Nagroda Santander IDEAMU – Zielony Uniwersytet

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wygraj konkurs na realizację projektu rozwoju idei Zielonego Uniwersytetu!

Dla:
Z uniwersytetu/ów: Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza

 1. Rejestracja otwarta
  z null do null
  23:00

 2. Ocena aplikacji
  z null do null

 3. Publikacja wyników

 4. Proces zakończony


Wymagania

1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie projektów zgodnie z wymaganiami, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu. 

3. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich rodzin. Za członków rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione. 

4. Uczestnik/cy poprzez przesłanie zgłoszenia do konkursu potwierdza/ją, że wysłany przez niego/nich projekt konkursowy jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach.

5. Przekazanie projektu na Konkurs jest równoznaczne ze zobowiązaniem się Uczestnika/-ów do zawarcia umowy o przeniesieniu na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu całości autorskich praw majątkowych do projektu w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) na wszystkich wskazanych w Regulaminie polach eksploatacji w przypadku, w którym projekt zostanie uznany za zwycięski, w ramach przyznanej nagrody, tj. bez odrębnego wynagrodzenia.

6. Uczestnik/cy oświadcza/ją, że projekt konkursowy jest jego/ich autorstwa i przysługują mu/im w pełnym zakresie prawa autorskie do projektu konkursowego, jak również, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. 

7. Uczestnik/cy oświadcza/ją, że korzystanie z przesłanego projektu konkursowego w pełnym zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym osobistych i majątkowych praw autorskich. 

8. Z chwilą doręczenia przez Uczestnika/ków konkursu projektu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskuje licencję niewyłączną, upoważniającą do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

8. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Uniwersytet nabywa w ramach przyznanej nagrody, tj. bez odrębnego wynagrodzenia całość majątkowych praw autorskich do nagrodzonej pracy Uczestnika na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 


Informacje ogólne

Opis stypendium:

Celem konkursu jest wyłonienie projektów wspierających rozwój idei Zielonego Uniwersytetu i wdrożenie tych projektów w życie. Na potrzeby konkursu Zielony Uniwersytet rozumiany jest jako uczelnia, która chroni i promuje bioróżnorodność, tereny zielone, wspiera projekty, które są przyjazne środowisku, promuje zdrowy tryb życia i odżywiania się, segregację odpadów, oszczędność zasobów. Szczególnie mocno zachęcamy do przedstawiania projektów, które wzmocnią i wypromują działania na rzecz „zielonych” biur, tj. jednostek, które kompleksowo i kreatywnie podejdą do organizacji pracy, konferencji, prowadzonych zakupów, polityki oszczędzania wody, energii, zagospodarowania przestrzeni i będą stanowić punkt odniesienia dla innych jednostek uczelni.

Zgłaszane propozycje powinny wpisać się także w Projekt kierunkowych działań na rzecz zielonego uniwersytetu, który stanowi załącznik do konkursu.

Przez projekt rozumie się koncepcję działań, które będą stanowiły lub promowały zielone rozwiązania na uczelni. Projekt może przybrać formę prezentacji, koncepcji, filmu, posteru, zdjęć, konstrukcji, utworu muzycznego lub inną ciekawą kreację, prototyp, instalację zieloną lub jakąkolwiek inną formę. Warunkiem koniecznym jest określenie kosztów realizacji projektu, którego budżet nie może przekroczyć 7,5 tys. zł. Projekt musi zostać zrealizowany do 30.03.2020 r.

Konkurs dopuszcza prace indywidualne lub zespołowe.


Czas trwania stypendium: Nagroda jest przeznaczona na realizację zgłaszanego projektu
Wsparcie finansowe: PLN 7,500
Co obejmuje stypendium?
Liczba oferowanych stypendiów: 2
Organizatorzy:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 1. Rejestracja otwarta
  z null do null
  23:00

 2. Ocena aplikacji
  z null do null

 3. Publikacja wyników

 4. Proces zakończony