Informacja prawna

Universia Holding, S.L. ("Universia") udostępnia Użytkownikom Internetu bezpłatnie platformę o nazwie Santander Scholarships, dostępną za pośrednictwem stron internetowych: www.becas-santander.com, www.santander-grants.com i www.bolsas-santander.com oraz aplikacji mobilnych o nazwie "Santander Learning Room" dostępnych dla systemów iOS i Android (zwanych dalej "Portalem"). Dostęp do Portalu jest regulowany postanowieniami niniejszej Informacji Prawnej. Jeżeli Użytkownik zarejestruje się na Portalu w celu skorzystania z oferowanej Usługi, zastosowanie mają również Ogólne Warunki Użytkowania.

Użytkownik musi uważnie przeczytać niniejszy dokument, który jest dostępny w języku hiszpańskim. Ten portal umożliwia dostęp do stron udostępnianych użytkownikom Internetu bezpłatnie. Użytkownik Portalu musi jednak ponieść wszelkie koszty związane z dostępem do Portalu, jego użytkowaniem i korzystaniem z niego, takie jak na przykład koszty naliczane Użytkownikowi przez odpowiedniego dostawcę usług dostępu do Internetu w celu korzystania z Portalu. Uzyskując dostęp do tego adresu i dowolnej z jego stron, będziesz uważany za Użytkownika i musisz przestrzegać warunków i ograniczeń określonych w niniejszej Informacji Prawnej. Dostęp do Portalu może być ograniczony przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi w różnych jurysdykcjach poszczególnych państw.

Chociaż marka "Santander" używana w tym Portalu należy do Banco Santander, S.A., usługi świadczone za pośrednictwem tego Portalu są świadczone przez Universia Holding, S.L., podmiot należący do tej samej grupy biznesowej co Banco Santander, S.A., i są regulowane przez Ogólne Warunki Użytkowania. Banco Santander, S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za świadczenie tych Usług.

Niniejsza Informacja Prawna będzie dostępna do wglądu w stopce wersji internetowej Portalu oraz na stronie głównej aplikacji mobilnej.

1. Cel i zmiana warunków

Universia oferuje Użytkownikom możliwość dostępu i przeglądania Portalu pod warunkiem, że będą to robić zgodnie z postanowieniami niniejszej Informacji Prawnej.

W każdym przypadku Universia zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści, struktury, wyglądu, usług i warunków dostępu i/lub korzystania z Portalu, kiedy tylko uzna to za stosowne, z uprzednim powiadomieniem w przypadku istotnych zmian, jak również prawo do interpretowania niniejszej Informacji Prawnej, we wszelkich kwestiach, które mogą wyniknąć z jej stosowania.

Ten Portal jest własnością Universia Holding, S.L., o numerze N.I.F. B-82976515 z siedzibą pod adresem Avenida de Cantabria s/n (28660) Boadilla del Monte - 28660 Madrid. Universia jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Madrycie pod numerem 1o, tom 16.547, folio 111, sekcja 8, strona M281891. Użytkownicy mogą kontaktować się z Universią za pośrednictwem niniejszego Formularza Kontaktowego.

2. Wymagania dotyczące dostępu, użytkowania i korzystania z usług i zawartości Portalu.

Dostęp do Portalu i/lub korzystanie z niego jest całkowicie dobrowolne i nadaje status Użytkownika. Wszyscy Użytkownicy, niezależnie od tego, czy są zarejestrowani w usługach dostępnych na Portalu, czy nie, muszą przestrzegać warunków i ograniczeń określonych w niniejszej Informacji prawnej, a także, w stosownych przypadkach, warunków szczegółowych, które mogą je w jakikolwiek sposób uzupełniać, zastępować lub modyfikować w odniesieniu do usług i zawartości Portalu. W związku z tym przed uzyskaniem dostępu do usług portalu i korzystaniem z nich Użytkownik musi na własną odpowiedzialność dokładnie zapoznać się z treścią powyższych dokumentów.

