Polityka prywatności

Universia Holding, S.L. (zwana dalej "Universia" lub "Administratorem") informuje użytkowników (zwanych dalej "Użytkownikami" lub w liczbie pojedynczej "Użytkownikami") o swojej polityce ochrony danych osobowych, która dotyczy przetwarzania danych osobowych na portalu dostępnym w następujących domenach: https://www.becas-santander.com, www.santander-grants.com i www.bolsas-santander.com oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnych "Learning Room Santander" dostępnych dla systemów iOS i Android (zwanych dalej, łącznie lub niezależnie, "Portalem").

Portal jest przestrzenią stworzoną przez Universię, która łączy Użytkowników i uczelnie lub inne instytucje (zwane dalej "Instytucjami"), które publikują granty (zwane dalej "Programami"), poza innymi funkcjonalnościami opisanymi w Ogólnych Warunkach Użytkowania. Zasadniczo Użytkownicy, którymi mogą być studenci, nauczyciele, współpracownicy itp., mogą korzystać z Portalu w celu przeglądania, rejestrowania, zarządzania lub koordynowania Programów, oceniania, które Programy mogą być dla nich przydatne w procesie kształcenia (dalej jako "Serwis" lub “Usługa”). Użytkownicy mogą również korzystać z treści oferowanych przez Universia, które mają na celu ułatwienie nauki i wzmocnienie ich umiejętności. Portal ma charakter międzynarodowy, a Użytkownicy i Instytucje znajdujące się poza i wewnątrz Unii Europejskiej mogą rejestrować się i/lub współpracować w jego działalności.

Oprócz Instytucji, Programy mogą być finansowane przez osoby trzecie ("Promotorzy"), z którymi Instytucja może wspólnie zarządzać Programem lub udostępniać szczegóły Programu, ze względu na fakt, że to one finansują Program.

Niniejsza Polityka prywatności określa cele, dla których przetwarzamy dane osobowe Użytkowników, powody dla których przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, okresy przechowywania danych, podmioty, którym dane są udostępniane, prawa, których mogą dochodzić, oraz inne kwestie, które uważamy za istotne, aby Użytkownicy mieli jasność, co zrobimy z ich danymi podczas korzystania z Serwisu.

Mówiąc o "danych osobowych", mamy na myśli wszelkie informacje dotyczące Użytkowników, które przekazują nam oni bezpośrednio, które wygenerowali podczas korzystania z naszego Serwisu lub które udało nam się o nich wywnioskować, pod warunkiem, że wyrażą oni zgodę na analizowanie ich profilu (dalej "Dane"). Dane szczególnie chronione lub informacje uznane za "wrażliwe" nie będą przetwarzane.

Universia informuje Użytkowników, że przetwarzanie Danych przez Instytucje lub Organizatorów w celu realizacji Programów publikowanych na Portalu podlega ich własnym politykom prywatności. Dlatego też niniejsza Polityka Prywatności ogranicza się do informowania Użytkowników o przetwarzaniu danych przez Universię, w tym o przetwarzaniu związanym z treściami oferowanymi bezpośrednio przez Universię.

Użytkownicy muszą każdorazowo podawać wyłącznie dane oznaczone gwiazdką lub oznaczone jako obowiązkowe, ponieważ są one uważane za niezbędne do korzystania z Usługi. Użytkownicy mogą podawać te dane bezpośrednio, wypełniając formularz rejestracyjny lub uzyskując dostęp do Serwisu za pośrednictwem jednego z dostępnych systemów uwierzytelniania lub łączników społecznościowych innych firm. W tym sensie możliwe jest, że w niektórych funkcjach mogą być wymagane dodatkowe dane, np. w celu zarejestrowania się w celu otrzymania stypendium mogą być wymagane dane dotyczące wykształcenia i/lub zatrudnienia.

Niniejsza Polityka prywatności będzie dostępna do wglądu w stopce wersji internetowej Portalu oraz na stronie głównej aplikacji mobilnej.

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Tożsamość administratora danych:

Universia Holding, S.L

Podmiot zarejestrowany w Rejestrze Spółek w Madrycie w 2005 roku, tom 16547, folio 107, numer strony M-28189, napis: 4th oraz numer identyfikacji podatkowej: B82976515 (zwany dalej "Kontrolerem").

Dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego:

Adres pocztowy: Ciudad Grupo Santander. Avda de Cantabria s/n, 28660 Boadilla del Monte (Madryt)

Formularz kontaktowy do celów ochrony prywatności: Formularz kontaktowy

Kontakt z delegatem ds. ochrony danych: dpo@universia.net

2. PRZETWARZANE PRZEZ NAS DANE I ICH POCHODZENIE

W Portalu przetwarzamy Dane przekazywane nam przez Użytkowników, zarówno w procesie rejestracji, jak i później, podczas korzystania z Serwisu, rejestracji w Programach, dostępu do treści i przeglądania Portalu. Zbieranie Danych Użytkownika w procesie rejestracji może odbywać się bezpośrednio, jeśli Użytkownik podał te dane Universii wypełniając formularz rejestracyjny, lub za pomocą systemów uwierzytelniania osób trzecich lub konektorów społecznościowych oferowanych na Portalu. W takim przypadku dostawca odpowiedniego systemu uwierzytelniania lub łącznika społecznościowego przekaże Universii Dane, które Użytkownik autoryzuje, a które zostaną wyświetlone na ekranie przed zakończeniem przesyłania danych. Jeżeli otrzymane w ten sposób Dane okażą się niewystarczające, tj. jeżeli nie zostaną podane Dane oznaczone gwiazdką, Universia zwróci się do Użytkownika o ich podanie w celu dokończenia rejestracji w Portalu i uzyskania dostępu do Usługi. Użytkownicy są informowani, że dane otrzymane od tych osób trzecich zostaną włączone do własnej bazy danych Universia i będą wykorzystywane nie tylko do rejestracji lub dostępu do Portalu, ale także do wszystkich innych odpowiednich celów opisanych w punkcie 3 niniejszej Polityki Prywatności. 

W szczególności uzyskujemy następujące dane: imię, nazwisko, państwo zamieszkania, e-mail, data urodzenia, curriculum vitae, wykształcenie lub kwalifikacje oraz dane związane z przeglądaniem i korzystaniem z Portalu (adres IP, informacje o urządzeniu w przypadku korzystania z aplikacji Learning Room Santander, rejestracje w Programach, dane profilowe lub treści oznaczone jako ulubione).

Ponadto informujemy Użytkowników, że informacje o zwyczajach przeglądania stron internetowych uzyskujemy za pomocą plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zalecamy Użytkownikom zapoznanie się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

3. CELE I ZASADNOŚĆ PRZETWARZANIA

 1. Zarządzanie rejestracją Użytkownika w Portalu i korzystaniem z Usługi. Administrator Danych będzie przetwarzał dane Użytkowników, którzy zarejestrują się za pomocą odpowiedniego formularza w celu zarządzania rejestracją w Portalu i którzy są w stanie się zidentyfikować. Universia będzie również przetwarzać Dane w celu umożliwienia korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, z których korzysta Użytkownik, takich jak rejestracja w Programach lub dostęp do treści oferowanych w Learning Room Portalu lub wysyłanie powiadomień dotyczących samego Serwisu, jeśli jest to pożądane.

  Jaka jest podstawa prawna, która uzasadnia to przetwarzanie?

  Podstawą prawną umożliwiającą przetwarzanie danych jest realizacja umowy, która urzeczywistnia się poprzez akceptację Ogólnych warunków użytkowania.

 2. Przekazywanie danych instytucjom i organizatorom w celu właściwego rozwoju programu. Kiedy Użytkownicy zarejestrują się do Programu, Administrator przekaże określone Dane do Instytucji, która zarządza odpowiednim Programem, jak również do Promotora, który sponsoruje, promuje lub finansuje Program, jeśli jest to inny podmiot, tak aby Program mógł zostać zrealizowany (każdy Program sam określa Instytucję i Promotora, którzy otrzymają dane Użytkownika od Administratora). Ponadto, w niektórych przypadkach Programy wymagają odbycia szkolenia w instytucji innej niż ta, która zarządza Programem, do której Universia również przekaże Dane w celu zarządzania procedurami niezbędnymi do odbycia Programu. Podsumowując, mogą wystąpić następujące przypadki:

  - Przypadek I: Istnieje Promotor, który finansuje Program oraz Instytucja, która zarządza Programem i jednocześnie w której Użytkownik odbywa szkolenie, w związku z czym Universia przekaże dane Promotorowi i danej Instytucji.

  - Przypadek II: Jest Promotor, który finansuje Program, z drugiej strony Instytucja, która zarządza Programem i wreszcie trzecia Instytucja, w której Użytkownik odbywa Program, w tym przypadku Universia przekaże dane do Promotora, Instytucji zarządzającej Programem i Instytucji, która będzie odpowiadała za realizację Programu dla Użytkownika.

  Informujemy Użytkowników, że przekazywanie danych jest niezbędne, aby mogli oni uczestniczyć w Programach, a zatem aby mogli realizować Ogólne Warunki Użytkowania oraz warunki szczegółowe danego Programu. W niektórych przypadkach Instytucje te znajdują się w krajach niezabezpieczonych lub poza Unią Europejską.

  Dane, które zostaną przekazane, to: imię, nazwisko, państwo zamieszkania, e-mail, data urodzenia oraz dane dotyczące nawigacji i korzystania z Portalu (adres IP, rejestracje w Programach lub treści oznaczone jako ulubione).

  Jaka jest podstawa prawna tego przetwarzania?

