Ogólne warunki użytkowania

1. Przedmiot.

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania  (zwane dalej "Warunkami" lub "Warunkami Ogólnymi") opisują warunki korzystania z usług świadczonych przez Universia Holding, S.L. z siedzibą w Ciudad Grupo Santander. Avda de Cantabria s/n, 28660 Boadilla del Monte (Madryt) o numerze CIF B82976515, dostępnym za pośrednictwem niniejszego Formularza Kontaktowego (zwanym dalej "Universia"), udostępnia użytkownikom Internetu za pośrednictwem portalu dostępnego w następujących domenach: https://www.becas-santander.com, www.santander-grants.com oraz www.bolsas-santander.com oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnych o nazwie "Santander Learning Room" dostępnych dla systemów iOS i Android (zwanych dalej, łącznie lub niezależnie, "Portalem").

Usługa świadczona za pośrednictwem Portalu (zwana dalej "Serwisem" lub “Usługą”) polega na udostępnieniu przestrzeni skupiającej uczelnie wyższe oraz inne instytucje lub podmioty edukacyjne, które przystąpiły do Portalu (zwane dalej "Instytucjami") i które publikują programy stypendialne, granty, projekty naukowe lub treści (zwane dalej "Programem" lub "Programami"), a także sami Użytkownicy, którzy rejestrują się na Portalu, aby oceniać Programy, które ich najbardziej interesują, rejestrować się do nich, zarządzać nimi lub koordynować je (zwani dalej "Użytkownikami Portalu" lub "Użytkownikami"), a także aby kontaktować się z Instytucjami. Universia może również oferować treści ułatwiające naukę lub wzmacniające kompetencje Użytkowników ("Learning Room").

Użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do Learning Room za pośrednictwem domen wskazanych w poprzednim akapicie, a także za pośrednictwem aplikacji mobilnych o nazwie "Santander Learning Room" dostępnych dla systemów iOS i Android. Jednak pozostałe funkcje Serwisu nie będą na razie dostępne za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Aplikacje te są również uważane za część Portalu.

Każda zainteresowana osoba, która zarejestruje się w Portalu, w dowolnej formie, jako "Student", "Pracownik uczelni", "Naukowiec", będzie uznana za Użytkownika. Rejestracji i wyrejestrowania z Portalu należy dokonywać w wersji internetowej Portalu, ponieważ aplikacje mobilne jeszcze tego nie umożliwiają. Pracownik uczelni oznacza osobę zatrudnioną w Instytucji, która spełnia wymagania określone w Programie szczegółowym.

Każda uczelnia, instytucja edukacyjna, jednostka lokalna Grupy Santander, podmiot lub spółka, która promuje jeden lub więcej Programów za pośrednictwem Portalu w sposób przewidziany w niniejszych Ogólnych Warunkach, może zarejestrować się na Portalu jako "Instytucja".

Niniejsze Ogólne Warunki zostały sporządzone w języku hiszpańskim i będą obowiązywały od momentu rozpoczęcia korzystania z Serwisu przez Użytkowników, co nastąpi po zakończeniu procesu rejestracji i wyraźnym zaakceptowaniu Ogólnych Warunków poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku.

Użytkownicy mogą w każdej chwili zapoznać się z treścią Ogólnych Warunków, który będą dostępne w formie odnośnika na dole strony internetowej Portalu oraz na stronie głównej aplikacji mobilnej.

Jeśli Użytkownicy chcą wiedzieć, w jaki sposób przetwarzamy ich dane osobowe w celu świadczenia Usługi, zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności, która jest dostępna za pośrednictwem łącza znajdującego się w dolnej części Portalu.

Universia wyjaśnia, że udział w Programach będzie również podlegał regulaminowi lub podstawom prawnym Programu ustalonym dla każdego z nich przez odpowiednią Instytucję, z którymi Użytkownicy muszą się wcześniej zapoznać i które muszą zaakceptować. Universia nie ma nic wspólnego z opracowaniem tych Programów, dlatego wszelkie incydenty lub skargi z nimi związane należy zgłaszać bezpośrednio do odpowiednich Instytucji. Instytucje będą również przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu opracowania swoich Programów zgodnie z ich polityką prywatności.

Uzyskując dostęp do Portalu, korzystając z niego lub rejestrując się na nim, Użytkownik potwierdza i gwarantuje, że ma ukończone 16 lat, z zastrzeżeniem, że w przypadku niektórych Programów wymagany jest wyższy wiek minimalny.

2. Opis usługi

Usługa świadczona przez Universia składa się z następujących funkcjonalności, z których wszystkie są związane z zarządzaniem Programami Stypendialnymi lub mają na celu umożliwienie Użytkownikom skuteczniejszego konkurowania w procesach selekcji do Programów Stypendialnych.