W każdym przypadku Universia zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, do odmowy dostępu do Portalu tym Użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszej Informacji prawnej.

3. Zasady ogólne - Odpowiedzialność Użytkownika

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi go przepisami prawa, określonymi w niniejszej Informacji Prawnej, w dobrej wierze i ogólnie przyjętymi zasadami użytkowania oraz do nienaruszania porządku publicznego lub postanowień niniejszej Informacji Prawnej poprzez działania podejmowane za pośrednictwem Portalu. W związku z tym zabronione jest wykorzystywanie Portalu do celów niezgodnych z prawem lub do celów, które w jakikolwiek sposób niszczą lub uniemożliwiają, uszkadzają lub przeciążają korzystanie z Portalu i jego normalne funkcjonowanie, lub które bezpośrednio lub pośrednio szkodzą jemu samemu lub osobom trzecim.

Użytkownik Portalu nie będzie przekazywał za pośrednictwem Portalu niczego, co narusza wartości i godność osób, zgodnie z państwowymi i międzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka.

Podobnie zabronione jest powielanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, adaptacja lub modyfikacja, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, zawartości Portalu (tekstów, projektów, grafik, informacji, baz danych, plików dźwiękowych i/lub graficznych, logo i innych elementów tych stron), chyba że za uprzednią zgodą ich prawowitych właścicieli lub gdy jest to dozwolone przez prawo.

Zabronione jest również wykorzystywanie wyżej wymienionych treści w celach komercyjnych lub reklamowych, innych niż ściśle dozwolone, a także naruszanie wszelkich praw wynikających z tych treści.

4. Warunki, jakie muszą spełnić Użytkownicy, którzy chcą utworzyć hiperłącze między swoją stroną internetową a Portalem

Kopiowanie stron Portalu za pomocą hiperłącza z innego nieautoryzowanego portalu lub strony internetowej jest niedozwolone.

W żadnym wypadku nie należy rozumieć, że Universia autoryzuje hiperłącze lub że w jakikolwiek sposób nadzorowała lub zakładała usługi lub treści oferowane przez portal, z którego pochodzi hiperłącze.

Na temat stron i usług Universii nie można zamieszczać żadnych fałszywych, błędnych lub niedokładnych stwierdzeń lub odniesień.

Strona, z której utworzone jest hiperłącze, nie może posiadać żadnego charakterystycznego znaku odnoszącego się do Portalu, z wyjątkiem znaków zawartych w samym hiperłączu.

Tworzenie na stronach Portalu jakichkolwiek przeglądarek, programów, środowisk przeglądarkowych lub granicznych jest wyraźnie zabronione.

Na stronie internetowej, z której utworzono hiperłącze, nie można umieszczać treści naruszających prawa osób trzecich, sprzecznych z moralnością i dobrymi obyczajami, ani treści lub informacji niedozwolonych.

Istnienie hiperłącza pomiędzy stroną internetową a Portalem nie oznacza istnienia relacji pomiędzy Universią a właścicielem tej strony, ani akceptacji i zatwierdzenia jej treści i usług.

5. Odpowiedzialność Użytkownika

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Portalu, za stworzone przez siebie treści oraz za przestrzeganie w całości niniejszej Informacji Prawnej. W związku z tym Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy, z zachowaniem charakteru informacji poufnych i zastrzeżonych, swoich kodów dostępu, haseł lub podobnych danych przydzielonych w celu uzyskania dostępu do Portalu lub którejkolwiek z jego usług, ponosząc odpowiedzialność za wszelkie szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z niewłaściwego wykorzystania przez niego lub przez osoby trzecie, na skutek zaniedbania lub nieprzestrzegania niniejszej Informacji Prawnej.