  Podstawą prawną umożliwiającą takie przetwarzanie danych jest wykonanie umowy, która urzeczywistnia się poprzez akceptację Ogólnych Warunków Użytkowania Serwisu oraz warunków szczegółowych odpowiedniego Programu oferowanego przez daną Instytucję. Ponadto uważamy, że przekazywanie Danych do Instytucji, w których Programach Użytkownicy się rejestrują, jest sporadyczne, ponieważ będziemy to robić tylko wtedy, gdy Użytkownicy zdecydują się w nich zarejestrować. Obie te kwestie uzasadniają międzynarodowe przekazywanie Danych, których możemy dokonywać, przekazując Dane takich Użytkowników do Instytucji znajdujących się poza państwem, w którym mają oni swoją siedzibę, w państwach, które nie są uznawane za bezpieczne przez organy ochrony danych.

 3. Wysyłanie własnych komunikatów o charakterze akademickim, w dowolny sposób i spersonalizowany na podstawie profilu Użytkownika. Naszym zamiarem jest stałe dostarczanie Użytkownikom interesujących ich treści. W tym celu tworzymy profil Użytkownika, wykorzystując takie czynniki, jak Dane przekazane nam przez Użytkownika oraz Dane dotyczące przeglądania i korzystania z Portalu (adres IP, rejestracje w Programach, treści oznaczone jako ulubione) lub platform osób trzecich należących do tej samej sieci (w tym ostatnim przypadku tylko wtedy, gdy Użytkownik zgodził się na instalację plików cookies lub innych urządzeń śledzących podczas uzyskiwania dostępu do Platformy).

  Wykorzystamy ten profil, aby wysyłać Ci spersonalizowane wiadomości, wyłącznie o charakterze akademickim, które mogą dotyczyć m.in. kursów, stypendiów, zatrudnienia, szkoleń, treści, warsztatów.

  Jaka jest podstawa prawna, która uzasadnia to przetwarzanie?

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora. W szczególności Administrator ma interes w tym, aby Użytkownicy byli świadomi różnych funkcjonalności lub możliwości oferowanych w Portalu, jak również podobnych możliwości, oraz aby wchodzili w interakcje z Portalem i korzystali z niego w jak największym stopniu, tak aby pozycja Universii w sektorze akademickim pozostała istotna. Ponadto w interesie Universii leży również profilowanie Użytkowników, ponieważ nie jesteśmy zainteresowani wysyłaniem ogólnych komunikatów, które nie odpowiadają temu, co według nas najbardziej interesuje każdego Użytkownika, również po to, aby Portal był przydatny i dokładny, a Użytkownicy jak najchętniej z niego korzystali.

  W Universii przeprowadziliśmy analizę wagową, aby ocenić, czy rzeczywiście możemy dokonywać tego przetwarzania w oparciu o nasz uzasadniony interes. Użytkownicy mogą zwrócić się do nas o to za pośrednictwem wskazanych danych kontaktowych. Poniżej przedstawiono jednak niektóre z głównych wniosków z tej analizy: profilowanie i wysyłanie spersonalizowanych wiadomości stanowi nasz rzeczywisty interes, który jest w pełni zgodny z prawem; jest proporcjonalny, ponieważ nie istnieją mniej inwazyjne środki, które pozwalają nam rozwijać nasz interes, jakim jest uświadamianie Użytkownikom możliwości, jakie oferujemy, oraz to, że nasz portal nie jest ogólny, lecz użyteczny i istotny; nie stanowi żadnej szkody dla Użytkownika, lecz oznacza raczej, że wysyłamy mu oferty, zaproszenia do składania aplikacji lub treści akademickie, które naszym zdaniem ułatwią mu szkolenie i znalezienie zatrudnienia; Użytkownik może w każdej chwili, od samego początku, sprzeciwić się takiemu działaniu; a ponadto jest to standardowa praktyka w tym sektorze.

 4. Przekazywanie Danych podmiotom Grupy Santander mającym siedzibę w miejscu zamieszkania Użytkownika ("Bank Lokalny*" i "Universia Lokalna*"), aby mogły one wysyłać, za pomocą dowolnych środków, w tym środków elektronicznych, spersonalizowane informacje handlowe własne i osób trzecich. Administrator Danych przekaże Dane Użytkowników, którzy wyraźnie wyrażą na to zgodę, Bankowi Lokalnemu i odpowiedniej Universii Lokalnej, aby mogły one oddzielnie wysyłać im własne i osób trzecich komunikaty handlowe i/lub akademickie, które mogą dotyczyć na przykład produktów bankowych, ubezpieczeniowych, telekomunikacyjnych, edukacyjnych, rozrywkowych, badawczych, motoryzacyjnych, konsumpcji masowej, zatrudnienia, kultury, kariery, tekstyliów, transportu, ubezpieczeń, gastronomii, technologii, żywności, telewizji, radia, portali i porównywarek internetowych. Komunikaty handlowe będą spersonalizowane (zważywszy, że nie są zainteresowani wysyłaniem komunikatów ogólnych) na podstawie profilu Użytkownika, na który składają się (i) dane przekazane przez nas (z którymi można się zapoznać poniżej) oraz (ii) dane dotyczące Użytkownika, które już posiadają, a które Użytkownik mógł im przekazać poza Portalem, o ile takie posiadają.