2.1. Programy stypendialne

Portal jest globalną przestrzenią, do której przystępują Instytucje z różnych państw i która jest połączona i dostosowana do potrzeb każdego ośrodka w celu realizacji i promocji Programów oraz stworzenia ekosystemu promującego działalność akademicką. Za pośrednictwem Portalu Instytucje mogą tworzyć, publikować i zarządzać naborami do Programów, a także monitorować je i kontrolować, uzyskiwać dostęp do analiz statystycznych dotyczących opracowania Programów i konsultować je, a także zapraszać współpracowników zewnętrznych do zarządzania Programami lub uczestniczenia w nich.

W związku z tym Programy Instytucji mogą być finansowane przez osoby trzecie ("Promotorzy"), z którymi Instytucja może wspólnie zarządzać Programem lub udostępniać szczegółowe informacje o Programie, ponieważ to one finansowały Program. Promotorzy mogą, ale nie muszą korzystać z Portalu, ale jeśli to robią, muszą zaakceptować niniejsze Ogólne Warunki, w tym te dotyczące Instytucji, i je przestrzegać.

Użytkownicy, którzy zarejestrują się na Portalu, będą mogli uzyskać dostęp do Programów, a także wyszukiwać, śledzić i aplikować do udziału w Programach, które mogą być dla nich interesujące. Kiedy Użytkownicy wyszukują Programy za pomocą wyszukiwarki, kolejność lub ranking Programów będzie ustalana zgodnie z parametrami opisanymi w Parametrach Rankingu Wyników Santander Scholarships, które będą aktualizowane od czasu do czasu. Z drugiej strony, w strefie prywatnej Użytkownika (Profil) będzie on mógł sprawdzić status swoich aplikacji (zarówno obserwowanych, jak i wysłanych aplikacji) oraz uzyskać dostęp do powiadomień o nich.

Instytucja będzie uzależniona od wyników procesu walidacji zaplanowanego przez Universia do publikacji pierwszego Programu.

W momencie tworzenia Programu Instytucja oświadcza, że we wszystkich aspektach przestrzegała wszelkich obowiązujących przepisów prawa, zasad i regulacji dotyczących przedmiotu Programu oraz nie naruszyła i nie naruszy żadnej umowy, na mocy której Instytucja jest wyraźnie lub pośrednio związana.

Instytucje publikujące Programy za pośrednictwem Portalu są wyłącznie odpowiedzialne za zarządzanie, organizację i opracowanie tych Programów, jak również za zagwarantowanie praw Użytkowników jako konsumentów, a Universia nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie. Ponadto Instytucje mają z reguły charakter instytucji akademickich, tak więc, o ile nie wskazano inaczej, Użytkownicy w relacjach z Instytucjami korzystają z praw przysługujących konsumentom. Podobnie, Instytucje są wyłącznie odpowiedzialne za wypełnianie zobowiązań wynikających z umów zawartych z Użytkownikami w związku z Programami Stypendialnymi, a Universia nie jest w żaden sposób w to zaangażowana.

Rejestracja, przetwarzanie i opracowywanie wszelkich innych czynności związanych z zarządzaniem Programami Stypendialnymi może odbywać się wyłącznie w internetowej wersji Portalu.

2.2. Learning Room

Universia oferuje Użytkownikom nieodpłatnie katalog tysięcy treści w różnych formatach (tekst, audio, wideo itp.), które mają na celu wzmocnienie umiejętności Użytkowników i uzupełnienie ich wykształcenia ("Learning Room"). Celem tego katalogu treści jest umożliwienie Użytkownikom podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności, tak aby mogli oni z większą szansą na sukces konkurować w procesach selekcji do Programów oferowanych na Platformie przez różne Instytucje.

Konkretne treści, które składają się na katalog Learning Room, będą dostępne na portalu przez ograniczony czas, ponieważ zasadniczo zależą one od licencji własności intelektualnej udzielonych przez ich właścicieli. W związku z tym Universia informuje Użytkowników, że treści oferowane w Learning Room mogą zostać wycofane w dowolnym momencie, bez uprzedzenia, a także, że dostępne treści mogą się różnić w zależności od państwa, w którym znajduje się Użytkownik. Innymi słowy, Universia oferuje Użytkownikom katalog treści, który zmienia się w czasie, a nie dostęp do konkretnych treści. Ponadto treści te będą dostępne w Portalu, ale poza określonymi wyjątkami nie będzie można ich pobrać na urządzenia Użytkowników, aby móc z nich skorzystać w późniejszym czasie.

Katalog Learning Room jest taki sam w wersji internetowej i mobilnej portalu. Wersja internetowa umożliwia jednak dostęp do określonych treści bez konieczności rejestracji na Portalu, a także możliwość pobrania tych treści na urządzenie Użytkownika. Jednak większości treści nie można pobrać i aby uzyskać do nich dostęp, należy dokonać rejestracji na Portalu. Ponadto dostęp do treści dostępnych po rejestracji podlega następującym ograniczeniom:

 • Każdy Użytkownik może zainicjować dostęp do maksymalnie czterech (4) treści w każdym miesiącu kalendarzowym.
 • Od momentu uzyskania przez Użytkownika dostępu do określonej treści po raz pierwszy, może on ponownie zapoznać się z nią w ciągu kolejnych dwudziestu jeden (21) dni kalendarzowych, nawet jeśli okres ten rozciąga się na kolejny miesiąc kalendarzowy. W takim przypadku dostęp do tej zawartości będzie liczony tylko w miesiącu, w którym po raz pierwszy uzyskano do niej dostęp.

