpracy z Otoczeniem UŁ, ul. Narutowicza 68, pok 212, 211. tel. 42 635-41-76, e-mail: wspolpraca@uni.lodz.pl.

 • Czy student pierwszego roku może aplikować o stypendium?

  Tak, pod warunkiem, że już wcześniej studiował na innej uczelni lub kierunku i będzie mógł przedstawić zaświadczenie o średniej ocen z 2 ostatnich semestrów. Jest to warunek konieczny ubiegania się o stypendium.

 1. Inscripciones abiertas
  Del null al null

 2. Evaluación de solicitudes
  Del null al null

 3. Publicación de resultados