  Jaka jest podstawa prawna tego przetwarzania?

  Podstawą prawną przetwarzania Danych jest wyraźna zgoda Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi początkowo zgody lub, po wyrażeniu zgody, odwoła ją w przyszłości, nie spowoduje to utraty statusu Użytkownika ani nie wpłynie na korzystanie z Serwisu. Zgoda ta obejmuje również przekazywanie Danych przez Administratora w przypadku, gdy Użytkownik przebywa w kraju "niezabezpieczonym". Więcej szczegółów na temat międzynarodowego przekazywania Danych można znaleźć w sekcji 5 niniejszej Polityki prywatności.

  *Użytkownicy mogą sprawdzić dane Banku Lokalnego i Universii Lokalnej, do którego Universia przekaże ich Dane, w zależności od państwa zamieszkania, pod tym linkiem.

  Dane, które będą przekazywane, to: imię, nazwisko, państwo zamieszkania, e-mail, data urodzenia oraz dane dotyczące przeglądania i korzystania z Portalu (adres IP, rejestracje w Programach lub treści oznaczone jako ulubione).

 5. Profilowanie w celach marketingowych oraz wysyłanie w dowolny sposób, w tym drogą elektroniczną, własnych informacji handlowych oraz informacji o produktach i usługach osób trzecich.

  Naszym zamiarem jest dostarczanie Użytkownikom interesujących treści przez cały czas. Universia może przesyłać Użytkownikowi własne informacje handlowe i/lub informacje o produktach lub usługach osób trzecich, które mogą dotyczyć, na przykład, produktów bankowych, produktów ubezpieczeniowych, telekomunikacyjnych, edukacyjnych, rozrywkowych, badawczych, motoryzacyjnych, konsumpcji masowej, zatrudnienia, kultury, kariery, tekstyliów, transportu, ubezpieczeń, gastronomii, technologii, żywności, telewizji, radia, portali i porównywarek internetowych.

  Informacje handlowe będą spersonalizowane w oparciu o profil Użytkownika, ponieważ nie jesteśmy zainteresowani wysyłaniem informacji ogólnych. Profil ten będzie tworzony przy użyciu takich czynników jak (i) Dane Użytkownika (w tym podstawowe dane identyfikacyjne Użytkownika oraz jego zwyczaje związane z przeglądaniem naszej Platformy, takie jak rodzaj Programów, na które się zapisuje itp.) lub (ii) dane o Użytkowniku pochodzące z platform osób trzecich należących do tej samej sieci reklamowej co my (w tym drugim przypadku tylko wtedy, gdy Użytkownik zaakceptował instalację plików cookies lub innych urządzeń śledzących podczas uzyskiwania dostępu do Platformy).

  Jaka jest podstawa prawna, która pozwala nam to robić?

  Podstawą prawną umożliwiającą takie przetwarzanie Danych jest wyraźna zgoda Użytkownika. Jeśli początkowo nie wyrazisz zgody lub jeśli po jej wyrażeniu cofniesz ją w przyszłości, nie spowoduje to utraty statusu Użytkownika ani nie wpłynie na Twój udział w Platformie.

 6. Prowadzenie konkursów, promocji, loterii i innych wydarzeń za pośrednictwem Portalu lub sieci społecznościowych. Administrator publikuje za pośrednictwem Portalu lub sieci społecznościowych i z pewną regularnością konkursy, promocje, loterie i inne wydarzenia, aby Użytkownicy mogli w nich uczestniczyć i korzystać z ewentualnych nagród.

  Jaka jest podstawa prawna tego przetwarzania?

  Przetwarzanie danych będzie odbywać się wyłącznie na podstawie akceptacji podstawy prawnej każdej promocji, loterii, konkursu lub wydarzenia, czyli umowy, która uzasadnia przetwarzanie danych.

 7. Prowadzenie badań statystycznych dotyczących działania technologii obsługującej Usługę w celu wprowadzania ulepszeń technicznych, bezpieczeństwa, operacyjnych, użyteczności i handlowych. Administrator Danych będzie przetwarzał wszystkie informacje uzyskane w wyniku interakcji Użytkowników z Portalem i Serwisem w celu generowania metryk i informacji zbiorczych, aby móc ocenić stan i przydatność Serwisu, poprawić błędy, uczynić go bezpieczniejszym i łatwiejszym w użyciu, a także aby móc go ulepszać.

  Jaka jest podstawa prawna tego przetwarzania?