Learning Room umożliwia także przeglądanie i ocenianie treści, tworzenie i udostępnianie list ulubionych treści oraz otrzymywanie powiadomień o materiałach, do których uzyskano dostęp lub o nowych materiałach dodanych do katalogu.

W przeciwieństwie do Programów Stypendialnych, Learning Room będzie dostępny zarówno w wersji internetowej portalu, jak i w aplikacjach mobilnych "Santander Learning Room" dostępnych dla systemów iOS i Android.

3. Treść użytkownika

3.1. Treść programu

Treści, które Użytkownicy i/lub Instytucja dobrowolnie udostępniają za pośrednictwem Portalu w związku z Programami, do których Użytkownicy się rejestrują, są wspólnie określane jako "Treści" Użytkowników i/lub Instytucji. Użytkownicy i Instytucja ponoszą wyłączną odpowiedzialność za Treści, które udostępnili na Portalu w związku z danym Programem, zabezpieczając Universię przed wszelkimi roszczeniami (sądowymi lub pozasądowymi), które wynikają lub mogą wynikać z tych Treści.

W szczególności Instytucja jest odpowiedzialna za natychmiastowe poinformowanie Universii w przypadku, gdy Treści udostępniane przez Użytkowników w odpowiednim Programie promowanym przez Instytucję są niezgodne z prawem lub zawierają zniesławienie lub pomówienie jakiejkolwiek osoby, firmy i/lub stowarzyszenia oraz nie zawierają elementów zabronionych, takich jak wirusy lub spam, lub linków do nich.

Treści Użytkowników i/lub Instytucji podlegają niniejszym Warunkom. Ponieważ Portal ma charakter międzynarodowy, niniejsze Warunki mogą podlegać prawu obowiązującemu w państwie zamieszkania Użytkownika i/lub siedziby Instytucji publikującej Program.

Treści zamieszczane przez Użytkowników i/lub Instytucję muszą być zgodne z prawdą. W związku z tym Użytkownik i/lub Instytucja gwarantuje autentyczność wszystkich Treści udostępnianych na Portalu, a Universia nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

Użytkownicy mogą zgłaszać Universii wszelkie treści, które uważają za niedozwolone lub naruszające prawa osób trzecich, za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w niniejszych Warunkach. W tym celu Użytkownik, który chce zgłosić treści, musi uzasadnić, dlaczego uważa je za niedozwolone lub naruszające prawa osób trzecich.

4. Akceptacja niniejszych Warunków

Warunkiem świadczenia Usługi jest zawsze akceptacja przez Użytkownika i Instytucję Polityki Prywatności oraz niniejszych Ogólnych Warunków.

Aby uzyskać dostęp do Serwisu, Użytkownik i Instytucja muszą zarejestrować się w Portalu za pomocą utworzonego w tym celu procesu rejestracji. Proces rejestracji musi być przeprowadzony w wersji internetowej portalu, ponieważ aplikacje mobilne nie mają jeszcze odpowiedniej infrastruktury do tego celu. W ten sam sposób ewentualne wyrejestrowanie musi być koniecznie dokonane w wersji internetowej portalu.

Wstępna rejestracja i późniejszy dostęp do Usługi może odbywać się za pośrednictwem własnego systemu Universia lub za pośrednictwem systemów uwierzytelniania osób trzecich lub łączników społecznościowych, które Universia oferuje w danym momencie, takich jak Google Sign-In. W przypadku, gdy Użytkownik rejestruje się lub uzyskuje dostęp do Serwisu z jednego z tych systemów uwierzytelniania osób trzecich, Użytkownik zgadza się przestrzegać obowiązujących przepisów i szczegółowych warunków regulujących korzystanie z nich. W szczególności, jeśli Użytkownik korzysta z systemu uwierzytelniania Google o nazwie Google Sign-In, musi on przestrzegać Warunków korzystania z usług Google APIs.

Universia przyzna dostęp do Serwisu z chwilą pomyślnego zakończenia przez Użytkownika procesu rejestracji na Portalu. Universia zastrzega sobie prawo do odmowy w każdym czasie, bez prawa do odszkodowania, dostępu do Portalu tym Użytkownikom i tym Instytucjom, które nie przestrzegają niniejszych Ogólnych Warunków lub obowiązujących przepisów. Jeśli Universia ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że korzystanie z Serwisu narusza niniejsze Ogólne Warunki, ma prawo usunąć Profil naruszającego Ogólne Warunki Użytkownika i Instytucji za uprzednim powiadomieniem.