Każde naruszenie niniejszej Informacji Prawnej może być podstawą do wszczęcia odpowiedniego pozasądowego lub sądowego postępowania cywilnego lub karnego przeciwko Użytkownikowi, który zabezpieczy Universię przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, szkodami i stratami, które mogą być poniesione w wyniku takiego naruszenia.

Użytkownik gwarantuje również, że publikowane lub udostępniane przez niego treści nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich, w tym tajemnic handlowych, oraz zobowiązuje się zabezpieczyć Universię przed wszelkimi roszczeniami (sądowymi lub pozasądowymi), które wynikają lub mogą wynikać z wykorzystania tych treści.

6. Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności

Universia nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności, w żadnym przypadku i w żadnych okolicznościach, za następujące fakty i treści, ani za jakiekolwiek szkody, które mogą z nich wynikać:

  1. braku dostępności, ciągłości, dostępu, utrzymania i efektywnego funkcjonowania Portalu i/lub jego usług oraz aktualizacji, dokładności, kompletności, adekwatności, terminowości i wiarygodności jego zawartości, trudności lub problemów technicznych lub innych, o ile można to przypisać osobom trzecim.
  2. Transmisja i/lub istnienie wirusów, innych elementów lub programów szkodliwych dla sprzętu Użytkownika, które mogą mieć wpływ na niego w wyniku dostępu, korzystania lub przeglądania strony, lub które mogą powodować zmiany w jego dokumentach elektronicznych lub plikach, pod warunkiem, że można to przypisać osobom trzecim.
  3. Niedozwolone, niedbałe, oszukańcze, podszywające się pod osoby trzecie lub sprzeczne z treścią niniejszej Informacji Prawnej, dobrą wiarą, ogólnie przyjętymi zasadami użytkowania lub porządkiem publicznym korzystanie przez Użytkowników z Portalu, jego usług i zawartości.
  4. Z wyjątkiem tych znaków, które stanowią część samego hiperłącza, strona internetowa, na której znajduje się to hiperłącze, nie może zawierać żadnego znaku towarowego, nazwy handlowej, znaku firmowego, nominału, logo, sloganu ani innych znaków wyróżniających należących do Universia lub Banco Santander, S.A.
  5. Naruszenia lub pogwałcenia obowiązujących praw, zastosowań lub zwyczajów dotyczących praw własności intelektualnej, własności przemysłowej, tajemnic handlowych lub umownych, praw prywatności, honoru, wizerunku, własności, reklamy lub konkurencji, między innymi, osób trzecich.
  6. Wady lub usterki w treściach i/lub usługach dostępnych za pośrednictwem Portalu, o ile można je przypisać osobom trzecim.
  7. Do odbierania, przechowywania, uzyskiwania, rozpowszechniania lub przekazywania przez użytkowników treści Portalu, o ile można to przypisać osobom trzecim.
  8. W celu zapoznania się z wszelkimi informacjami, które mogą być posiadane lub wykorzystywane przez nieuprawnione osoby trzecie, o cechach i okolicznościach korzystania przez użytkowników z treści i usług Portalu.
  9. Za niewypełnienie przez osoby trzecie ich zobowiązań lub gwarancji wynikających lub zawartych w związku z usługami świadczonymi Użytkownikom za pośrednictwem Portalu, a także za brak jakości, niezawodności, adekwatności do oferty, legalności, użyteczności i dostępności usług świadczonych przez osoby trzecie i udostępnianych Użytkownikom na tych stronach.
  10. Za treść wypowiedzi, działania i zachowanie Użytkowników, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi dany Użytkownik.

Powyższa lista ma jedynie charakter poglądowy i w żadnym wypadku nie jest wyłączna ani wykluczająca w jakimkolwiek punkcie.

7. Linki

Portal może zawierać w swojej treści linki publikowane przez osoby trzecie do stron należących i/lub zarządzanych przez osoby trzecie w celu ułatwienia dostępu do informacji i usług dostępnych za pośrednictwem Internetu.