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora Danych. W naszym interesie leży możliwość wykorzystania informacji o korzystaniu z Serwisu w formie zbiorczej, aby poznać wpływ i przydatność Programów i treści, a także aby móc poprawiać i ulepszać Serwis, aby był on łatwy w użyciu i bezpieczny dla naszych Użytkowników oraz odpowiadał na ich rzeczywiste potrzeby. Informujemy Użytkowników, że przeprowadziliśmy analizę wagową, aby ocenić, czy rzeczywiście możemy dokonywać tego przetwarzania na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Użytkownicy mogą zwrócić się do nas o to za pośrednictwem wskazanych danych kontaktowych. Jednakże przedstawiamy niektóre z głównych wniosków z tej analizy w następujący sposób: przeprowadzanie analizy statystycznej stanowi dla nas rzeczywisty interes, który jest całkowicie zgodny z prawem, jest proporcjonalny, ponieważ nie istnieją mniej inwazyjne środki, które pozwalają nam rozwijać nasz interes, nie stanowi szkody dla Użytkownika, a ponadto jest powszechną praktyką w tym sektorze.

 8. Rozstrzyganie zapytań Użytkowników. Universia będzie przetwarzać Dane w celu przetwarzania i zarządzania żądaniem informacji, wątpliwości lub innych zapytań przesłanych przez Użytkownika (zarejestrowanego lub nie) za pośrednictwem udostępnionego formularza kontaktowego, a także działań i operacji, które mogą z nich wynikać.

  Jaka jest podstawa prawna tego przetwarzania?

  Przetwarzanie to odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Universii, jakim jest odpowiednie rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez Użytkowników i zwiększanie zadowolenia z Usługi, a także, w stosownych przypadkach, w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, które mogą mieć zastosowanie w zakresie obsługi klienta. Użytkownicy mogą zażądać od Universii przesłania im kopii oceny wagi dokonanej za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych powyżej.

  Przeprowadziliśmy analizę wagową, aby ocenić, czy rzeczywiście możemy dokonywać tego przetwarzania na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Użytkownicy mogą zwrócić się do nas o to za pośrednictwem wskazanych danych kontaktowych. Niemniej jednak wysuwamy kilka głównych wniosków z tej analizy: rozstrzyganie wątpliwości i zapytań stanowi dla nas uzasadniony interes, który jest całkowicie zgodny z prawem, jest proporcjonalny, ponieważ nie istnieją mniej inwazyjne środki, które pozwalają nam rozwijać nasz interes bez przetwarzania danych Użytkowników w sposób zgodny z prawem, nie stanowi żadnej szkody dla Ciebie (wręcz przeciwnie, umożliwia płynną komunikację z Universia), przetwarzanie danych nie jest niezrównoważone, a ponadto jest to powszechna praktyka w sektorze.

 9. Przekazywanie danych do Banków Lokalnych* i Banco Santander, S.A. (Hiszpania), aby mogły one skontaktować się z zainteresowanymi osobami w celu przeprowadzenia ewentualnego procesu selekcji. Jeśli Użytkownicy wyrażą na to zgodę, Administrator Danych przekaże dane Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę, do Banku Lokalnego, aby ten ostatni mógł się z nimi skontaktować w celu wzięcia udziału we własnych procesach selekcji. Dane te będą również przekazywane do Banco Santander, S.A. (Hiszpania), jako spółki dominującej Grupy, w celu przeprowadzenia globalnego procesu selekcji na stanowiska. Tak więc, na przykład, jeśli Użytkownik jest rezydentem Brazylii, jego dane zostaną przekazane do Banku Lokalnego znajdującego się w Brazylii oraz do Banco Santander, S.A. (Hiszpania).

  Jaka jest podstawa prawna tego przetwarzania?

  Podstawą prawną tego przetwarzania jest wyraźna zgoda Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi początkowo zgody lub, po wyrażeniu zgody, odwoła ją w przyszłości, nie spowoduje to utraty statusu Użytkownika ani nie wpłynie na możliwość korzystania z Serwisu. Zgoda ta obejmuje również przekazywanie danych przez Administratora w przypadku, gdy Użytkownik przebywa w kraju "niezabezpieczonym". Więcej szczegółów na temat międzynarodowego przekazywania Danych można znaleźć w sekcji 5 niniejszej Polityki prywatności.

  *Użytkownicy mogą sprawdzić tożsamość konkretnego Banku Lokalnego, do którego Universia przekaże ich dane, w zależności od państwa zamieszkania, pod tym linkiem.

  Dane, które będą przekazywane, to: imię, nazwisko, państwo zamieszkania, e-mail, data urodzenia, curriculum viate, dane dotyczące szkoleń lub kwalifikacji oraz dane dotyczące przeglądania i korzystania z Portalu (adres IP, rejestracje w Programach lub treści oznaczone jako ulubione).

 10. Przygotowanie profili do wykorzystania we wzorcach zachowań w celu sugerowania produktów i zaleceń. Jeżeli Użytkownicy wyrażą zgodę na przetwarzanie Danych osobowych uzyskanych z identyfikatorów internetowych, takich jak analityczne i reklamowe pliki cookies, Administrator może dokonywać profilowania ich zachowań, które będzie uwzględniało również informacje, które Użytkownicy wygenerowali w swoim profilu.