5. Rejestracja i dostęp do Serwisu

W celu uzyskania dostępu do Serwisu i korzystania z niego konieczne jest użycie zarejestrowanego adresu e-mail Użytkownika/Instytucji oraz związanego z nim hasła. Użytkownik/Instytucja musi wybrać dowolny identyfikator (ID lub login) i hasło oraz zobowiązać się do przechowywania ich i używania z należytą starannością.

Hasło jest osobiste i niezbywalne, nie może być przekazywane, nawet tymczasowo, osobom trzecim. W związku z tym Użytkownik/Instytucja musi podjąć środki niezbędne do przechowywania wybranego przez siebie hasła, unikając jego wykorzystania przez osoby trzecie. W związku z tym Użytkownik/Instytucja ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób wykorzystania swojego hasła. W przypadku, gdy Użytkownik/Instytucja wie lub podejrzewa, że jego hasło zostało wykorzystane przez osoby trzecie, musi jak najszybciej poinformować o tym Universię.

Rejestracja w Portalu ma charakter osobisty. Użytkownik/Instytucja gwarantuje, że wszystkie informacje przekazane Universii będą stale aktualizowane, tak aby w każdej chwili odpowiadały rzeczywistej sytuacji Użytkownika. W każdym przypadku Użytkownik/Instytucja ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie nieprawdziwe lub nieścisłe oświadczenia oraz za wszelkie szkody wyrządzone Universii lub osobom trzecim w wyniku podanych informacji.

Wreszcie, Użytkownicy, którzy uzyskują dostęp do Usługi za pośrednictwem aplikacji mobilnych, mogą skonfigurować możliwość otrzymywania powiadomień dotyczących samej Usługi, takich jak na przykład przypomnienia o czasie pozostałym do końca okresu, w którym Użytkownik może kontynuować dostęp do Treści, z których korzysta. Jest to specyficzna funkcja wersji mobilnej, która nie jest dostępna w wersji internetowej.

6. Specjalne Warunki dla Instytucji

Warunki wyszczególnione w kolejnych punktach niniejszego punktu mają zastosowanie wyłącznie do Instytucji.

Niniejsze Warunki Ogólne stanowią, że Instytucjom nie wolno żądać żadnych dodatkowych informacji, które nie są przewidziane w polach przekazanych bezpośrednio przez Universia Instytucjom w momencie tworzenia Programu.

W szczególności każda Instytucja, która w formularzach rejestracyjnych i/lub w dowolnych miejscach konfiguracyjnych lub tekstowych dostępnych na Portalu dla któregokolwiek z Programów zamieści prośbę o podanie informacji o danych wrażliwych, takich jak pochodzenie etniczne lub rasowe i/lub, między innymi, dane dotyczące zdrowia, będzie musiała dostarczyć Universii, przed opublikowaniem odpowiedniego Programu, Regulamin, który umożliwi jej gromadzenie tego typu Danych. W stosownych przypadkach, na wniosek Universii, Instytucja będzie musiała zamieścić w Regulaminie Programu odniesienie do tych przepisów, podając powód żądania tych danych.

Instytucja wykorzysta wszelkie dostępne jej środki w celu odpowiedniego rozpowszechniania i promowania korzystania z Portalu i publikowanych na nim Programów.

Instytucja umieści na swojej stronie internetowej logo Portalu i/lub link do Portalu.

W procesie tworzenia Programu Portal umożliwia Instytucji wstawianie do niego zdjęć, dzięki czemu Programy, o których mowa, mogą być bardziej obrazowe. W tym sensie i bez uszczerbku dla postanowień niniejszych Warunków, Instytucja oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem lub posiada wystarczający tytuł prawny do komercyjnego wykorzystania wszystkich praw do swoich nazw, logo, marek i wszelkich innych dzieł/dzieł chronionych przez obowiązujące przepisy prawa własności intelektualnej i przemysłowej, które pojawiają się na wszelkich wizerunkach Programów stworzonych przez Instytucję.

Instytucja przyjmuje do wiadomości, że z Usługi mogą korzystać w imieniu i na rzecz Instytucji, w tym z rejestracji Instytucji w Usłudze, wyłącznie osoby, które są odpowiednio umocowane lub którym udzielono pełnomocnictwa o wystarczającym zakresie do reprezentowania i wiązania Instytucji w kontekście Usługi. Instytucja gwarantuje, że zezwoli na korzystanie z Serwisu i dostęp do Portalu wyłącznie osobom, które spełniają te wymagania.

Ochrona danych osobowych

Wreszcie, Instytucja, z racji otrzymywania Danych Użytkowników, jako Administrator Danych, jest związana postanowieniami ogólnymi Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 679/2016 (RODO) lub innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W szczególności, na mocy niniejszych Warunków, Instytucja zobowiązuje się do:

 • Przestrzegać obowiązków przewidzianych w RODO dla Administratora Danych, w konsekwencji uzyskania tego świadczenia po przekazaniu danych regulowanych przez przystąpienie Instytucji do Portalu i niniejszych Warunków.
 • Udostępnianie Użytkownikom swojej polityki prywatności w odniesieniu do Programów.
 • Aby umożliwić właścicielom przekazywanych Danych korzystanie z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu, należy udostępnić im w tym celu odpowiedni adres.
 • Zagwarantowanie stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka.
 • Przestrzegania poufności danych uzyskanych w wyniku przynależności Instytucji do Portalu, nieujawniania ich i niepozostawiania do dyspozycji osób trzecich, chyba że zostanie to nakazane przez Sąd lub organ nadzorczy.