Universia nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z istnienia linków pomiędzy zawartością Portalu a zawartością znajdującą się poza Portalem lub innych wzmianek o zawartości zewnętrznej w stosunku do tej strony. Takie linki lub wzmianki służą wyłącznie celom informacyjnym i w żadnym wypadku nie oznaczają wsparcia, aprobaty, marketingu lub związku pomiędzy Universią a osobami lub podmiotami, które są autorami i/lub zarządcami takich treści lub właścicielami stron, na których się znajdują, ani też żadnej gwarancji ze strony Universii co do prawidłowego funkcjonowania stron lub treści, do których prowadzą linki.

W związku z tym Użytkownik zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności i ostrożności przy korzystaniu z treści lub usług stron, do których uzyskuje dostęp za pomocą wyżej wymienionych linków.

8. Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

Prawa własności intelektualnej oraz prawa do eksploatacji i reprodukcji Portalu, jego stron, ekranów, zawartych w nich informacji, ich wyglądu i konstrukcji, jak również linków (hiperłączy), które są umieszczone na Portalu do innych stron internetowych dowolnej spółki należącej do Grupy Santander, stanowią wyłączną własność Grupy Santander, chyba że określono inaczej.

Wszystkie nazwy, wzory i/lub logo, które składają się na tę stronę, są odpowiednio zarejestrowanymi znakami towarowymi. Każde niewłaściwe użycie tych urządzeń przez osoby inne niż ich prawowity właściciel może być ścigane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prawa własności intelektualnej i znaki towarowe osób trzecich są odpowiednio wyróżnione i muszą być respektowane przez wszystkie osoby korzystające z Portalu. Zabronione jest powielanie, przekazywanie, modyfikowanie lub usuwanie informacji, treści lub ostrzeżeń zawartych na tym Portalu bez uprzedniej pisemnej zgody Universii.

Teksty, projekty, obrazy, bazy danych, logotypy, struktura, marki i inne elementy Portalu są chronione prawem i umowami międzynarodowymi dotyczącymi własności intelektualnej i przemysłowej. Wszelkie powielanie, przekazywanie, adaptacja, tłumaczenie, modyfikacja, publiczne udostępnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie całości lub części zawartości tej strony, dokonywane w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków, elektronicznych, mechanicznych lub innych, jest surowo zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Universia. Każde naruszenie tych praw może skutkować wszczęciem odpowiedniego pozasądowego lub sądowego postępowania cywilnego lub karnego.

Podobnie wszystkie treści dostępne na Portalu są chronione prawem sui generis do baz danych, o którym mowa w Królewskim Dekrecie Legislacyjnym 1/1996 z 12 kwietnia, zatwierdzającym zmieniony tekst Ustawy o własności intelektualnej. Dlatego też Użytkownicy nie mogą pobierać lub ponownie wykorzystywać całości lub znacznej części tego zbioru treści, nawet części nieistotnej, o ile wiąże się to z działaniem sprzecznym z normalnym korzystaniem z tego zbioru treści, które powoduje nieuzasadnioną szkodę dla uzasadnionych interesów Universii.

Universia nie udziela żadnej licencji ani upoważnienia do korzystania w jakikolwiek sposób z jej praw własności intelektualnej i przemysłowej lub jakiejkolwiek innej własności lub praw związanych z Portalem.

Za zgodność z prawem praw własności intelektualnej lub przemysłowej treści udostępnianych przez osoby trzecie odpowiadają wyłącznie te osoby.

9. Obowiązujące przepisy

Niniejsza Informacja prawna podlega prawu hiszpańskiemu, a wszelkie spory z nią związane będą rozstrzygane przez sądy w Madrycie, z wyjątkiem sporów z Użytkownikiem będącym konsumentem, w którym to przypadku spór będzie rozstrzygany przez sąd właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Data ostatniej modyfikacji: 17/05/2022