  Profilowanie to odbywa się za pomocą narzędzia, które automatycznie przeprowadza analizę wzorców zachowań i umożliwia wyświetlanie Użytkownikom w ramach Portalu rekomendacji dotyczących zakupu produktów i/lub usług, które mogą być lepiej dopasowane do ich zainteresowań, zgodnie z wyżej wymienionymi wzorcami zachowań. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod tym linkiem, który zawiera szczegóły dotyczące przetwarzania Danych w oparciu o to narzędzie.

  W szczególności, w celu realizacji tej działalności, Administrator będzie przetwarzał dane uzyskane w wyniku obserwacji zwyczajów przeglądania Portalu przez Użytkowników, jak również monitorowania i analizowania zachowań tych Użytkowników podczas przeglądania tego środowiska internetowego (w szczególności będziemy przetwarzać ich adres IP, rejestracje w Programach, dane profilowe, udział lub treści oznaczone jako ulubione, zwyczaje przeglądania za pomocą plików cookie).

  Administrator będzie również przetwarzał następujące kategorie danych: imię, nazwisko, państwo zamieszkania, e-mail, data urodzenia, curriculum vitae, wykształcenie lub kwalifikacje.

  Korzystając z tych informacji, Administrator przeprowadza analizę zainteresowań Użytkowników, aby określić, które z naszych produktów i usług najlepiej pasują do ich profilu, w celu wyświetlenia im w Portalu rekomendacji odpowiadających ich preferencjom.

  Jaka jest podstawa prawna tego przetwarzania?

  Przetwarzanie to obejmuje akceptację plików cookies w ramach zgody oraz zautomatyzowane profilowanie na podstawie uzasadnionego interesu:


  (i)            Zgoda na wykorzystanie parametrów behawioralnych: Universia będzie przetwarzać dane osobowe uzyskane w wyniku stosowania analitycznych i reklamowych plików cookies, o ile Użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę poprzez panel ustawień plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookies.  

  (ii)           uzasadniony interes w przypadku profilowania automatycznego: Przetwarzanie to jest niezbędne do zaspokojenia uzasadnionego interesu fUniversii. Użytkownik ma jednak możliwość wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego Danych osobowych. Informujemy, że w przeważającym interesie Universii przy przetwarzaniu tych danych jest poprawa oferty treści i dostosowanie ich do profilu Użytkownika, a tym samym oferowanie mu informacji o produktach, które mogą go zainteresować, a które są oferowane przez Portal. W szczególności Universia jest zainteresowana ułatwieniem swoim Użytkownikom dostępu do interesujących ich treści oraz sprawniejszym i bardziej spersonalizowanym wyszukiwaniem w Portalu, tak aby mogli oni szybciej znaleźć poszukiwany produkt zgodnie ze swoimi cechami. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych Universia przeprowadziła odpowiednią analizę wagową i testy ważenia, aby potwierdzić, że uzasadniony interes Administratora Danych nie narusza interesów Użytkowników. W wyniku tych testów rozumiemy, że uzasadniony interes Administratora jest interesem rzeczywiście zgodnym z prawem, ponieważ działanie to ma na celu osiągnięcie wyższego poziomu konwersji, bardziej spersonalizowanej oferty wartości oraz poprawę doświadczenia Użytkownika w Portalu. Rozumiemy zatem, że przetwarzanie danych nie stanowi przeszkody w normalnym korzystaniu z praw i wolności przez Użytkowników, a także jest powszechną praktyką w tym sektorze.

 11. Anonimizacja Danych osobowych. Będziemy anonimizować Dane Użytkownika i analizować je w formie zbiorczej wraz z wieloma innymi anonimowymi danymi w celu zrozumienia wzorców, uzyskania wglądu i informacji o trendach szkoleniowych, poprawy bezpieczeństwa naszej technologii oraz w innych celach.

  Jaka jest podstawa prawna tego przetwarzania?

  Podstawą prawną tego celu jest uzasadniony interes Universii, polegający na poprawie bezpieczeństwa naszego Serwisu oraz generowaniu informacji, które umożliwiają nam i osobom trzecim poznanie trendów szkoleniowych, a także wykorzystanie tej wiedzy do innych celów. Spostrzeżenia i wnioski wyciągnięte z analizy zbiorczej anonimowych informacji nie będą miały bezpośredniego wpływu na Użytkowników.

  Przeprowadziliśmy analizę wagową, aby ocenić, czy rzeczywiście możemy dokonywać tego przetwarzania na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Użytkownicy mogą zwrócić się do nas z taką prośbą, korzystając z podanych danych kontaktowych. Poniżej przedstawiamy jednak główne wnioski z tej analizy: anonimizacja stanowi dla nas rzeczywisty interes, który jest całkowicie zgodny z prawem, jest proporcjonalny, ponieważ nie istnieją mniej inwazyjne środki, które pozwalają nam rozwijać nasz interes, nie stanowi szkody dla Użytkownika, a ponadto jest powszechną praktyką w branży.