Universia deklaruje również zgodne z prawem pochodzenie danych osobowych, które mają być przekazywane Instytucji, gwarantując, że zostały one uzyskane zgodnie z wymogami określonymi w RODO. W związku z tym Universia oświadcza, że uzyskała świadomą, dobrowolną, konkretną i jednoznaczną zgodę użytkowników lub że posiada odpowiednią podstawę prawną do przekazania ich danych do instytucji, jak również że spełniła inne wymogi określone w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych.

Zadania związane z przetwarzaniem danych

W odniesieniu do czynności podejmowanych przez Instytucję w celu realizacji procesu przetwarzania jej Programów na Portalu, Universia będzie miała status podmiotu przetwarzającego dane, jako podmiot udostępniający Portal. Tylko w związku z powyższym Universia jest zobowiązana do przestrzegania następujących obowiązków:

 • W przypadku działania w charakterze podmiotu przetwarzającego dane - dostęp do danych Użytkownika wyłącznie w celu umożliwienia Instytucji korzystania z Portalu jako narzędzia wykorzystywanego przez Instytucję do realizacji procesów selekcji związanych z jej programami.
 • Wykonywanie wyłącznie następujących czynności związanych z przetwarzaniem danych: gromadzenie, zapisywanie, strukturyzowanie, modyfikowanie, przechowywanie, ekstrakcja, konsultowanie, zestawianie i udostępnianie.
 • Zapewnienie, że osoby, które mogą mieć dostęp do danych Użytkownika, zobowiązały się do zachowania poufności w odniesieniu do danych osobowych, które mogą przetwarzać.
 • W przypadku, gdy Użytkownik lub osoba zainteresowana korzysta z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawa do niepodlegania zautomatyzowanym, zindywidualizowanym decyzjom, do zarządzania reakcją na takie prawa, zawsze ograniczoną do przetwarzania dokonywanego bezpośrednio na Portalu.
 • Wspieranie Instytucji w przeprowadzaniu ewaluacji wpływu i uprzednich konsultacji, gdy jest to obowiązkowe zgodnie z przepisami o ochronie danych.
 • Korzystać wyłącznie z podwykonawców, którzy przyjęli na siebie takie same zobowiązania, jak te określone w niniejszym punkcie, a w przypadku, gdy międzynarodowe przekazywanie danych ma być dokonywane na rzecz takich podwykonawców, aby takie przekazywanie danych odbywało się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia, takie jak decyzja o adekwatności, standardowe klauzule umowne (w razie potrzeby z zastosowaniem dodatkowych środków) lub wiążące reguły korporacyjne.
 • Dostarczać Instytucji, na jej wniosek, dodatkowych informacji o tożsamości podwykonawców i międzynarodowym przekazywaniu Danych.
 • Umożliwienie przeprowadzenia audytu lub inspekcji i udział w nich. Zobowiązanie to uważa się za spełnione, gdy Universia przekaże Instytucji raport z audytu przeprowadzonego przez Universię lub osoby trzecie, którym Universia zleciła wykonanie audytu.
 • Powiadamianie Instytucji o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa w związku z Programami, mających wpływ na Dane osobowe Użytkowników zarejestowanych na te Programy.
 • Przyjęcie środków bezpieczeństwa opisanych w niniejszych Ogólnych Warunkach.
 • Zniszczyć Dane dotyczące zarządzania Programem po zakończeniu obowiązywania Ogólnych warunków korzystania, bez uszczerbku dla późniejszego przechowywania, które może być konieczne do sformułowania, realizacji lub obrony potencjalnych roszczeń, o ile jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa, lub w celu udostępnienia danych sędziom i sądom, prokuraturze lub organom administracji publicznej.

W przypadku, gdy Universia zostanie pozwana i będzie musiała ponieść jakąkolwiek odpowiedzialność, administracyjną lub odszkodowawczą, za działania związane z przetwarzaniem Danych dotyczących Instytucji, Universia może wystąpić z roszczeniem wobec Instytucji o zwrot kosztów, która zrekompensuje Universii poniesione szkody.

Wszelkie terminy użyte w niniejszej klauzuli należy interpretować zgodnie z definicjami przewidzianymi w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (UE) 2016/679.

7. Własność intelektualna

7.1 Licencja udzielana Użytkownikom lub Instytucjom

Teksty, projekty, obrazy, bazy danych, filmy wideo, materiały dźwiękowe, treści, logo, struktura, marki i inne elementy Portalu są chronione przepisami prawa i umowami międzynarodowymi dotyczącymi własności intelektualnej i przemysłowej.

Wszelkie prawa do Portalu, związanej z nim dokumentacji oraz wszelkich aktualizacji, modyfikacji, ulepszeń, rozszerzeń lub poprawek Portalu, w tym wszelkich opcji ewaluacyjnych w nim zawartych, Serwisu, zawartości Learning Room oraz wszelkich elementów lub treści wchodzących w ich skład są wyłączną własnością Universii i osób trzecich ("Treści"), z zastrzeżeniem postanowień niniejszych Ogólnych Warunków dotyczących Treści Użytkowników lub Instytucji. Universia lub odpowiednie osoby trzecie zachowują wyłączne prawa do Treści.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że treści dostępne na Portalu jako całość są chronione prawem sui generis do baz danych, o którym mowa w Królewskim Dekrecie Prawnym 1/1996 z dnia 12 kwietnia, zatwierdzającym zmieniony tekst ustawy o własności intelektualnej. W związku z tym nie mogą oni pobierać lub ponownie wykorzystywać całości lub znacznej części tego zbioru treści, nawet części nieistotnej, o ile wiąże się to z działaniem sprzecznym z normalnym korzystaniem z tego zbioru treści, które powoduje nieuzasadnioną szkodę dla uzasadnionych interesów Universii.

Użytkownikom i Instytucjom przysługuje jedynie licencja na przeglądanie i korzystanie z Treści, które są niezbędne do korzystania z Usługi, w wersji wykonywalnej, niezbywalnej, bez ograniczeń terytorialnych, ograniczonej czasowo do okresu trwania istniejącego stosunku umownego dotyczącego świadczenia Usługi oraz wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do korzystania z Usługi zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami. Licencja ta nie obejmuje prawa do pobierania Treści na urządzenia Użytkowników i wygasa automatycznie z chwilą zakończenia stosunku umownego regulowanego przez niniejsze Warunki, bez uszczerbku dla prawa Universii do usunięcia jakichkolwiek Treści w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia.

7.2 Licencja udzielona przez Użytkowników lub Instytucje

Niniejsze Warunki nie oznaczają cesji, przeniesienia lub zrzeczenia się praw przysługujących Instytucji lub Użytkownikowi w odniesieniu do dóbr regulowanych przepisami prawa regulującymi kwestie własności intelektualnej lub przemysłowej; każdy z nich zachowuje wszelkie prawa do swoich nazw, logo, marek oraz wszelkich innych dóbr chronionych obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej i przemysłowej.

Użytkownik zachowuje wszelkie prawa własności intelektualnej do Treści, które udostępnił na Portalu, zarówno moralne, jak i majątkowe. Publikacja w Portalu jakichkolwiek Treści w żadnym wypadku nie oznacza przeniesienia przez ich właściciela na pozostałych Użytkowników/Instytucję jakichkolwiek praw z nimi związanych.

Użytkownik/Instytucja dokonujący zgłoszenia w ramach niniejszych Warunków oświadcza i gwarantuje, że:

 1. Jest jedynym właścicielem lub jest w pełni uprawniony i upoważniony do korzystania z wszelkich praw oraz do udzielania praw i licencji w odniesieniu do wszelkich materiałów i/lub treści osób trzecich, które się w nich pojawiają lub są w nich zawarte; że uzyskał wyraźne pisemne zgody wszystkich właścicieli i posiadaczy praw do takich materiałów i/lub treści osób trzecich, niezbędne do udzielenia praw i licencji określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Treści udostępniane przez Użytkownika/Instytucję na Portalu nie naruszają patentów, praw własności intelektualnej, znaków towarowych, tajemnic handlowych ani żadnych innych praw osób trzecich;
 3. Tworząc Treści Użytkownika/Instytucji, Użytkownik/Instytucja oświadcza, że: (a) Użytkownik/Instytucja przestrzega pod każdym względem wszystkich obowiązujących praw, przepisów (w tym między innymi niniejszych Ogólnych Warunków i Informacji Prawnej Portalu) i zasad oraz (b) Użytkownik/Instytucja nie naruszył i nie naruszy żadnych umów, którymi Użytkownik/Instytucja jest związany w sposób wyraźny lub dorozumiany.
 4. Nie obejmuje zniesławienia lub pomówienia jakiejkolwiek osoby, firmy i/lub stowarzyszenia. Nie zawierają one elementów zabronionych, takich jak wirusy lub spam, ani linków do nich.

W związku z tym, Instytucja lub Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość, zabezpieczając Universię przed wszelkimi roszczeniami (sądowymi lub pozasądowymi), które powstały lub mogą powstać w związku z korzystaniem z niej.