 12. Zgodność z obowiązkami prawnymi. Ponadto Universia może przetwarzać Dane w celu wypełnienia wszelkich stosownych zobowiązań prawnych. Na przykład zobowiązania podatkowe, zgodność z nakazami sądowymi itp.

  Jaka jest podstawa prawna tego przetwarzania?

  Podstawą prawną tego przetwarzania jest konieczność przetwarzania danych w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na nas przez prawo.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będą przechowywane tak długo, jak długo będzie trwał stosunek umowny między nami a Użytkownikami, regulowany w Ogólnych Warunków Użytkowania.

Jednakże w przypadku celów,  w których prosimy Użytkownika o zgodę lub którym Użytkownik może się sprzeciwić, zaprzestaniemy przetwarzania Danych wcześniej, jeśli Użytkownik wycofa swoją zgodę lub jeśli sprzeciwi się dalszemu przetwarzaniu przez nas Danych, w tym ostatnim przypadku pod warunkiem, że nasze uzasadnione interesy nie pozostaną nadrzędne. Jeśli Użytkownik cofnie swoją zgodę lub skorzysta z prawa do usunięcia Danych, jego Dane osobowe zostaną zablokowane na czas określony przepisami prawa w celu sprostania ewentualnym zobowiązaniom wynikającym z ich przetwarzania, w celu sformułowania, wykonania lub obrony ewentualnych roszczeń, o ile jest to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów, lub w celu udostępnienia Danych sędziom i sądom lub właściwym organom publicznym. W tym dodatkowym okresie Universia będzie przechowywać Dane Użytkownika w formie zablokowanej. Oznacza to, że nie będziemy ich wykorzystywać do pierwotnych celów, lecz wyłącznie do celów opisanych w niniejszym punkcie oraz w okresach przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu odpowiedzialności. Po upływie tego dodatkowego okresu zobowiązujemy się do zaprzestania przetwarzania wszystkich Danych.

W przypadkach, w których osoby zainteresowane udziałem w niektórych programach wyrażają zgodę na przekazanie swoich danych związanych z curriculum vitae do Banku Lokalnego i Banco Santander, S.A. w związku z procesem selekcji, podmiot otrzymujący te Dane będzie je przechowywał jedynie przez okres 3 lat. Po upływie tego okresu Dane zostaną zablokowane na czas określony przepisami prawa, aż do ich późniejszego usunięcia.

5. ODBIORCY DANYCH

Dane dotyczące Użytkowników będą udostępniane podmiotom wymienionym poniżej:

 • Instytucje. Dane zostaną przekazane przez Administratora Danych do Instytucji, która zarządzała lub ma zarządzać odpowiednim programem i/lub która realizuje szkolenie.

  Informujemy Użytkowników, że Portal ma charakter międzynarodowy, a w Portalu mogą rejestrować się Instytucje znajdujące się zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i poza nią. Jeśli Użytkownik przystępuje do Programu Instytucji znajdującej się poza Unią Europejską, jest świadomy, że jego Dane zostaną przekazane zarówno do tej Instytucji, jak i, jeśli jest to inna Instytucja, do Instytucji, w której realizowany jest Program. W związku z tym Użytkownik jest informowany, że przetwarzanie Danych poza Unią Europejską może wiązać się z zagrożeniem dla bezpieczeństwa jego Danych, które nie będzie już objęte gwarancjami wymaganymi przez przepisy europejskie, ze względu na brak decyzji Komisji o adekwatności w odniesieniu do danego państwa trzeciego. Przypominamy Użytkownikom, że te transfery są zgodne z prawem, ponieważ są niezbędne do wykonania Ogólnych Warunków Użytkowania oraz mają charakter sporadyczny, ponieważ będą miały miejsce tylko wtedy, gdy Użytkownicy zdecydują się zarejestrować w tych Programach.

 • Podmioty Grupy Santander. Podobnie, Dane Użytkowników, którzy uprzednio wyrazili na to zgodę za pośrednictwem zgód zawartych w rejestracji Użytkownika, będą przekazywane Bankom Lokalnym i/lub Universii Lokalnej w celu przesyłania informacji handlowych, zarówno własnych, jak i osób trzecich, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę zgodnie z postanowieniami punktu 3 niniejszej Polityki Prywatności.

  Użytkownicy mogą zapoznać się z danymi konkretnego Banku Lokalnego i Universii Lokalnej, do których Universia przekaże ich dane, w zależności od państwa zamieszkania, dla celów komunikacji handlowej, pod tym linkiem.

  Podobnie, również pod warunkiem wyrażenia zgody przez Użytkownika, Administrator będzie przekazywał dane Bankom Lokalnym i Banco Santander, S.A. (Hiszpania) w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w kontekście procesów selekcji i rekrutacji na stanowiska w Grupie Santander.

  Użytkownicy mogą zapoznać się z danymi Banku Lokalnego oraz konkretnego Universii Lokalnej, do którego Universia przekaże ich Dane, w zależności od państwa zamieszkania, w celu dokonania selekcji do procesów kadrowych, pod tym linkiem.