Instytucja lub Użytkownik pozostają pełnoprawnymi właścicielami wszelkich praw własności intelektualnej lub przemysłowej, które mogą posiadać w stosunku do Treści. Universia i inni Użytkownicy lub Instytucje otrzymują, w zakresie niezbędnym do rozwoju Serwisu, bezpłatną, ogólnoświatową, niewyłączną licencję na przeglądanie i korzystanie z Serwisu, ograniczoną do praw eksploatacyjnych, które są niezbędne do korzystania z Serwisu, przez cały okres obowiązywania Ogólnych Warunków.

Na koniec przypominamy, że nie wszystkie dokumenty i informacje podlegają ochronie w ramach różnych systemów własności intelektualnej, dlatego Universia zaleca Użytkownikom i Instytucjom, aby oceniali potrzebę umieszczania na Portalu dokumentów, informacji lub aktywów, które nie są chronione lub podlegają ochronie. Universia nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Instytucje lub Użytkownicy wykorzystają treści zamieszczone przez inne Instytucje lub Użytkowników, ani za szkody, jakie mogą oni wyrządzić w wyniku ewentualnego naruszenia licencji na korzystanie, udzielonej zgodnie z niniejszym punktem.

8. Odpowiedzialność Universii

Universia ponosi odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami za szkody lub krzywdy wyrządzone Użytkownikom lub Instytucjom umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, jak również za szkody wyrządzone wskutek niedbalstwa skutkujące uszczerbkiem na życiu lub zdrowiu osób.

Universia zapewnia Użytkownikom możliwość rejestracji i uczestnictwa w Programach, ale nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie sprawy z tym związane. Przykładowo, bez ograniczeń, Universia nie ponosi odpowiedzialności: (i) za zarządzanie Programami za które odpowiada Instytucja; (ii) za niewłaściwe wykorzystanie przez Instytucję Treści Użytkowników; (iii) za jakiekolwiek działania sprzeczne z niniejszymi Ogólnymi Warunkami oraz celem i przeznaczeniem Portalu przez któregokolwiek z Użytkowników.

W związku z tym, Programy są regulowane przez odpowiadające im regulaminy, które muszą być wcześniej przeczytane i zaakceptowane przez Użytkowników zgłaszających się do danego Programu.

Universia, zgodnie z postanowieniami ustawy 34/2002 z dnia 12 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym ("LSSI"), ponosi odpowiedzialność za treści Użytkowników lub instytucji tylko w takim zakresie, w jakim posiada rzeczywistą wiedzę o ich bezprawności i nie usunęła bezprawnych treści lub nie dezaktywowała linku udostępnionego przez Użytkownika przy zachowaniu należytej staranności.

W przypadku, gdy jakakolwiek osoba uzna, że Użytkownicy udostępniają treści niezgodne z prawem lub nieodpowiednie, lub że zniesławiają lub oczerniają jakąkolwiek osobę, firmę i/lub stowarzyszenie i/lub zawierają elementy zabronione, takie jak wirusy lub spam, lub linki do nich, jest ona odpowiedzialna za natychmiastowe powiadomienie Banco Santander i Universia za pośrednictwem Formularza Kontaktowego, przy czym powiadomienie to w żadnym wypadku nie pociąga za sobą obowiązku usunięcia odpowiednich treści lub linków.

9. Odpowiedzialność Użytkownika/Instytucji

Użytkownicy i Instytucje ponoszą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami za wszelkie szkody lub krzywdy, które wyrządzą Universii umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, a także za szkody spowodowane niedbalstwem, które wiążą się z narażeniem życia lub zdrowia osób.

Użytkownik/Instytucja zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszymi Ogólnymi Warunkami, w dobrej wiarze i ogólnie przyjętymi zasadami użytkowania oraz nie naruszania porządku publicznego swoimi działaniami za pośrednictwem Portalu. W związku z tym zabronione jest wykorzystywanie Portalu do celów niezgodnych z prawem lub do celów, które w jakikolwiek sposób niszczą lub uniemożliwiają, uszkadzają lub przeciążają korzystanie i normalne funkcjonowanie Portalu, lub które bezpośrednio lub pośrednio szkodzą któremuś z Użytkowników lub osobom trzecim.

Każde naruszenie niniejszych Warunków Ogólnych może być podstawą do wszczęcia odpowiedniego pozasądowego lub sądowego postępowania cywilnego lub karnego przeciwko Użytkownikowi/Instytucji, który zabezpieczy Universię przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, szkodami i stratami, jakie może ponieść w wyniku wyżej wymienionego naruszenia.

10. Wątpliwości, skargi i roszczenia

Użytkownik/Instytucja, który ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące niniejszych Ogólnych Warunków, jak również w odniesieniu do Usług oferowanych za pośrednictwem Portalu, lub chciałby złożyć skargę, reklamację lub sugestię, może to zrobić poprzez wysłanie Formularza kontaktowego.

11. Bezpieczeństwo

Portal posiada środki bezpieczeństwa zgodne ze standardami rynkowymi, mające na celu ochronę Serwisu. Użytkownicy i instytucje mogą zwrócić się o szczegółowe informacje na temat tych środków, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w niniejszych Warunkach.