  Istnieją jednostki Grupy Santander zlokalizowane poza Unią Europejską, w tym na terytoriach uznawanych przez Komisję Europejską za "niebezpieczne". W związku z tym Użytkownicy są informowani, że przetwarzanie Danych poza Unią Europejską może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ich danych, które nie będą już objęte gwarancjami wymaganymi przez regulacje europejskie, ze względu na brak decyzji Komisji o adekwatności w odniesieniu do danego państwa trzeciego. Dlatego też, o ile nie postanowiono inaczej, Dane Użytkowników będą przekazywane wyłącznie zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, które w razie potrzeby zostały uzupełnione o dodatkowe środki. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo przekazywanych Danych i nie może go zagwarantować.

 • Władze i organy publiczne w celu wykonywania swoich funkcji. W niektórych przypadkach obowiązujące przepisy wymagają udostępniania informacji władzom lub organom publicznym w celu wykonywania przez nie swoich funkcji. Na przykład organy podatkowe lub sądy, które mogą wykorzystywać Dane użytkownika do własnych celów.

 • Dostawcy usług. Są to podmioty, które pomagają nam w różnych kwestiach związanych z zarządzaniem Serwisem, takich jak np. infrastruktura technologiczna, przechowywanie danych, wysyłanie informacji handlowych czy obsługa Użytkowników. Universia zapewnia, że wszyscy nasi usługodawcy, którzy mogą mieć dostęp do danych Użytkownika, działają w sposób poufny i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Zawarliśmy z nimi umowy regulujące wykorzystanie Danych Użytkownika w zakresie ograniczonym do świadczenia Usług oraz środki bezpieczeństwa, jakie muszą stosować w celu ich ochrony. Usługodawcy ci nigdy nie wykorzystują Danych Użytkownika do własnych celów, lecz jedynie po to, aby pomóc nam w świadczeniu Usług na rzecz Użytkownika.

  Niektórzy z tych dostawców usług znajdują się w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub mogą uzyskiwać dostęp do Danych Użytkownika spoza tego obszaru, a my przyjęliśmy odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia, że Dane są traktowane z zachowaniem poziomu ochrony równoważnego z tym, który istnieje w Europejskim Obszarze Gospodarczym. W szczególności takie przekazywanie Danych może być objęte przyjęciem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które w razie potrzeby zostały uzupełnione o dodatkowe środki.

Użytkownicy mogą sprawdzić, jakie konkretne Dane są przekazywane powyższym Odbiorcom w punkcie 3 niniejszej Polityki Prywatności.

W związku z międzynarodowym przekazywaniem Danych na terytoria niezabezpieczone Użytkownicy mogą zażądać dodatkowych informacji na temat międzynarodowego przekazywania Danych osobowych i związanego z tym ryzyka, a także uzyskać kopię przyjętych zabezpieczeń i wdrożonych środków ochrony, korzystając z adresu korespondencyjnego wskazanego w punkcie 1.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich Danych, jak również prawo do żądania poprawienia nieprawidłowych Danych, ograniczenia ich przetwarzania lub, w stosownych przypadkach, prawo do żądania ich usunięcia, jeżeli, między innymi, Dane te nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, a także prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom indywidualnym. W pewnych okolicznościach i z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją osoby, których Dane dotyczą, mogą sprzeciwić się przetwarzaniu ich Danych. Administrator Danych zaprzestanie przetwarzania Danych, z wyjątkiem ważnych, uzasadnionych powodów lub w celu dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

Użytkownik ma również prawo do żądania przeniesienia swoich Danych w przypadkach, w których jest to technicznie możliwe.

Osoby, których Dane dotyczą, mogą skorzystać ze swoich praw formularza kontaktowego, lub wysyłając list na adres Ciudad Grupo Santander. Avda de Cantabria s/n, Santander Universidades, 28660 Boadilla del Monte (Madryt), Hiszpania, przedstawiając dokument potwierdzający tożsamość.

Osoby, których Dane dotyczą, mają prawo skontaktować się z Hiszpańską Agencją Ochrony Danych pod adresem Calle Jorge Juan 6, 28001, Madryt lub pod adresem jej siedziby elektronicznej www.aepd.es.

Przypominamy, że Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na cele komercyjne, kontaktując się z nami na adresy wskazane powyżej.

7. MODYFIKACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Możemy w każdej chwili zmienić niniejszą Politykę Prywatności zgodnie z obowiązującym prawem, ale będziemy informować Użytkowników o wszelkich istotnych zmianach, które mają istotny wpływ na ich prywatność, z odpowiednim wyprzedzeniem. Ponadto na naszym Portalu zamieścimy zmienioną Politykę Prywatności, gdzie Użytkownicy będą mogli sprawdzić datę ostatniej aktualizacji. Jeśli będzie to konieczne ze względu na charakter wprowadzanych przez nas zmian, możemy poprosić Użytkowników o udzielenie nowych zgód.

Data ostatniej modyfikacji: 17/05/2022