12. Zgodność, funkcjonalność, kompatybilność i interoperacyjność usługi

Usługa jest zgodna z postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków. Jeśli Użytkownik powiadomi Universię o niezgodności, Universia zobowiązuje się do podjęcia uzasadnionych starań w celu przywrócenia zgodności Usługi z przepisami, chyba że wymagane wysiłki są niemożliwe lub nieproporcjonalne. W przypadku braku możliwości ponownego doprowadzenia Serwisu do stanu zgodności z prawem, Użytkownicy mają w każdym przypadku możliwość wyrejestrowania się z Portalu w dowolnym momencie.  Universia będzie również od czasu do czasu aktualizować Usługę w celu jej ulepszenia i usunięcia nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu.

Usługa może być wykorzystywana wyłącznie do funkcji opisanych w niniejszych Ogólnych Warunkach i jest kompatybilna ze sprzętem lub oprogramowaniem zwykle używanym do świadczenia podobnych usług. W szczególności staramy się być kompatybilni z większością dostępnych na rynku przeglądarek internetowych, pod warunkiem że są one odpowiednio zaktualizowane, a także z mobilnymi systemami operacyjnymi iOS 11 oraz Android 4.4 i nowszymi. Dążymy również do tego, aby Portal był dostępny przez 95% czasu w okresach rocznych. Universia nie gwarantuje jednak żadnego rodzaju interoperacyjności Serwisu z urządzeniami lub programami innymi niż normalnie używane do dostępu do podobnych usług, co oznacza brak możliwości wymiany informacji z tymi innymi urządzeniami lub programami. W przypadku wątpliwości dotyczących funkcjonowania Serwisu, Użytkownicy mogą je zgłaszać za pomocą Formularza Kontaktowego.

Użytkownicy mogą korzystać z zawartości Learning Room z pewnymi ograniczeniami, które zostały opisane w punkcie 2.2 niniejszych Ogólnych Warunków.

13. Modyfikacja Warunków

Wszelkie istotne zmiany w Serwisie i/lub niniejszych Warunkach zostaną podane do wiadomości Użytkowników i Instytucji przed ich opublikowaniem i skutecznym zastosowaniem, z odpowiednim wyprzedzeniem. Przyjmiemy, że użytkownik akceptuje nową wersję Warunków, jeśli nadal będzie korzystał z Usługi. Jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody, może zaprzestać korzystania z Usługi.

Modyfikacje nie będą działać wstecz. 

Powodem, dla którego możemy zmienić Usługę i/lub niniejsze Ogólne Warunki, są w szczególności zmiany przepisów lub orzecznictwa, zmiany w strukturze organizacyjnej Universii lub grupy biznesowej, do której należy Universia, lub zmiany w charakterystyce Usługi.

14. Podwykonawstwo

Universia może korzystać z pomocy osób trzecich przy wykonywaniu wszelkich zadań związanych z zarządzaniem, rozwojem i utrzymaniem Serwisu, jak również wszystkich jego elementów, linków, zakładek, sekcji, podsekcji, podrozdziałów i tym podobnych.

15. Czas trwania, wycofanie i zakończenie

Niniejsze Ogólne Warunki zaczynają obowiązywać od momentu rejestracji Użytkowników lub Instytucji w Portalu i przestają obowiązywać (i) z chwilą wyrejestrowania się z Portalu (co mogą uczynić w każdej chwili i bez podania przyczyny za pośrednictwem internetowej wersji Portalu) lub (ii) z chwilą, gdy zostaniemy zobowiązani do wyrejestrowania ich z Portalu, co może mieć miejsce w przypadku, gdy Użytkownik nie wywiąże się z obowiązków przyjętych zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami lub jakimikolwiek postanowieniami obowiązujących przepisów, a po uprzednim powiadomieniu przez nas, po upływie trzydziestu (30) dni od daty powiadomienia, nadal nie będzie się stosował do tych postanowień.

Ponadto Universia nie gwarantuje dostępu do Serwisu przez żaden określony lub minimalny okres czasu. Universia może również wypowiedzieć Ogólne Warunki wiążące nas z Użytkownikami i Instytucjami, co w praktyce oznacza wypowiedzenie umowy z "Użytkownikiem", jeśli zdecydujemy się zaprzestać świadczenia Usługi lub istotnie ją zmodyfikować, choć w takim przypadku powiadomimy o tym z odpowiednim wyprzedzeniem.

16. Jurysdykcja i prawo właściwe

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania podlegają prawu hiszpańskiemu. Wszelkie spory wynikające z dostępu do Portalu lub korzystania z niego będą podlegały wyłącznej jurysdykcji sądów w Madrycie (Hiszpania).

Powyższe postanowienie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy nie jest sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami.

Użytkownicy są informowani, że Komisja Europejska promuje również platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów online, która jest dostępna pod następującym adresem URL: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Universia nie jest jednak zobowiązana do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą powstać za pośrednictwem tego kanału.

Data ostatniej modyfikacji: 17/05/2022